Услуги, свързани с проектиране, строителство и собственост

  

 

1. Издаване на скици за съда

Необходими документи:нотариален акт, делбен протокол( документ за собственост )

Отговорно лице за изпълнение на услугата: Специалисти "Кадастър и регулация",  

Срок за изпълнение на услугата: 14 дни

Срок на валидност на издадения документ: 6 месеца

Такса: 7.00 лв.

Място за подаване на документите -Фронт Офис


 

 

2. Издаване на удостоверение за описание и индентичност на имот

Необходими документи: документ за собственост, арх. проект

Отговорно лице за изпълнение на услугата: Специалисти "Кадастър и регулация",  

Срок за изпълнение на услугата: 14 работни дни

Срок на валидност на издадения документ: 6 месеца

Такса:5.00 лв.

Място за подаване на документите -Фронт Офис


 

 

3.Попълване на одобрен кадастрален план за 2 до 3,4 имота

 

Необходими документи: документ за собственост, заявление пред поземлената комисия

Отговорно лице за изпълнение на услугата: Специалисти "Кадастър и регулация",  

Срок за изпълнение на услугата: 2-3 месеца

Място за подаване на документите -Фронт Офис


 

 

4. Изработване и обявяване на кад.планове по чл.13а от ППЗСПЗЗ

 

Необходими документи: Заявление и решение от поземлената комисия

Отговорно лице за изпълнение на услугата: Специалисти "Кадастър и регулация",  

Срок за изпълнение на услугата: 14 работни дни

Място за подаване на документите -Фронт Офис


 

 

5.Издаване на удостоверения до поземлена комисия за земеделски земи в регулационните граници на града

Необходими документи: Заявление или решение от поземлената комисия

Отговорно лице за изпълнение на услугата: Специалисти "Кадастър и регулация",  

Срок за изпълнение на услугата: 10 работни дни

Място за подаване на документите -Фронт Офис

 


 

6. Издаване на писмо до нотариуса за издаване на нотариален акт по регулация

Необходими документи: документ за собственост, оценителен протокол,документ за изплатена сума

Отговорно лице за изпълнение на услугата: Специалисти "Кадастър и регулация",  

Срок за изпълнение на услугата: 14 работни дни

Място за подаване на документите -Фронт Офис


 

7. Отчуждаване на недвижими имоти за общински и държавни нужди

Необходими документи: документ за собственост

Отговорно лице за изпълнение на услугата: Специалисти "Кадастър и регулация",  

Срок за изпълнение на услугата: 1-2 месеца

Място за подаване на документите -Фронт Офис


 

 

8. Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства относно недвижимия имот

 

Необходими документи: документ за собственост

Отговорно лице за изпълнение на услугата: Специалисти "Кадастър и регулация",  

Срок за изпълнение на услугата: 14 работни дни

Място за подаване на документите -Фронт Офис

Такса - 10.00 лв. 


 

9. Окомерна скица за съгласуване с ЕС и ТВД за прокопаване на В и К

 

Необходими документи: Проект за строителство и протокол за строителна линия

Отговорно лице за изпълнение на услугата: Специалисти "Кадастър и регулация",  

Срок за изпълнение на услугата: 3 дни по ППЗТСУ

Такса 1.50 лв./м

Място за подаване на документите -Фронт Офис

 


 

10. Издаване на разрешително за прокопаване за В и К

Необходими документи: Съгласувана скица, документ за платен депозит

Отговорно лице за изпълнение на услугата: Специалисти "Кадастър и регулация,  

Срок за изпълнение на услугата: 2 дни

Такса : 70 лв.кв.м.

Място за подаване на документите -Фронт Офис

 


 

 

11. Приемане на обекти за подземно строителство

Необходими документи: Одобрен проект , протокол за строителна линия и екзекутиви разрешително за прокопаване

Отговорно лице за изпълнение на услугата: Специалисти "Кадастър и регулация"

Срок за изпълнение на услугата: 5 работни дни

Място за :

-         подаване на документите -Фронт Офис

-         изпълнение -  

 


 

 

12. Издаване на преписи от документи от архива

 

Отговорно лице за изпълнение на услугата: Специалисти "Кадастър и регулация",  

Срок за изпълнение на услугата: 5 работни дни

Място за подаване на документите -Фронт Офис

Такса - 2.00 лв. 


13. Устни справки за собственост и други факти с недвижими имоти

Отговорно лице за изпълнение на услугата: Специалисти "Кадастър и регулация",  

Срок за изпълнение на услугата: на момента

 


 

14. Издаване на скица с указан начин на застрояване или узаконяване

Необходими документи: Нотариален акт, право за строеж, друг документ за собственост , нотариално заверени декларации при необходимост

Отговорно лице за изпълнение на услугата: Гл. архитект, Гл.специалист "Архитектура и благоустройство",  

Срок за изпълнение на услугата: 14 работни дни

Срок на валидност на издадените документи: 6 месеца

Такса: 10.00 лв.

