Община Якоруда, България Home Page
Община Якоруда, България Home Page
 
bg

Плащане по банков път

08.01.2014
Банка: Интернешънъл Асет Банк
IBAN: BG23IABG74588401127000


Задължителен код според вида на плащане

44 21 00 - Данък недвижими имоти

44 24 00 - Такса за битови отпадъци

44 23 00 - Данък върху превозни средства(МПС)

44 14 00 - Окончателен годишен данък

44 34 00 - Други данъци