Община Якоруда, България Home Page
Община Якоруда, България Home Page
 
bg
Правомощия на Общинския съвет
Общинският съвет е орган на местното самоуправление.
Правомощия на Общинския съвет съгласно ЗМСМА:
Чл.21
(1) Общинският съвет:
1. създава постоянни и временни комисии и избира техните членове;
2. (изм., ДВ, бр. 69 от 2003 г., изм. доп. бр. 69/2006 г.) одобрява общата численост и структурата на общинската администрацияв общината, района и кметството  по предложение на кмета на общината;
3. избира и освобождава председателя на общинския съвет;
4. (отм. бр. 69/2006 г.)
5. (доп., ДВ, бр. 69 от 2003 г.) определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината;
6. (доп., ДВ, бр. 69 от 2003 г.) приема годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема и изменя отчета за изпълнението му;
7. (изм., ДВ, бр. 119 от 2002 г.) определя размера на местните такси;
8. (изм., ДВ, бр. 69 от 1999 г., бр. 69 от 2003 г.) приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на райони и кметства;
9. (изм., ДВ, бр. 69 от 2003 г., изм. доп. бр. 69/2006 г.) приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и избира представителите на общината в техните органи;
10. (изм. ДВ бр. 34/2005 г.) приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и по ред, определени със закон;
11. (изм., ДВ, бр. 1 от 2001 г.) приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията;
12. приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината;
13. определя изискванията за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура;
14. приема решения за създаване и за прекратяване на общински фондации и за управлението на дарено имущество;
15. (изм. и доп., ДВ, бр. 69 от 2003 г.) приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в страната и в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите на общината в тях;
16. създава райони и кметства при условия и по ред, определени със закон;
17. прави предложения за административно-териториални промени, засягащи територията и границите на общината;
18. приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение;
19. (изм., ДВ, бр. 69 от 1999 г.) обсъжда и приема решения по предложения на кметове на райони и кметства по въпроси от своята компетентност;
20. приема решения за произвеждане на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от своята компетентност;
21. одобрява символ и печат на общината;
22. удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани.
23. (нова, доп. бр. 69/2006 г.) решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи;
24. (нова, доп. бр. 69/2006 г.) упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от него актове.
(2) (Изм., ДВ, бр. 69 от 2003 г., изм. доп. бр. 69/2006 г.) В изпълнение на правомощията си по ал. 1 общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения.
(3) (Изм., ДВ, бр. 69 от 1999 г., бр. 69 от 2003 г.) Общинският съвет приема правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.