Място за подаване на документите -Фронт Офис

 


 

15. Издаване на скица с указан начин на застрояване в земеделски земи или земи в горски фонд ( за строежи по Наредба №2 за застрояване в земеделски земи )

Необходими документи: документ за собственост, скица от план за земеразделяне Нотариален акт, право за строеж, друг документ за собственост , нотариално заверени декларации при необходимост

Отговорно лице за изпълнение на услугата: Гл. архитект, Специалист "Архитектура и благоустройство",  

Срок за изпълнение на услугата: 14 работни дни

Срок на валидност на издадените документи: 6 месеца

Такса: 10.00 лв.

Място за подаване на документите -Фронт Офис

 


16. Издаване на скица за изменение на подробни устройствени планове ПРЗ , ПР, ПЗ, РУП ( план за застрояване и силуетно оформяне )

Необходими документи: нотариален акт, право за строеж или друг документ за собственост ; нотариално заверено съгласие от всички пряко заинтересовани собственици при изменение на ПУП по чл. 13, ал.2, т.6 от ЗУТ

Отговорно лице за изпълнение на услугата: Гл. архитект, Гл. специалист "Архитектура и благоустройство",  

Срок за изпълнение на услугата: 14 работни дни

Такса: 10.00 лв.

Място за подаване на документите -Фронт Офис

 


 

17. Издаване нареждане с мотивирано предписание за изработване на проект за изменение на ПУП

Необходими документи: Нотариален акт, право за строеж или друг документ за собственост

Отговорно лице за изпълнение на услугата: Гл. архитект, Гл. специалист "Архитектура и благоустройство",  

Срок за изпълнение на услугата: 14 работни дни или 30 дни при внасяне искането в ОбЕС / чл.135, ал.3 от ЗУП /

Място за подаване на документите -Фронт Офис

 


 

18. Обявяване и проучване на проекти за изменение на ПУП( ПРЗ,ПР, ПЗ, РУП )

Необходими документи: Нотариален акт, документ за собственост и проект за изменение на ПРЗ,ПР, ПЗ, РУП

Отговорно лице за изпълнение на услугата: Гл. архитект, Гл. специалист "Архитектура и благоустройство",  

Срок за изпълнение на услугата: 30 работни дни + 30 за обявяване заповед на кмета

Място за подаване на документите -Фронт Офис


 

 

19. Издаване становище за съда във връзка с дела за делба на УПИ (парцели)

Необходими документи: Документ за собственост , удостоверение от съда

Отговорно лице за изпълнение на услугата: Гл. архитект, Гл. специалист "Архитектура и благоустройство",  

Срок за изпълнение на услугата: 14 работни дни

Срок на валидност на издадените документи: 6 месеца

Такса: 5.00 лв.

Място за подаване на документите -Фронт Офис

 


 

20. Издаване удостоверение за съда във връзка с дела за доброволна делба на жилищни сгради (по чл.202 от ЗУТ )

Необходими документи: Документ за собственост, одобрен инвестиционен проект

Отговорно лице за изпълнение на услугата: Гл. архитект, Гл. специалист "Архитектура и благоустройство",  

Срок за изпълнение на услугата: 14 работни дни

Срок на валидност на издадените документи: 6 месеца

Такса: 30.00 лв.

Място за подаване на документите -Фронт Офис


 

 

 

21. Одобряване на проект за строеж или преустройство

 

Необходими документи: Документ за собственост , технически или работен инвестиционни проекти

Отговорно лице за изпълнение на услугата: Гл. архитект, Гл. специалист "Архитектура и благоустройство",  

Срок за изпълнение на услугата: 30 работни дни

Срок на валидност на издадените документи: 1 година

Такса: 0,05 лв. от стойността на обекта

Място за подаване на документите -Фронт Офис


22. Издаване на разрешение за строежи, за които се изискват инвестиционни проекти

 

Необходими документи: Документ за собственост и одобрени инвестиционни проекти при строежи, за които е необходимо

Отговорно лице за изпълнение на услугата: Гл. архитект, Гл. специалист "Архитектура и благоустройство",  

Срок за изпълнение на услугата: 7 работни дни

Срок на валидност на издадените документи: 3 години ако не е започнало строителството и 5 години ако не е извършен грубият строеж

Такса: 0,50 лв. на кв.м. застроена площ

Място за подаване на документите -Фронт Офис


 

 

 23. Издаване на разрешително за строеж по чл.147, ал.1 от ЗУП ( строежи, за които не се изисква одобрен инвестиционен проект )

Необходими документи: Документ за собственост, нотариално заверена декларация когато е необходимо становище от инженер-конструктор за строежите по ал.1, т.1,2,3,4,5,7,9 и 12 от чл.147 от ЗУП

Отговорно лице за изпълнение на услугата: Гл. архитект, Гл. специалист "Архитектура и благоустройство",  

Срок за изпълнение на услугата: 14 работни дни

Срок на валидност на издадените документи: 3 години ако не е започнало строителството и 5 години ако не е извършен грубият строеж

Място за подаване на документите -Фронт Офис

 


 

