Община Якоруда, България Home Page
Община Якоруда, България Home Page
 
bg
„Независим живот чрез предоставяне на услуги за социално включване на нуждаещи се лица на територията на община Якоруда”
 
Образци за кандидатстване може да изтеглите rar.gifтук.rar (351.31 Kb)
Заявления от кандидати за асистенти doc.gifбланка.doc (127 Kb)
   Заявления от кандидати за потребители doc.gifбланка.doc (133 Kb)
___________________________________________1.png

СЪОБЩЕНИЕ

Приемът на документи по проект „Независим живот чрез предоставяне на услуги за социално включване на нуждаещи се лица на територията на община Якоруда” приключи.

Приети са 156 заявления от кандидат-потребителите и 141 заявления от кандидати за лични асистенти, домашни помощници и социални асистенти.

На кандидат-потребителите предстои процедура по извършване на оценка на потребностите и определяне на индивидуален часови месечен бюджет.

Оценките ще бъдат извършвани чрез посещения в дома на кандидат-потребителите от външен експерт-оценител.  

В периода от 28.04.2016 г. до 17.05.2016 г. ще бъдат посетени домовете на всички лица подали заявления като кандидат-потребители.

Лицата, които откажат да им бъде извършена оценка на потребносите или не бъдат намерени на адреса си, НЯМА ДА ПРОДЪЛЖАТ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТА!

doc.gifСписък на допуснатите и недопуснатите до интервю ЛА.doc (237 Kb)


СЪОБЩЕНИЕ

Приемът на документи по проект „Независим живот чрез предоставяне на услуги за социално включване на нуждаещи се лица на територията на община Якоруда” приключи.

Приети са 156 заявления от кандидат-потребителите и 141 заявления от кандидати за лични асистенти, домашни помощници и социални асистенти.

 

На кандидатите за лични асистенти, домашни помощници, социални и здравни асистенти предстоят две процедури:

1. Провеждане на заключително задължително интервю.
2. Провеждане и участие в задължително въвеждащо обучение като персонал, предоставящ социални услуги.


В периода от 18.04.2016 г. до 28.04.2016 г. ще бъдат проведени задължителните заключителни интервюта с кандидатите за лични асистенти, домашни помощници, социални и здравни асистенти

 

Лицата, които не се явят на задължителното заключително интервю, НЯМА ДА ПРОДЪЛЖАТ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТА!

 ОБЯВА

        Община Якоруда обявява свободни работни места за длъжностите към  Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в община Якоруда,  Договор № BG05M9OP001-2.002-0194-C001 „Независим живот чрез предоставяне на услуги за социално включване на нуждаещи се лица на територията на община Якоруда” финансиран от Европейски социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси„ 2014-2020

 Общи изисквания

o   умение за работа в екип;

o   компютърна грамотност;

o   кандидатите не трябва да са осъждани, както и да не са в съдебно производство;

o   физически и психически здрави в трудоспособна възраст лица  които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 68 от КСО;

o   опит в социалната сфера;

o   много добра компютърна грамотност;

o   добри умения за общуване;

1.1. Изисквания към кандидатите за длъжността Управител на центъра - 1 лице -  сключен срочен трудов договор по КТ за 18 месеца, 80 часа на месец

- минимална степен на образование – бакалавър. Завършено подходящо висше образование в сферата на социалните дейности, опит минимум 5 години по специалността;

 

Информация за длъжността

Дейностите, които ще извършва са: административни и консултативни функции - разработване на ежемесечни графици за предоставяне на услугите, по които работят персонала за предоставяне на почасови услуги за социално включване в общността или в домашна среда; водене на форма 76, проверка на потребителските дневници, ежемесечни проверки в дома на потребителя за установяване качеството на услугата, изготвяне на ежемесечен доклад за необходимостта от актуализация на индивидуалните планове за предоставяне на услугите, консултиране на потенциални потребители за дейността на звеното и предлаганите в проекта социални услуги, административни и други задачи , поставени от ръководителя на проекта.

