Община Якоруда, България Home Page
Община Якоруда, България Home Page
 
bgen
Наредби на Общински Съвет Якоруда

Наредба № 1

Наредба за осигуряването и опазването на обществения ред, безопасността на движението, чистотата и приветливия вид на Община Якоруда

 

 

Наредба № 2

Наредба за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

 

 

Наредба № 2А

Наредба за реда и условията за провеждане на търгове, Конкурси и преговори за сключване на сделки по придобиване,управление и разпореждане с общинска собственост (отменена)

 

 

 

Наредба № 3

Наредба за предоставяне на общински концесии по чл. 71, ал. 1,т. 2 от ЗОС

 

 

 

Наредба № 4

Наредба за поддържане и опазване на чистотата чрез екологосъобразното управление на отпадъците на територията на Община Якоруда

 

 

 

Наредба № 5

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Якоруда за 2004 год. - отменена с решение № 97/29.12.2005 г.

 

 

 

Наредба № 5

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Якоруда за 2006 година

 

 

 

Наредба № 6

Наредба за условията и реда, при които Община Якоруда  упражнява правата си на собственик  върху общинска част от капитала на търговските  дружества

 

 

 

Наредба № 7

Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета на Община Якоруда

 

 

 

Наредба № 8

Наредба за управление на Общинските пътища

 

 

 

Наредба № 9

Наредба за  пожарната и аварийна безопасност на територията на Община Якоруда