Наредби на ОС Якоруда

Проект на


Проект на

 

Допълнение към


Наредба № 1

Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Якоруда doc.gif.doc (149.5 Kb)

Наредба за реда и условията за извършване на строително-монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на територията на Община Якоруда, свързани с разкопаване на общински терени .docx (93.72 Kb)Качена на 12.07.2016г.

Наредба за определянето и администрирането на местните данъцитакси и цени на услуги   територията  на    ОБЩИНА ЯКОРУДА pdf.gifНаредба.pdf (1.28 Mb)

Наредба за осигуряването и опазването на обществения ред, безопасността на движението, чистотата и приветливия вид на Община Якоруда doc.gifnaredba 1.doc (91 Kb)

 

 

Наредба № 2(отменена)

Наредба за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

 

Наредба № 2А

Наредба за реда и условията за провеждане на търгове, Конкурси и преговори за сключване на сделки по придобиване,управление и разпореждане с общинска собственост (отменена)

 

 

 


 

 

 

Наредба № 4

Наредба за поддържане и опазване на чистотата чрез екологосъобразното управление на отпадъците на територията на Община Якоруда

 

 

  

 

 

  

 

 

Наредба № 6

Наредба за условията и реда, при които Община Якоруда  упражнява правата си на собственик  върху общинска част от капитала на търговските  дружества

 

 

Наредба № 7

Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета на Община Якоруда

 

 

pdf.gifНаредба № 8.pdf (6.06 Mb)


Наредба за управление на Общинските пътища

 

 

Наредба № 9

Наредба за  пожарната и аварийна безопасност на територията на Община Якоруда

 

Наредба Общински гори doc.gifNaredba_.doc (373 Kb) Качено на 27.10.2017г.
Предложение за одобряване на план сметка pdf.gifпредложение.pdf (1.15 Mb) 
Качено на 27.09.2017г.
Наредба за определяне размера на местни данъци
на територията на Община Якоруда 2018 doc.gifнаредба.doc (384.5 Kb)

Наредба за определяне размера на местни такси на територията на Община Якоруда 2018  doc.gifнаредба.doc (400 Kb)

Предложение промяна наредба местни такси  pdf.gif.pdf (1.24 Mb)Качено на 19.07.2017г.
Мотиви към предложение за промяна на наредба местни такси  pdf.gifдокладна.pdf (992.61 Kb) Качено на 19.07.2017г.

Предложение промяна наредба данъци pdf.gif_.pdf (820.41 Kb)  Качено на 19.07.2017г.
Мотиви към предложение за промяна наредба данъци pdf.gifдокладна.pdf (443.61 Kb)Качено на 19.07.2017г.

Предложение съдебни заседатели предложение.docx (25.79 Kb)
качено на 31.05.2017 г.
Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на
територията на Община Якоруда doc.gifанализ.doc (151.5 Kb)
качено на 01.06.2017 г.
Наредба за водене на регистър на общинските детските градини  Наредба.docx (19.79 Kb)
качено на 01.06.2017 г.
Проект на наредба за реда на изхвърлянето,събирането, транспортирането ,претоварването,оползотворяването
и обезвреждането на битови отпадъци,включително и биоотпадъци,опасни битови отпадъцина територията на
Община Якоруда pdf.gifnaredba.pdf (1.97 Mb)
качено на 31.05.2017 г.
Наредба за условията и реда на записване,отписване и преместване на деца в общинските детски градини
на територията на община Якоруда  doc.gifНАРЕДБА.doc (119 Kb)
качено на 17.02.2017 г.
Предложение за промяна на Правилника за организацията и дейността на общински съвет-Якоруда pdf.gifпредложение.pdf (628.71 Kb)
качено на 05.04.2017 г.
Предложение за промяна НАРЕДБА 1 предложение.docx (38.21 Kb) качено на 10.10.2016г
Предложение за
изменение и допълнение на наредба за определяне размера на местни данъци
на територията на Община Якоруда pdf.gifпредложение.pdf (261.75 Kb) качено на 09.09.2016г.
Предложение за изменения на Общински план за развитие на Община Якоруда 2014-2020г.pdf.gif.pdf (309.95 Kb) качено на 04.08.2016г.
Предложение за преименуване на улици  pdf.gifпредложение.pdf (325.33 Kb) качено на 14.07.2016 г.
Предложение за
изменение на наредба за определяне размера на местни такси
на територията на Община Якоруда  pdf.gifпредложение .pdf (360 Kb)
качено на 14.07.2016 г.
Предложение за промяна на наредба местни такси предложение.docx (35.45 Kb)
качено на 04.05.2016 г.
Предложение за актуализиране на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2016г. pdf.gif.pdf (569.5 Kb) Качено на 11.07.2016г.
Предложение за промяна на наредба по чл.8, ал.2 от ЗОС   предложение.docx (40.34 Kb)
качено на 04.05.2016 г.
Вътрешни правила  за
административното обслужване в Община Якоруда правила.docx (52.31 Kb)
Проект на наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, обслужващи хора
с трайни увреждания
  doc.gifнаредба.doc (3.91 Mb)качено на 18.01.2016 г.
Предложение за одобряване на план-сметка  pdf.gifпредложение.pdf (1018.25 Kb) 
качено на 30.12.2015 г.
Предложение за
изменение на наредба за определяне размера на местни такси
на територията на Община Якоруда  pdf.gifпредложение.pdf (4.79 Mb) качено на 21.12.2015 г.
Предложение за изменение на наредба за определяне размера на местни данъци
на територията на Община Якоруда  pdf.gifпредложение.pdf (4.31 Mb) качено на 21.12.2015 г.

