Община Якоруда, България Home Page
Община Якоруда, България Home Page
 
bgen
Достъп до информация

Обществените отношения, свързани с правото на достъп до обществена информация са регламентирани в Закона за достъп до обществена информация - ЗДОИ /Обн., ДВ, бр. 55 от 7.07.2000 г., изм., бр. 1 от 4.01.2002 г., в сила от 1.01.2002 г., бр. 45 от 30.04.2002 г./
Обществена информация е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.
Всеки гражданин на Република България има право на достъп до обществена информация при условията и по реда определени в закона за достъп до обществена информация.
Задължени да предоставят обществена информациия са държавните органи и органите на местното самоуправление в Република България
Основните принципи при осъществяване правото на достъп до обществена информация са:
- откритост, достоверност и пълнота на информацията;
- осигуряване на еднакви условия за достъп до обществена информация;
- осигуряване на законност при търсенето и получаването на обществена информация;
- защита на правото на информация;
- защита на личната информация;
- гарантиране на сигурността на обществото и държавата
Достъп до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление или устно запитване.

Фондация "Програма достъп до информация"