Община Якоруда, България Home Page
Община Якоруда, България Home Page
 
bg
Секретар


Функции:
Съгласно ЗМСМА чл. 43 (3) Секретарят на общината организира и отговаря за:
1. дейността на общинската администрация, условията на работа на служителите и информационно-техническото обезпечаване на дейността им; 2. деловодното обслужване, документооборота и общинския архив;
3. дейността на звената по гражданска регистрация и административно обслужване;
4. разгласяването и обнародването на актовете на общинския съвет и на кмета на общината;
5. работата с молбите, жалбите, сигналите и предложенията на гражданите и юридическите лица;
6. поддържането в актуално състояние на избирателните списъци в общината, организационно-техническата подготовка и произвеждането на изборите и местните референдуми.
(4) Секретарят на общината изпълнява и други функции, възложени му от кмета на общината, със закон или с друг нормативен акт.