Предложение за промяна на приложение №1 от наредбата за реда на придобиване,управление и разпореждане
с общинско имущество pdf.gifпредложение.pdf (320.47 Kb)
качено на 26.01.2015 г.

 Наредба за общинска собственосТ 2012  
doc.gifnaredba.doc (397 Kb)                                                         

 Наредба за определяне на размера на местните данъци   doc.gifнаредба 2013.doc (356.5 Kb)                                                  


Наредба за определяне на размера на местните данъци 2014 doc.gifнаредба.doc (404.5 Kb) качено на 03.02.2014 г.


Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от община Якоруда doc.gif.doc (307.5 Kb)

Програма - общинска собственост - 2011год.doc.gifprograma.doc (136 Kb)

Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на общинските служители в община Якоруда doc.gifнаредба.doc (201.5 Kb) 

Наредба за управление на горските територии в община Якоруда doc.gifнаредба.doc (76.5 Kb)

Проект на предложение за промяна на Годишната програма за управление и разпореждане с

имотите – общинска собственост doc.gifпрограма.doc (54.5 Kb) качено на 30.07.2013 г.

Проект на предложение за промяна на в Приложение №1 за Базови наемни цени към Наредбата за

реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество doc.gifприложение.doc (52.5 Kb) качено на 30.07.2013 г.

Проект на уточнения годишен план на бюджета 2013  doc.gifбюджет.doc (494 Kb) качено на 30.07.2013 г. 

Проект за изменение на наредба за реда и условията за предоставяне на социални услуги от Домашен социален патронаж в Община Якоруда doc.gifнаредба.doc (54 Kb) качено на 25.09.2013 г.

Проект за изменение на наредба за определяне на местни такси и цени на услуги на територията на Община Якоруда 
pdf.gifpredlojenie.pdf (449.03 Kb)   качено на 25.09.2013 г.       

 Проект на наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Якоруда  doc.gifнаредба.doc (159 Kb) качено на 13.01.2014 г.

Проект на наредба за "ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА НАБИРАНЕ, ФОРМИРАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО МАТЕРИАЛНО СТИМУЛИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОТДЕЛ"ФИНАНСИ,БЮДЖЕТ И МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ", ОБЩИНА ЯКОРУДА" doc.gifнаредба.doc (45.5 Kb) качено на 23.04.2014 г

Предложение за изменение  на наредба за определяне на местни такси и цени на услуги на територията на

Община Якоруда  pdf.gifпредложение.pdf (298.05 Kb)  качено на 01.07.2014 г.

Проект на  Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на  Община Якоруда doc.gifНаредба_.doc (45.5 Kb)  качено на 01.07.2014 г.                               

Правила за действия при бедствия и промишлени аварии rar.gifrar (56.61 Kb)


Проект за изменение на наредба за определяне на местни такси и цени на услуги на територията на

Община Якоруда  pdf.gifнредба.pdf (480.63 Kb)качено на 28.08.2014 г

Проект за изменение на Наредба за определяне на размера на местните данъци 2014  pdf.gifнаредба.pdf (391.32 Kb)  качено на 28.08.2014 г 

Проект за изменение на наредба за осигуряването и спазването на обществения ред, безопасността на движението , чистотата и приветливия вид

на Община Якоруда pdf.gifпроект.pdf (438.17 Kb) качено на 20.11.2014 г

Наредба за пожарна безопасност и защита на населението на територията на Община Якоруда doc.gif.doc (122 Kb)

Наредбата за реда на придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество doc.gifнаредба.doc (388.5 Kb) качено на 02.07.08.2008 г