Община Якоруда, България Home Page
Община Якоруда, България Home Page
 
bg
Правилник за вътрешен ред
 

УТВЪРЖДАВАМ,

     КМЕТ НА ОБЩИНА ЯКОРУДА                                                                      /инж.Нуредин Кафелов/

ПРАВИЛНИК

ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД В ОБЩИНА

Я К О Р У Д А

I. Общи положения

Чл.1. С настоящия Правилник се урежда организацията на работа в общината, конкретните права и задължения на административното ръководство, служителите и работниците при изпълнение на служебните задачи, на основание Конституцията на Република България, Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за държавния служител, Кодекса на труда, Устройственият правилник на община Якоруда и други нормативни актове.

Чл.2. С Правилника се определя реда на организацията на работното време, почивките и отпуските, командировките, дисциплинарната и имуществена отговорност, а така също и организацията на вътрешния ред и охрана на сградите на общината и кметствата.

II. Трудови и служебни правоотношения.

Чл.З.  Основание за сключване на трудов договор и договор по служебно правоотношение между работодателя - Кмет на общината са :

-   избор -Кмет на община Якоруда и кметове на кметства, съгласно ЗМИ и ЗМСМА ;

молба -за  заемане   на   длъжност  за служители   и    работници   в общината и кметствата;

конкурс - насрочен със заповед на Кмета на общината за длъжности в общината и кметствата, съгласно ЗДС и КТ  .

Чл. 4. При кандидатстване за постъпване на работа в общината и кметствата, кандидатите следва да представят при Главен специалист "ЕСГРАОН, човешки ресурси и обредни дейности " пълен набор от изискуемите за целта документи, съгласно КТ и ЗДС.

Чл. 5. Трудовият договор и договора по служебно правоотношение между работодателя и работника / служителя / се сключва задължително в писмена форма.

Чл. 6. Възникването на трудово и служебно правоотношение се счита:

 • - за длъжностите заемани въз основа на избор - съгласно ЗМСМА;
 • - за останалите - от подписване на трудовия договор или заповедта за служебно правоотношение между двете страни, след като се връчи един екземпляр от него на лицето срещу подпис и копие от уведомлението по чл.62, ал.3, съгл. ЗИДКТ.

 

III. Права и задължения на административното ръководство.

 

Чл. 7. Да запознае новоназначените служители с настоящия Правилник, длъжностната характеристика и нормативните актове, регламентиращи дейността му, срещу подпис при Главния специалист "ЕСГРАОН, човешки ресурси и обредни дейности".

Чл. 8. Да представи на служителя / работника / технологията на управление, както и организационно-техническите средства и пособия на поверената му работа, съгласно сключения трудов договор / служебен договор /.

Чл. 9. Да съдейства за постоянното повишаване на квалификацията на служителите и работниците .

Чл. 10. Да създава условия за усъвършенстване и автоматизация на труда на служителите и работниците.

Чл.11 . Да подобрява постоянно социално-битовите условия за работа на служителите и работниците .

Чл. 12. Да съгласува своите действия с другите специализирани звена на Общината.

Чл. 13. Да организира охраната на Общината, Кметствата, опазването на държавната и служебна тайна, правилното съхранение на документите.

Чл. 14. Да прави предложения пред общинския съвет за утвърждаване на структурата на Общинската администрация, за приемане на Наредби и Правилници, отнасящи се до дейността на администрацията.

Чл. 15. Да изплаща работната заплата на работниците и служителите в определените срокове.

Чл. 16. Да разпредели и изплаща полагащите се средства за "СБКО" на работниците и служителите в Общината.

Чл. 17. Да прави застраховка за трудова злополука.

IV. Задължения и права на служителите и работниците.

Чл. 18. Служителите и работниците са длъжни:

 • 1. Да изпълняват трудовите си задължения, съгласно изискванията на чл.125 от Кодекса на труда "Точно и добросъвестно";
 • 2. Да се явяват навреме на работа, в състояние, което им позволява да
  изпълняват служебните си задачи;
 • 3. Да използват цялото си работно време за изпълнение на служебните
  си задължения и възложените им от ръководството задачи;
 • 4. Да изпълняват своевременно, точно и качествено възложените им,
  съгласно длъжностната им характеристика задачи, като проявяват
  инициативност и творчество, с цел постигане на най-добри резултати.
 • 5. Да спазват държавната и служебна тайна.
 • 5. Служителите могат да правят изявления от името на общината само
  със съгласието на Кмета на Общината.
 • 6. Да познават и спазват законите и установените с вътрешни актове
  разпореждания на работодателя.
 • 7. Да пестят канцеларски материали, телефонни разговори, ел.енергия,
  вода и др. с цел намаляване на материалната издръжка на Общината
  /Кметството/.
 • 8. Учтиво, професионално, културно и етично да обслужват гражданите
  и служебните лица.
 • 9. Да изготвят пълни и компетентни отговори на молби и жалби на
  граждани и висшестоящи органи от своята сфера или дейност в
  законния срок.
 • 10. Да поддържат на ниво и полагат усилия да повишават
  професионалната си квалификация , да следят и прилагат новостите в
  работата си.
 • 11. Да съдействат за издигане на авторитета на Общинската
  администрация и за повишаване доверието на гражданите и
  институциите към органите на местната власт.
 • 12. Да поддържат ред и чистота на работното място.
 • 13. Да не пушат и да не се хранят в сградата на Общинската
  администрация.
 • 14. Да спазват и съхраняват документацията и кореспонденцията, която
  получават или подготвят, в съответствие с нормативите изисквания.
 • 15. Да спазват противопожарните изисквания и условията за безопасност
  на труда.

