Община Якоруда, България Home Page
Община Якоруда, България Home Page
 
bg
Услуги по гражданско състояние

Наименование:

 

Цена:

   

1. за издаване на удостоверение за наследници

 

3,00

2. за издаване на удостоверение за идентичност на имена

 

3,00

3.   за издаване на удостоверение, че не е съставен акт за раждане или акт за смърт

 

3,00

4.    за издаване на дубликати на удостоверение за раждане или за граждански брак, както и за повторно издаване на препис-извлечение от акт за смърт

 

3,00

5. за издаване на удостоверение за семейно положение

 

3,00

6. за издаване на удостоверение за родствени връзки

 

3,00

7.   за   адресна   регистрация   и/или   издаване   на   удостоверения   за постоянен или настоящ адрес

 

3,00

8.  за заверка на покана-декларация  за посещение на чужденец в Република България

 

7,00

9.   за заверка на покана-декларация за частно посещение в Република България на лице, живеещо в чужбина, на което родителите или един от тях са от българска народност

 

3,00

11.     за легализация на документи по  гражданското  състояние за чужбина

 

5,00

12. за всички други видове удостоверения по искане на граждани

 

3,00

13. за преписи от документи

 

1,00

20. Сключване на граждански брак:

 

 

с ритуал

 

20,00

без ритуал

 

10,00

21 .Ползване на видеокамера при сключване на граждански брак

 

5,00

22.Такса за погребение:

 

 

ковчег

 

45,00

дъски

 

25,00