1.2  Изисквания към кандидатите за длъжността – социален работник - 1 лице -  сключен срочен трудов договор по КТ за 18 месеца, 80 часа на месец

 

- минимална степен на образование – бакалавър – специалност социални дейности или релевантно; опит минимум 2 години по специалността;

 

Информация за длъжността

Организира, контролира и отчита работата на персонала; Следи и отговаря за правилното водене и съхраняване на дневника и досието на потребителя; актуализира при необходимост индивидуалните планове на потебителите; Организира и информира персонала за надграждащите обучения и супервизии; Поддържа връзка с поребителите и техните близки и приема заявки за предоставяне на подкрепа - мотивационна, психологическа и/или друг вид според индивидуалната потребност; Извършва ежемесечният вътрешен мониторинг в дома на потребителя; Попълва формуляр за посещения; Попълва и поддържа регистъра и досиетата на потребителите и други.

1.3 Изисквания към кандидатите за длъжността Психолог – 1 лице -  сключен срочен трудов договор по КТ за 18 месеца, 40 часа на месец

- минимална степен на образование – бакалавър. Завършено висше образование в областта на психологията и минимум две години опит  по специалността;

Информация за длъжността

Оказва психологическа подкрепа и консултиране, както на персонала нает за предоставяне на услугите, така и на потребителите на услугите, според тяхната индивидуална потребност.

1.3. Изисквания към кандидатите за длъжността – медицинска сестра - 1 лице -  сключен срочен трудов договор по КТ за 18 месеца, 80 часа на месец

- минимална степен на образование – бакалавър – специалност медицинска сестра/фелдшер/акушерка;

Информация за длъжността

Поддържа връзка с поребителите и техните близки, личния лекар по отношение здравословното състояние на потребителите; Осъществява посещения в дома на потребителя; Попълва формуляр за посещения; Попълва и поддържа регистъра и досиетата на потребителите по отношение на медицинската документация.

Осъшествява дейности по предоставяне и събиране на здравна информация.

Дава указания на потребителя при необходимост от извършване на изследвания и манипулации.

Подпомага укрепването, адаптирането и оставането на лицата в семейството и социалната среда.

1.4. Изисквания към кандидатите за длъжността помощник социален работник - 1 лице – сключен граждански договор за извършване на определена работа

- минимална степен на образование – бакалавър завършено висше образование в областта на социалните дейности  и минимум две години опит  по специалността

Информация за длъжността

Извършване на  оценка на потребностите за ползване на услугите от кандидат потребителите за определяне на необходимостта от достъп до здравни услуги. Оценката на потребностите ще отчита индивидуалната специфика на кандидат-потребителите по отношение на вида и степента на увреждане, дейностите за подкрепа и тяхната интензивност, вкл. подкрепа при достъп до здравни услуги – връзка и придружаване до личен лекар или лекар-специалист; предоставяне на съвети за хигиена и хранене; консултиране за хигиена; разпознаване индикациите на застрашаващи живота състояния и предприемане на своевременни действия и други.

В последствие лицето ще бъде ангажирано и за разработване на индивидуалните планове на обхванатите от проекта потребители.

1.5. Изисквания към кандидатите за длъжността социален работник – обучител – 1 лице, сключен граждански договор за извършване на определена работа

- минимална степен на образование – бакалавър; завършено висше образование в областта на социалните дейности  и минимум една година опит  по специалността

Информация за длъжността

Извършване на въвеждащо и поддържащо обучения на наетия персонал за предоставяне на социалните услуги – лични асистенти, социални асистенти и домашни помощници.

1.6. Изисквания към кандидатите за длъжността  Методик – 1 лице, сключен граждански договор за извършване на определена работа

- минимална степен на образование – магистър, завършено висше образование в областта на социалните дейности  и минимум пет години опит  по специалността.