Чл.19. Служителите и работниците имат право:

 • 1. Да правят предложения за подобряване на организацията на работа .
 • 2. Взаимно да се заместват при отсъствие, когато работят в едно
  направление
 • 3. Да не изпълняват разпореждане на по-горе стоящи държавни
  служители, ако то представлява очевидно административно
  нарушение и очевидно престъпление.
 • 4. На основно и допълнително възнаграждение по ред, определен в КТ,
  ЗДС и под законовите Нормативни актове.
 • 5. Да се сдружават в синдикални организации и сдружения с идеална
  цел.

 

V. Организация на труда


    Чл.20. Вътрешната организация на работа и административно управленска дейност се осъществява от общинската администрация в съответствие с Конституцията на РБългария, ЗМСМА, Правилника за организацията и дейността  на общинския съвет и други административни  актове на кмета на общината.

    Чл.21. Административно управленската дейност се осъществява на база утвърдената от общински съвет структура.

    Чл.22. Правомощията на Кмета на общината, Зам. Кмтовете и Секретаря на общината се определят, съгласно чл.43 и чл.44 от ЗМСМА и устройствения правилник за организацията и дейността на общинската  администрация.
    Чл.23. Звената в общинската администрация са изпълнителни органи за информация, методическа помощ, координация и контрол в съответните сфери на представените им правомощия.

    Чл.24. Директорите на дирекции, началниците на сектори, експертните и изпълнителни длъжности осъществяват своята дейност на основата на утвърдената им длъжностна характеристика от кмета на общината.
    Чл.25. За организиране и координиране на работата в общината и кметството кметът на общината организира и провежда оперативки със заместник кметовете, секретаря на общината, директорите на дирекции, началниците на сектори и експерти към различните служби.

    Чл.26. За осигуряване на по-широк достъп на населението на общината с кмета, неговите заместници и секретаря се организират приемни дни. Приемните дни в населените места се организират по искане на кметовете.

    Чл.27.  Приетите наредби, решения , инструкции от Общинския съвет се изпращат в седемдневен срок от приемането им, а заповедите и разпорежданията на Кмета на общината веднага от отдел "Канцелария".

    Чл.28. Редът за организацията на общинския архив и достъпът до него се определя с Наредбата за документооборота.

    Чл.29.  Имуществото на работните места се зачислява на съответните служители, които го ползват, като преместването му в сградата или изнасянето му извън нея  се разрешава лично от кмета на общината по предложение на секретаря.

    Чл.30. За нанесени щети на имуществото от служители, същите заплащат размера на щетата, определен от комисия, назаначена от секретаря на общината.

    Чл.31. Забранява се включването на електрически отоплителни уреди.Ако се налага използуването им, то това става след писмено разрешение на кмета на общината.Строго се забранява да се оставя включен електроуред в канцелариите в отсъствие на служителите.

 

VI. Работно време, почивки, отпуски и командировки.

Чл.32. Продължителността на работното време в Общината и Кметствата при пет дневна седмица е 40 часа, с почивни дни събота и неделя.

Чл.33. Работното време е :

1.3а служителите от Общинска администрация:

 • - сутрин от 8.00 ч. до 12.00 ч
 • - след обяд от 13.00 ч. до 17.00 ч, със следните почивки от 10.00 до 10.10и от 15.00 до 15.10 часа

Времето от 12.00 ч. до 13.00 ч. е определено за обедна почивка.

 • - за фронт-офиса - от 8.00 ч. до 17.00 ч /без прекъсване/.

 

Чл.34. Определянето на работно време с друга продължителност и полагането

на извънреден труд се урежда между служителите и Кмета на Общината.

съобразно изискванията на КТ и ЗДС.

Чл.35. Всички служители и работници ползват платен годишен отпуск веднъж

или на два пъти през календарната година, за която  се отнасят.Платените

отпуски да бъдат планирани в началото на годината по сектори. Отлагането на

отпуски може да стане при условията и реда на чл.176 от КТ.

Чл.36. Изпращането в командировка се разрешава с писмена заповед на Кмета,

Зам-кмета и Секретаря на Общината, заведена в книгата за командировките.

VII. Дисциплинарна отговорност.

Чл.37. Видовете нарушения на трудовата дисциплина са определени в чл.187 от КТ, а именно:

        1.Закъснение, преждевременно напускане на работа, неявяване на работа или неупплътняване на работното време.

