Община Якоруда, България Home Page
Община Якоруда, България Home Page
 
bg
Председател

Мердие Осман

Правомощия съгласно ЗМСМА:
Чл. 25
Председателят на съвета:
1. свиква съвета на заседание;
2. ръководи подготовката на заседанията на съвета;
3. ръководи заседанията на съвета;
4. координира работата на постоянните комисии;
5. подпомага съветниците в тяхната дейност;
6. представлява съвета пред външни лица и организации.