Община Якоруда, България Home Page
Община Якоруда, България Home Page
 
bg
ПРОЕКТИ

Справка с реализирани и входирани проекти doc.gifСправка.doc (84.5 Kb)

 

ОБЩИНА  ЯКОРУДА

 гр.ЯКОРУДА Обл.БЛАГОЕВГРАД

Ул."Васил Левски" № 1, тел.(07442), 23-15; 23-28; fax (07442) 23-28; 23-40

 

                                                             ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

                                                             КОХЕЗИОНЕН ФОНД

През месец януари 2009 год. в Министерството на околната среда и водите инж. Нуредин Кафелов - кмет на община Якоруда подписа договор за изпълнението на проект "Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за изграждане на пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) и реконструкция и разширение на ВиК мрежата на територията на гр. Якоруда". Проектът е разработен в съответствие с изискванията на Оперативна програма "Околна среда" и финансира подготовката на качествен и пълен инвестиционен проект за изграждане на ПСОВ, както и реконструкция, модернизация и разширяване на съществуващата ВиК мрежа в гр. Якоруда, с който впоследствие да се кандидатства за финансиране по приоритетна ос 1 на програмата. Стойността на проекта е 1 322 800 лв. Партньор на община Якоруда по проекта за Техническа помощ е ВиК - гр. Благоевград.

Основните дейности по проекта са:

  • 1. Изготвяне на прединвестиционно проучване за изграждане на ПСОВ и разширение н модернизация на ВиК мрежата на община Якоруда, съгласно изискванията на Наредба 4 за обхвата на инвестиционните проекти;
  • 2. Изготвяне на идеен и работен проект, който включва: реконструкция на водопроводна мрежа с обща дължина 15 км; реконструкция на канализационна мрежа - 3,8 км; изграждане на довеждащ колектор - 3,4 км; изграждане на канализационна мрежа - 2,2 км.
  • 3. Изготвяне на финансов и икономически анализ (вкл. анализ за разходите и ползите, в зависимост от оценката на бъдещата инвестиция) за бъдещия инвестиционен проект.
  • 4. Изготвяне на окончателен доклад за изпълнението на проекта.

 

Срокът за изпълнение на всички предвидени дейности е 18 месеца. Проектът стартира през месец януари 2009 год.

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.", съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд.

 

                През месец януари 2009 год. в Министерството на околната среда и водите инж.Нуредин Кафелов-Кмет на община Якоруда подписа Договор за изпълнението на проект"Техническа помощ за подготовка на инвестиционен  проект за изграждане на пречиствателна станция за отпадни води и реконструкция и разширение на ВиК мрежата на територията на гр.Якоруда". Проектът е разработен в съответствие с изискванията на Оперативна програма "Околна среда", Приоритет 4 "Техническа помощ", който финансирa подготовката на качествени и пълни инвестиционни проекти за изграждане на пречиствателни станции за отпадни води и реконструкция/разширение на ВиК мрежи, с които впоследствие  се кандидатства за финансиране по приоритетна ос 1 на ОП "Околна среда 2007-2013 г." за инфраструктурен проект.

                  Стойността на проекта е 1 322 800 лв. Партньор на община Якоруда по гореспоменатия проект е ВиК-гр.Благоевград .   

                  Неговата обща цел е да подпомогне чрез осигуряването на цялостна техническа помощ община Якоруда да подготви  пълен инвестиционен проект за изграждане на пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) и реконструкция и разширяване на ВиК мрежата на Общината.

 

Основните дейности по проекта са:

  • 5. Изготвяне на прединвестиционно проучване за изграждане на ПСОВ и разширение н модернизация на ВиК мрежата на община Якоруда съгласно изискванията на Наредба 4 за обхвата на инвестиционните проекти към
  • 6. Изготвяне на идеен и работен проект, който включва - реконструкция на водопроводна мрежа с обща дължина 15 км; реконструкция на канализационна мрежа - 3,8 км;изграждане на довеждащ колектор - 3,4 км;изграждане на канализационна мрежа - 2,2 км
  • 7. Изготвяне на финансов и икономически анализ (вкл. анализ за разходите и ползите, в зависимост от оценката на бъдещата инвестиция) за бъдещия инвестиционен проект.
  • 8. Изготвяне на окончателен доклад за изпълнението на проекта.

 

                   Срокът за изпълнение на всички предвидени дейности е 18 месеца. Проектът стартира през месец януари 2009 год. 

 

      Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие/Кохезионния фонд.