        2.Явяване на работника / служителя на работа в състояние, което не му позволява да изпълнява възложените му задачи;

        3.Неизпълнение на възложената му работа, неспазване на техническите и технологичните правила;

        4.Неспазване на правилата за здравословни и безопасни  условия на труд;

        5.Неизпълнение на законните нареждания на работодателя.

        6.Злоупотреба с доверието и уронване доброто име на предприятието;

      7.Увреждане на имуществото на работодателя и разпространяване на материали, суровини, енергия и др.;


        8.Неизпълнение на други трудови задължения, предвидени в закони и други нормативни актове, в правилника за вътрешния трудов ред или определени при възникването на трудовото правоотношение.

        9.Разпространяване на поверителни сведения.

      10.Некомпетентно, неустойчиво и грубо отношение към обслужваните граждани и длъжностни лица;

11.Употреба на алкохол в работно време;
Съгласно чл.190 от КТ, тежки нарушения на трудовата дисциплина са:

        - три закъснения или три преждевременни напускания на работа  в един календарен месец, всяко от които за не по-малко от един час;

        - неявяване на работа в течение на два последователни работни дни;

        - системни нарушения на трудовата дисциплина;

        - злоупотреба с доверието на работодателя и разпространяване на поверителни за него сведения;

За тежки нарушения на трудовата дисциплина, освен изброените в чл.190 от КТ се считат:

        - отказ от изпълнение на законно разпореждане на работодат- еля,   неговите  заместници и преките ръководители;

        - употреба в работно време  на алкохол и други упойващи вещества в сградата на общината;

        - изнасяне на документация без разрешение на съответния ръководител или определените от него лица;    

Чл.36. За нарушение на трудовата дисциплина се налагат следните наказания:
                         По ЗДС                                                       По КТ

 

                             1.Забележка                                         1.Забележка

2.Порицание                                    2.Предупреждение за уволнение

3.Отлагане на повишението          З.Уволнение

в ранг до 1 година

4.Понижение в по-долен ранг за срок от 6 месеца до 1 година

5.Уволнение

Чл.37.  Дисциплинарното наказание се налага с мотивирана писмена заповед на Кмета на Общината/кметството .

Чл.38.  Заповедта за дисциплинарно наказание се връчва на лицето срещу подпис, като се отбелязва датата на връчването и.

Чл.З9.  Наложените наказания могат да се обжалват по  реда и условията, предвидени в КТ и ЗДС.

Чл.40. За едно и също нарушение може да се наложи само едно дисциплинарно наказание.

VIII. Организация на вътрешния ред и охрана в сградата на Общината /Кметството/.

Чл.41 Разполагането на служителите в сградата на Общината /Кметството/ става по схема, съобразена с управленческата и функционалната структура, одобрена от Кмета на Общината по предложение на Секретаря на Общината.

Чл.42. Наименованията на Дирекциите и имената на ръководители и служители задължително се указват с табели на вратите, по единен образец.

Чл.43 Ползването на общи помещения /зала, салони/ става след предварителна заявка и разрешение от Секретаря на Общината.

Чл.44. Обяви, справки, информация и други материали на административното ръководство се поставят само на определените за целта места.

Чл.45. Транспортното обслужване на Кмета, Зам.кметовете, Секретаря и администрациите/специалицирана и обща/ се организира и контролира от Секретаря на Общината.

Чл.46. Заявките за канцеларски и други материали се представят в Дирекция „Обща администрация" от Директорите на Дирекции всеки първи понеделник от месеца и се изпълняват максимум за пет дни. Спешни такива се заявяват чрез Секретаря на Общината и решават за 24 часа.

 

Чл.47. Пропусквателният режим в сградата на Общинска администрация се контролира от дежурния портиер. Той консултира и насочва гражданите към интересуващите го служители.

Чл.48 В извънработно време и по време на обедната почивка /с изключение на фронт-офис" не се допускат външни лица в сградата на Общинска администрация.

Чл.49. Постоянно дежурен телефон, за подаване на сигнали или информация в сградата на Общинска администрация, е телефон +359 7442 2266.

Чл.50. При природни и стихийни бедствия или крупни промишлени аварии, информацията се подава при дежурния по ОбС. Той информира незабавно Кмета на Общината, Зам.кметовете, Секретаря на Общината и Гл.специалист "Гражданска защита, ОМП" за предприемане на съответните мерки.

 

ІХ.Заключителни разпоредби

Чл.51. Секретарят на Общината разработва, а Кметът на Общината утвърждава правилата за организиране на административното обслужване на юридически и физически лица.

Чл.52. При постъпване на работа всеки нов служител и работник се запознава от служители в отдел "Човешки ресурси" с разпоредбите на издадения от работодателя Правилник за вътрешния трудов ред;

Чл.53. При възникнали основания, настоящият Правилник може да бъде изменен или допълнен, при което Кметът на Общината уведомява Общинската администрация за това.

Чл.54. Настоящият Правилник за вътрешния трудов ред влиза в сила след утвърждаването му от Кмета на Общината.