Община Якоруда, България Home Page
Община Якоруда, България Home Page
 
bg
Конкурси и Проекти

Регистър на обществените поръчки

В публичния Регистър на обществените поръчки, поддържан от Дирекция "Обществени поръчки" в Администрацията на Министерския съвет можете да намерите: 

  • Процедурите за възлагане на обществени поръчки, по които се приемат документи - отворени процедури
  • Процедурите за възлагане на обществени поръчки, по които вече са подадени документи, но все още няма сключен договор - затворени процедури
  • Сключените договори и данните за обществените поръчки, по които има сключени договори за възлагане  
  • Прекратени обществени поръчки  
  • Информация за сключените договори за малки обществени поръчки  
  • Разширено търсене на обществена поръчка по възложител, дума в предмета на поръчката, дата за подаване, публикация в "Държавен вестник" или комбинация от тях


Информация за проектТехническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за изграждане на пречиствателна станция за отпадни води и реконструкция и разширение на ВиК мрежата на територията на гр.Якоруда", одобрен за финансиране по приоритетна ос 1 на ОП"Околна среда 2007-2013год"doc.giftuk.doc (192.5 Kb)