Община Якоруда, България Home Page
Община Якоруда, България Home Page
 
bgen
Обществен посредник на Община Якоруда


Правилник за организацията и дейността на Обществения посредник на територията на Община Якоруда Формуляр-жалба до  Обществения посредник 

Какво е "Обществен посредник"?

Общественият посредник е лице, което защитава с предвидените от закона средства правата и интересите на гражданите, когато те се засягат от държавните и общински органи, както и от лицата, на които е възложено да предоставят обществени услуги - "В и К", "Енергоразпределение", БТК, здравеопазване, образование, социално подпомагане, търговска дейност, дейност по охрана и безопасност на движението.
В своята дейност общественият посредник е независим и се подчинява само на Конституцията, българското законодателство и ратифицираните международни договори, по които България е страна, като се ръководи от личната си съвест и морал.
Дейността на Обществения посредник е публична
В работата си общественият посредник се ръководи от следните правила:

 • осигурява равни възможности за гражданите да защитят правата и законните си интереси, независимо от техния пол, раса, етническа и политическа принадлежност, социален и материален статус, вероизповедание;
 • проявява коректност към страните по жалбите, като ги уведомява за намеренията и действията си, изслушва и отчита съображенията им и предоставя възможности да преразгледат или променят собствените си позиции;
 • запазва дискретност за имената на лицата по разглежданите случаи и за други данни с конфиденциален характер.

Какво прави Общественият посредник?
Общественият посредник приема и разглежда жалби и сигнали за:

 • нарушаване на изискванията за законосъобразност и правилност на административните актове и действията на местните органи;
 • неспазване на процедури за издаване на административни актове и предоставяне на административни услуги;
 • предоставяне на невярна или недостатъчна информация за упражняване на правата и задълженията на гражданите и реда и условията за извършване на административни услуги;
 • проява на некомпетентност, недобросъвестност, мудност и незачитане достойнството на гражданите.

Общественият посредник:

 • съдейства за повишаване на правната култура на гражданите;
 • посредничи между гражданите и местните институции за помиряване на позициите;
 • дава консултации по въпроси, свързани с упражняването на правата и защита на права и законови интереси на гражданите;
 • прави предложения за ефективност на местното нормотворчество;
 • отправя препоръки и предложения, подава сигнали до местните органи и администрации за отстраняване на последиците от накърняване на определени права, както и на причините, довели до това.

Какви жалби приема Общественият посредник ?
Общественият посредник приема жалби и сигнали, отнасящи се до:

 • административно - техническо обслужване на населението;
 • регистрация на търговски обекти, издаване на лицензи и разрешителни за търговия и услуги;
 • процедури по обявяване и провеждане на търгове;
 • проблеми на водоснабдяване, енергоразпределение, образование, здравно обслужване, социално подпомагане;
 • сметоизвозване и чистота на улиците;
 • екологични проблеми.

Какви жалби не приема Общественият посредник?
Общественият посредник не приема жалби и сигнали, отнасящи се до:

 • кадровата политика на общинската администрация, вътрешно служебните отношения в органите на местната власт и местната администрация;
 • проблеми от личния живот на гражданите;
 • проблеми, по които има заведено съдебно дело или влязло в сила съдебно решение.

Общественият посредник няма право да представлява гражданите, които са се обърнали към него за защита пред съда или друга публична институция.

Как се подават жалби до Обществения посредник?
Жалби и сигнали до Обществения посредник се подават устно или писмено, като писмената жалба трябва да съдържа данни за подателя, нарушителя и обстоятелствата, при които е извършено нарушението. Подаването на жалби пред Обществения посредник е безплатно.
Всяка жалба или сигнал трябва да отговаря на следните условия:

 • да е по проблем, който Обществения посредник има право да проучва;
 • да е срещу орган, който Обществения посредник може да наблюдава;
 • да е била отправена първо към съответния орган или администрация и да е изчакан срокът за становище;
 • да са представени всички подробности по случая.

Формуляр-жалба до  Обществения посредник

Как се разглеждат жалбите до Обществения посредник?
При работа по жалбите Общественият посредник прилага процедура, която включва следните основни дейности:

 • събиране и проучване на информация, която страните по жалбата са длъжни да предоставят;
 • посредничество за помиряване на страните;
 • формулиране на изводи и препоръки за решаване на проблемите;
 • публикуване и разпространяване на отчет и анализ за постъпилите жалби.

Пред кого се отчита Общественият посредник?
Общественият посредник носи отговорност за своята работа пред Общинския съвет, като орган на местното самоуправление. Общественият посредник представя годишен доклад за дейността си от предходната година на Общинския съвет, който го разглежда и приема до 31 март.