Информация за длъжността

Разработване и внедряване на методологии за предоставяне на различните социални услуги.

Необходими документи за кандидатстване

   - Заявление до Кмета на общината /по образец/

   - Документ за самоличност (за справка);

   - Професионална автобиография (CV).

   - Копие от диплома за завършено образование.

   - Документ за компютърна грамотност/копие/

   - Копие от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит-трудова книжка или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж;

Копията на представените документи следва да са ясни и четливи, заверени с подписа на кандидата и текст „Вярно с оригинала".

 Срок за подаване на документите - от 11.04.2016г. до 22.04.2016г. –включително

Място на подаване на документите : Документите за кандидатстване се подават на фронт-офиса на Община Якоруда, ул."Васил Левски" № 1, всеки работен ден от 08.00часа до 17.00 часа.

Подборът на кандидатите, подали заявления,  ще се проведе на 25.04.2016г. от 10 часа в залата на Общински съвет гр. Якоруда чрез събеседване с кандидатите

 

Подборът на кандидатите ще се извърши от назначена със Заповед на Кмета на община Якоруда комисия за подбор, чрез преценка на качествата на кандидатите по документи и събеседване, за което Комисията съставя писмен Протокол и го представя на Кмета на общината за утвърждаване.

Резултатите от подбора се обявяват на интернет-страницата на община Якоруда и на таблото за информация в двудневен срок от утвърждаване на Протокола за класиране на кандидатите от Кмета на общината.

 

 

Повече информация може да получите всеки работен ден от 08.00 часа до 17.00 часа във фронт – офиса в Община Якоруда или на  тел. 07442/3232 от ръководител проект Магдалена Богданова

 

През месец декември 2015 год. между Министерство на труда и социалната политика, в качеството му на Управляващ орган, и Община Якоруда се подписа  Договор № BG05M9OP001-2.002-0194-C001 за реализиране на дейностите по проект „Независим живот чрез предоставяне на услуги за социално включване на нуждаещи се лица на територията на община Якоруда” финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд.

На общината е  предоставена безвъзмездна финансова помощ в размер на 451 163,30 лв. за реализиране на заложените в проектното предложение дейности. Изпълнението им стартира на 01.02.2016 г., а общата продължителност на проекта е 23 месеца.

В рамките на проекта ще се реализират дейности за повишаване качеството на живот, насърчаване на социалното включване и интегриране в обществото на хората с увреждания, които имат специфични потребности. Ще се осигури подкрепа за достъп до заетост на членове от семействата с лица с увреждания чрез осигуряване на интегрирани мерки и услуги за тях. Ще се предоставят услуги за социално включване в домашна среда и достъп до здравни услуги за хора с увреждания, както и за лица над 65 г., които са с ограничения или в невъзможност за самообслужване.

Основните цели, които си поставяме са:

Основните цели, които си поставяме са:

-          Да се подобри качеството на живот на потребителите и продължаване подкрепата за пълноценна интеграция и живот в общността.

-          Да се осигури  достъп до интегрирани здравни, социални и други услуги според специфичните потребности на човека в неравностойно положение чрез създаване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване.

-          Да се надградят резултатите от развитие на социални услуги в общността в община Якоруда, чрез прилагане на интегриран подход.

-          Да се създаде нов модел на грижа за хора в невъзможност за самообслужване, чрез осигуряване на достъп до здравни грижи в домашна среда.


Към момента се извършват планираните ремонтни дейности, необходими за функционирането на Центъра за предоставяне на услуги за социално включване. По този начин ще се осигури подходящо помещение, отговарящо на всички изисквания, необходими за нормалното функциониране на новоразкрития Център.

Съгласно одобреният План за изпълнение на дейностите подаването на заявления от кандидат - потребителите на социалните услуги и от кандидатите за предоставянето на услугите ще стартира от 01.04.2016 г.

