Община Якоруда, България Home Page
Община Якоруда, България Home Page
 
bg
Постоянни комисии

1. КОМИСИЯ ПО ,,ГРАДОУСТРОЙСТВО, СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, ИНФРАСТРУКТУРА, ВОДОСНАБДЯВАНЕ И ЕНЕРГИЙНО ПЛАНИРАНЕ”

ПРЕДСЕДАТЕЛ:            МУСА САЛИХ АЛИ………………………...

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛИШ ШАБАНОВ ВАКЛЬОВ ……………

ЧЛЕН:                             МЕХМЕД НЕДЖИП МЕХМЕД……………

                             

2. КОМИСИЯ ПО ,,ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ:             МУСА АХМЕД СИРАЧКИ…………………..

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  САЛИХ МУСТАФА ШОЛЬОВ……………....

ЧЛЕН:                             АХМЕД АЛИ АХМЕД ……………………......

 

3. КОМИСИЯ ПО ,,ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ И ЧОВЕШКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ”

ПРЕДСЕДАТЕЛ:            ЗОЛЕЙКА АЛИ ИЛАНСКА………………………

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: МЕХМЕД НЕДЖИП МЕХМЕД…………………..

ЧЛЕН:                             ДИМИТЪР НИКОЛОВ МЕХОМИЙСКИ………..

 

4. КОМИСИЯ ПО “ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ, КРАЙГРАДСКИ И СЕЛСКИ РАЙОНИ”

ПРЕДСЕДАТЕЛ:            САБРИ МЕХМЕД ДЖУРИН …………………..

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: САБРИ МЕХМЕДОВ КУНГЬОВ………………

ЧЛЕН:                             АТАНАС ВАСИЛЕВ АСЬОВ ………………......

 

5. КОМИСИЯ ПО “МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, НОРМАТИВНА УРЕДБА, РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА, ТРАНСПОРТ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО, ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ”

ПРЕДСЕДАТЕЛ:             ЕМИНЕ МУСТАФА САПУНДЖИЕВА………

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: МУСТАФА РАМАДАН КЬОР…………………..

ЧЛЕНОВЕ:                     САЛИХ СЮЛЕЙМАН КАРААСАН ……………

 

6. КОМИСИЯ ПО “ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ , ПРЕИМЕНУВАНИЯ, ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА   И  ТУРИЗМА”

ПРЕДСЕДАТЕЛ:            САЛИХ МУСТАФА ШОЛЬОВ ……………….......

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: МУСТАФА ХАСАН ИЛАНСКИ…………………...

ЧЛЕН:                             ВАНЯ КИРИЛОВА ГАТДЕРОВА…………………