Община Якоруда, България Home Page
Община Якоруда, България Home Page
 
bg
проект „Повишаване на енергийната ефективност на ОУ "Гоце Делчев" село Смолево”
euflag.png
Европейски съюз
gerb.png
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България
oprr.png
Инвестираме във

 

" Подкрепа  за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската  образователна инфраструктура на 178 малки общини"

Община Якоруда  организира в четвъртък (23 декември) от 15.00 часа пресконференция във връзка с реализацията на проект „Повишаване на енергийната ефективност на ОУ "Гоце Делчев" село Смолево" по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектът е на стойност 312 515,18 лв. Сумата, която Община Якоруда ще осигури като съфинансиране е 46 877,28 лв.

Обща цел на проекта: Повишаване нивото на енергийна ефективност на образователната инфраструктура, като предпоставка за устойчиво местно развитие и повишаване качеството на живот в Община Якоруда.

Проектът има за цел повишаване енергийната ефективност на ОУ „Гоце Делчев" село Смолево, намаляване потреблението на енергия в общинската образователна инфраструктура, внедряване на съвременни енергоспестяващи технологии, подобряване средата за провеждане на учебно-възпитателния процес, осигуряване на възможности за социално включване и равен достъп за деца от етническите малцинства, в това число и от ромското население.

Проектът се реализира от 13 декември 2010 г. до 12 декември 2011 и обхваща 12 месеца.

Предвидените дейности за реализиране на проекта са: извършване на строително-монтажните работи, необходими за изпълнение на мерките за повишаване на енергийната ефективност на ОУ„Гоце Делчев" село Смолево, в т.ч.  подмяна на дограма на прозорци и врати, топлинно изолиране на стени, топлоизолация на покрив, изграждане на котелна уредба. Работите по изпълнение на мерките за енергийна ефективност ще бъдат придружени и от други дейности - подготовка на тръжни документи и провеждане на процедури по НВМОП за избор на изпълнители, извършване на строителен  и авторски надзор по време на строителството, приемане на обекта на интервенция, осъществяване на вътрешен мониторинг на проекта, извършване на одит през целия период на изпълнение му,  реализиране на мерки за информираност и публичност.

С реализирането на проекта се очаква подобрената материална база на ОУ „Гоце Делчев" да окаже стимулиращ ефект върху повишаване качеството на учебно-възпитателния процес. Ще се увеличат възможностите за задържане и реализация на младите семейства в рамките на общината. Реализираните енергоспестяващи мерки ще намалят риска за здравето на децата и ще направят средата по- безопасна.

 


 "Този документ е създаден в рамките на проект „Повишаване на енергийната ефективност на ОУ"Гоце Делчев", с.Смолево", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от <наименование на Бенефициента> и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган."

 На 13.12.2010 г.  между Община Якоруда и МРРБ   бе подписан Договор №  BG  № BG161PO001/4.1-03/2010/026 за  „Повишаване на енергийната ефективност на ОУ "Гоце Делчев" село Смолево” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектът е на стойност 312 515,18 лв. Сумата, която Община Якоруда ще осигури като съфинансиране е 46 877,28 лв.

Общата цел на проекта е повишаване нивото на енергийна ефективност на образователната инфраструктура, като предпоставка за устойчиво местно развитие и повишаване качеството на живот в Община Якоруда. Проектът има за цел повишаване енергийната ефективност на ОУ „Гоце Делчев” село Смолево, намаляване потреблението на енергия в общинската образователна инфраструктура, внедряване на съвременни енергоспестяващи технологии, подобряване средата за провеждане на учебно-възпитателния процес, осигуряване на възможности за социално включване и равен достъп за деца от етническите малцинства, в това число и от ромското население.

Приключиха  строително-монтажните работи за изпълнение на мерките за повишаване на енергийната ефективност на ОУ„Гоце Делчев” село Смолево - подмяна на дограма на прозорци и врати, топлинно изолиране на стени, топлоизолация на покрив, изграждане на котелна уредба.

Очаква се подобрената материална база на ОУ „Гоце Делчев” да окаже стимулиращ ефект върху повишаване качеството на учебно-възпитателния процес. Ще се увеличат възможностите за задържане и реализация на младите семейства в рамките на общината. Реализираните енергоспестяващи мерки ще намалят риска за здравето на децата и ще направят средата по- безопасна.

Предстои въвеждане на обекта в експлоатация.