24 . Одобряване на проекти за узаконяване на незаконни строежи

Необходими документи: документ за собственост квитанция за платена глоба, констативен акт, наказателно постановление, инвестиционен проект, конструктивно заключение от инженер-конструктор

Отговорно лице за изпълнение на услугата: Гл. архитект, Гл. специалист "Архитектура и благоустройство",  

Срок за изпълнение на услугата: 30 работни дни

Такса :0.60./м2 РЗП /но не по-малко от 20.00 лв./

Място за подаване на документите -Фронт Офис


25. Издаване на акт за узаконяване

 

Необходими документи: Документ за собственост и одобрени инвестиционни проекти за узаконяване

Отговорно лице за изпълнение на услугата: Гл. архитект, Гл. специалист "Архитектура и благоустройство",  

Срок за изпълнение на услугата: 15 работни дни

Такса: 10.00 лв.

Място за подаване на документите -Фронт Офис

 


 

26. Издаване на разрешения за поставяне на временни строежи по чл.56 от ЗУТ

Необходими документи: Документ за собственост, Договор за наем и скица с определено петно

Отговорно лице за изпълнение на услугата: Гл. архитект, Гл. специалист "Архитектура и благоустройство",  

Срок за изпълнение на услугата: 14 работни дни

Такса : 15.00 лв.

Място за подаване на документите -Фронт Офис


 

 

27. Издаване на преписи от разрешително за строеж, загубени одобрени проекти

Отговорно лице за изпълнение на услугата: Гл. архитект, Гл. специалист "Архитектура и благоустройство",  

Срок за изпълнение на услугата: 10 работни дни

Такса: 2.00 лв.

Място за подаване на документите -Фронт Офис


 

 

28. Издаване становище от главния архитект за приемане на обект

 

Необходими документи: Становище от съответните инстанции и становище от проектантите, екзекутивна документация на обекта

Отговорно лице за изпълнение на услугата: Гл. архитект, Гл. специалист "Архитектура и благоустройство",  

Срок за изпълнение на услугата: 14 работни дни

Срок на валидност на издадените документи: 6 месеца

Такса: 15.00 лв.

Място за подаване на документите -Фронт Офис

 


 

 

29. Искане за преминаване през чужди поземлени имоти за разрешени проучвателни, проектни и други работи ( чл.192, чл.193, чл.194 от ЗУТ )

Необходими документи: документ за собственост, разрешение за строеж

Отговорно лице за изпълнение на услугата: Гл. архитект, Гл. специалист "Архитектура и благоустройство",  

Срок за изпълнение на услугата: 30 дни

Място за подаване на документите -Фронт Офис

 


 

30. Искане за премахване на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи ( чл.195 от ЗУТ )

Отговорно лице за изпълнение на услугата: Гл. архитект, Гл. специалист "Архитектура и благоустройство",  

Срок за изпълнение на услугата: 30 дни

 


 

31. Уведомление за доброволно премахване на законен строеж ( чл.197 от ЗУТ )

 

Отговорно лице за изпълнение на услугата: Гл. архитект, Гл. специалист "Архитектура и благоустройство",  


 

 

 

32. Съставяне на констативни актове

Необходими документи: Нотариален акт

Отговорно лице за изпълнение на услугата: Гл. инспектор "Строителен контрол", ,  

Срок за изпълнение на услугата: 3 дни от датата на проверка

Място за подаване на документите -Фронт Офис


 

 

33. Откриване на строителна площадка

Необходими документи: Одобрен проект, строително разрешение, договор в строителството, разрешение за строеж

Отговорно лице за изпълнение на услугата: Гл. инспектор "Строителен контрол", Гл. специалист "Строителен контрол",  

Срок за изпълнение на услугата: 3 дни

Място за подаване на документите -Фронт Офис


 

 

34. Разрешение за тротоарно право

 

Отговорно лице за изпълнение на услугата: Гл. инспектор "Строителен контрол", Гл. специалист "Строителен контрол",  

Срок за изпълнение на услугата: 20 дни

Място за подаване на документите -Фронт Офис


 

 

 35. Издаване на преписи от документи от архив

Отговорно лице за изпълнение на услугата: Гл. инспектор "Строителен контрол", Гл. специалист "Строителен контрол",  

Срок за изпълнение на услугата: 5 работни дни ако се намери документа

Такса - 2 лв.

Място за подаване на документите -Фронт Офис


 

 

36. Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи четвърта категория

Необходими документи: Описани в заявлението

Отговорно лице за изпълнение на услугата: Гл. архитект, Гл. специалист "Архитектура и благоустройство",  

Срок за изпълнение на услугата:14 работни дни

Такса: по Наредба №1

Място за подаване на документите -Фронт Офис


 

 

37. Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи пета категория

Необходими документи: Описани в заявлението

Отговорно лице за изпълнение на услугата: Гл. архитект, Гл. специалист "Архитектура и благоустройство",  

Срок за изпълнение на услугата: 14 работни дни

Такса: по Наредба №1

Място за подаване на документите -Фронт Офис

Бланки може да изтеглите тукrar.gifblanki.rar (415.34 Kb)