Община Якоруда, България Home Page
Община Якоруда, България Home Page
 
bgen
Структура на администрацията

Структура на администрацията

 

Структурни звена и длъжностни наименования
Име, презиме, фамилия
 

КМЕТСКИ ДЛЪЖНОСТИ - за периода 11.2015 год. до 11.2019 год.

 
 

Кмет на община

 ИНЖ . НУРЕДИН МУСОВ КАФЕЛОВ
 

Заместник кмет на община

 БЕДИ МУСТАФОВА ОСМАН

 Заместник кмет на община

МАГДАЛЕНА НИКОЛАЕВА БОГДАНОВА
 
Секретар на община

 
 

Кмет на с.Аврамово

 АХМЕД МУСТАФА УЦЬОВ
 

Кмет на с.Бел Камен

 САЛИ ДЖЕМАЛ КОРЕНАРСКИ
 

Кмет на с.Бунцево

 ДЖЕМИЛЕ МУСА КАРАФЕИЗ
 

Кмет на с.Конарско

 АХМЕД ИБРАХИМ АХМЕД
 

Кмет на с.Смолево

 ЮСУФ ХАСАН ИЛАН
 

Кмет на с.Черна Места

 ДЖЕМАЛ МУСА ШАРАНСКИ
 

Кмет на с.Юруково

 ЕМИНЕ МЕХМЕДОВА ЕЛАНСКА
  
 Технически сътрудник с.Юруково
 Аки Геройски
 Технически сътрудник с.Бунцево 
 Технически сътрудник с.Конарско Алиш Муса Шибльов
 Технически сътрудник с.Аврамово Фатиме Ахмед Хърльова
 Технически сътрудник с.Бел Камен
 Атидже Муратова Кунгьова
 Технически сътрудник с.Смолево Красимир Мръкошов
 Технически сътрудник с.Черна Места
 
  
Гл.счетоводител  

 Айше Ахмед Хаджиалиш

Гл. Архитект
  Ангел Георгиев Мунев
 ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ 
  
Началник отдел "Финанси,бюджет и местни данъци
и такси"
 Айше Мустафа Робова
 Специалист МДТ
 Ибрахим Муса Осман
 Специалист МДТ Хюсеин Мехмишов Кунгьов
  
  
Счетоводител
 Сабиха Мустафа
 Касиер Сабие Мустафа Айт
  
 2.Началник отдел  "ОП и ОС" Емигюл  Али Коренарска
 Юрисконсулт и завеждащ човешки ресурси
 Салих Али Хърльов
 Мл.специалист ЕСГРАОН
 Вайда Исмит Юркина
Ст.експерт ИТО
 Мустафа Сюлейманов Джунев
Технически секретар
 Емине Клечова
 Администратор фронт офис
 Даниела Чавдарова Петрова
  
 СПЕЦИАЛИЗИРАНА  АДМИНИСТРАЦИЯ 
 1.Началник отдел "Проекти,програми и междун.сътрудничество" 
 Специалист „Екология, търговия, транспорт, гори, земеделие, програми и проекти " Иван Ангелов Станоев
 Юрисконсулт, ОМП и гражданска защита
 Орхан Хасанов Мисанков
 Изпълнител шофьор
 Георги Иванов Шаламанов
 Изпълнител хигиенист
 Фатима Саид Шанкова
 Специалист  "НП ОСПОЗ,НП ЗОХТУ, П"Старт в кариерата"
 Ана Николова Попова
  
 2.Началник отдел "ТСУ"
 Али Биков
Гл.експерт ТСУ и незаконно строителство 
 Екология,гори и земеделие 
 Изпълнител шофьор 
 Изпълнител разносвач
 Митхат Салих Мангов
  
 3.Началник отдел "Жалби и молби на
 граждани, координация с училища, социални дейности Юристконсулт”
 
 Секретар МКБППМН
 Зеривка Иланска