Община Якоруда, България Home Page
Община Якоруда, България Home Page
 
bgen
Програми
Предложение за актуализация на програма за управление и разпореждане с
имоти-общинска собственост за 2017г. doc.gifпредложение.doc (60 Kb)
качена на 27.10.2017г.
Регионална програма за управление на отпадъците на теритирията на Община Якоруда pdf.gifпрограма.pdf (1.95 Mb)
качена на 15.05.2017г.
Отчет МКБППМН 2017 г. rtf.gifотчет.rtf (815.61 Kb)
качена на 02.02.2017г.
Общинска програма за превенция и противодействие на асоциалните прояви и престъпленията на малолетните и непълнолетните в Община Якоруда  -2017 г. doc.gifпрограма.doc (433 Kb)
качена на 02.02.2017г.
Проект на Годишен план за ползване на дървесина през 2017 г. от гори собственост на община Якоруда pdf.gifплан.pdf (1.07 Mb)
качена на 02.02.2017г.
Проект на програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2017г. doc.gif_2017.doc (201.5 Kb) качена на 04.01.2017г.
Предложение за актуализация на годишна програма за разпореждане с имотите - общинска
собственост за 2016 г. pdf.gifпрограма.pdf (357.92 Kb)
Качено на 10.10.2016г.
Доклад от инж.Нуредин Кафелов-Кмет на Община Якоруда за наблюдение изпълнението на общинския план за развитие на Община Якоруда 2014-2020г. за 2015г..pdf
pdf.gif(2.24 Mb) Качено на 11.07.2016г.
Годишен план за ползване на дървесина през 2016г. от гори собственост на община Якоруда.pdf
pdf.gif(683.72 Kb) Качено на 02.06.2016г.
Екологична оценка на ОУП на община Якоруда и приложения rar.gifоценка.rar (18.68 Mb)

Проект на ОУП на община Якоруда и приложения rar.gifпроект.rar (5.31 Mb)
Общинска програма за превенция и противодействие на асоциалните прояви и престъпленията на малолетните и непълнолетните
 в Община Якоруда  -2016 г. pdf.gifпрограма.pdf (3.25 Mb)
Качено на 02.02.2016 г.

Отчет на МКБППМН за 2015 г.   rtf.gifотчет.rtf (939.63 Kb)  Качено на 02.02.2016 г.

План за дейстие на Община Якоруда за интегриране на ромите doc.gifплан.doc (147.5 Kb)
Качено на 04.01.2016 г.
Предложение за приемане на план за дейстие на Община Якоруда за интегриране на ромите pdf.gifпредложение.pdf (1.37 Mb) Качено на 04.01.2016 г.

Стратегия за управление на общинска собственост 2016-2019 г.  doc.gifстратегия.doc (229.5 Kb)
Качено на 04.01.2016 г.

Предложение за приемане на стратегия за управление на общинска собственост 2016-2019 г. pdf.gifпредложение.pdf (218.56 Kb) Качено на 04.01.2016 г.

Предложение за промяна на Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги –

община Якоруда  pdf.gifпредложение.pdf (488.21 Kb) Качено на 16.03.2016 г.

Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги – община Якоруда  pdf.gifплан.pdf (592.97 Kb) Качено на 16.03.2016 г.
Предложение за промяна на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги – община Якоруда (2016 – 2020) pdf.gifпредложение.pdf (320.67 Kb)
Качено на 16.03.2016 г.

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги – община Якоруда (2016 – 2020) doc.gifстратегия.doc (1.1 Mb)  Качено на 16.03.2016 г.

Програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета на територията на Община Якоруда
doc.gif_2013.doc (273.5 Kb)
Проект на Общинска програма за закрила на детето за 2015 г.  doc.gifпрограма.doc (388.5 Kb) 
Качено на 01.04.2015 г.

Общински план за младежта 2015г. plan.docx (143.44 Kb)
Качено на 26.01.2015 г.

П Р О Г Р А М А за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост - 2016 г.   doc.gifпрограма.doc (211 Kb)Качено на 04.01.2016 г.
Предложение за приемане на П Р О Г Р А М А за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост - 2016 г.
pdf.gifпредложение.pdf (222.06 Kb) Качено на 04.01.2016 г.

Проект за актуализация на общинска програма за отпадъците doc.gifпрограма.doc (650.5 Kb) Качено на 25.08.2014 г.
Общински план 2014-2020г. doc.gifплан.doc (2.46 Mb) Качено на 25.08.2014 г.
Правилник за работа на Обществен съвет за наблюдение и контрол Prawilnik.docx (97.51 Kb) Качено на 25.08.2014 г.

Общинска програма за превенция и противодействие на асоциалните прояви и престъпленията на малолетните и непълнолетните
 в Община Якоруда  -2014 г.
doc.gifпрограма.doc (778.5 Kb) Качено на 30.01.2014 г.

Предложение за промяна на програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост   pdf.gifпредложение.pdf (423.05 Kb) качено на 04.01.2016 г.

Общинска програма за опазване на околната среда
doc.gifпрограма.doc (469 Kb) качено на 23.04.2012 г.
Общинска програма за енергийна ефективност doc.gifпрограма.doc (286 Kb) качено на 23.04.2012 г.