 

 

Екип по проекта      

 

 

ОБЯВА

за набиране на ползватели на социалните услуги „личен асистент”, „социален асистент” и „домашен помощник” по проект  „Независим живот чрез предоставяне на услуги за социално включване на нуждаещи се лица на територията на община Якоруда”

За ползватели на социалната услуга „Личен асистент”, „социален асистент” и „домашен помощник” по проекта могат да кандидатстват:

•      Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;

•      Хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;

Кандидат-потребителите   подават  заявления  за  включване  в  услугите   от 01.04.2016 г. до 15.04.2016 г. включително.

Кандидатите подават заявление по образец – лично, или чрез изрично упълномощено лице, по настоящ адрес в общината, придружено от следните документи:

Към  заявлението  се прилагат следните документи:

•      документ за самоличност (за справка); за дете - удостоверение за раждане (копие);

•      документ за самоличност на законния представител -родител,  настойник,  попечител  (за справка);

•      експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие); протокол на  ЛКК,  актуална  епикриза, етапна епикриза, или друг медицински документ, доказващ, че кандидатът е с ограничения или в невъзможност за самообслужване (копие);

•      удостоверение  за настойничество/попечителство  (копие);

•      заповед/съдебно решение за настаняване на дете в семейство на близки или роднини или приемно семейство по чл. 26 от Закона за закрила на детето (копие);

•      други документи

Документите могат да бъдат получени и подадени във фронт офиса на община Якоруда, на адрес: гр.Якоруда, ул. „Васил Левски” 1, от 8,00 ч. до 17,00 ч., всеки работен ден от 01.04.2016 г. до 15.04.2016 г. включително.

Заявлението е достъпно и на сайта на община Якоруда: www.yakoruda.gateway.bg, раздел „Проекти”, проект „Независим живот чрез предоставяне на услуги за социално включване на нуждаещи се лица на територията на община Якоруда”

 

Екип по проекта      

 

 

 

ОБЯВА

за набиране на персонал за предоставяне на услугите „личен асистент”, „социален асистент” и „домашен помощник” по проект  „Независим живот чрез предоставяне на услуги за социално включване на нуждаещи се лица на територията на община Якоруда”

Кандидатите за предоставяне на услугите подават  заявления по образец за  включване  в  услугите от 01.04.2016 г. до 15.04.2016 г. включително.

            Всеки, който е подал документи , участва в следните етапи от реализиране на дейностите по проекта: явяване на интервю;  участие в обучение (ако не е преминал курс по сходни проекти и програми), участие в среща/и с одобрени потребители на услугите, сключване на договор.

      Кандидатите подават заявление по образец– лично, или чрез изрично упълномощено лице, по настоящ адрес в общината (района) - партньор по проекта, придружено от следните документи:

·         документ за самоличност (копие)

·         автобиография

·         служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи)

·         служебна бележка от образователната институция (ако кандидатът учи – редовно обучение)

·                    пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст)

·         копие на сертификат/и за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти (или декларация - свободен текст, с описание на завършен обучителен курс)

                  Всеки, който е завършил обучителен курс по сходни програми/проекти, трябва да приложи копие на удостоверение/сертификат (или декларация - свободен текст, с описание за завършения обучителен курс).

                  Всеки кандидат има право да впише в заявлението си конкретно лице с увреждане (или повече), на което желае да бъдат личен асистент.

 

Документите могат да бъдат получени и подадени във фронт офиса на община Якоруда, на адрес: гр.Якоруда, ул. „Васил Левски” 1, от 8,00 ч. до 17,00 ч., всеки работен ден от 01.04.2016 г. до 15.04.2016 г. включително.

Заявлението е достъпно и на сайта на община Якоруда: www.yakoruda.gateway.bg, раздел „Проекти”, проект „Независим живот чрез предоставяне на услуги за социално включване на нуждаещи се лица на територията на община Якоруда”

Екип по проекта