Община Якоруда, България Home Page
Община Якоруда, България Home Page
 
bg

МКБППМН - ОБЩИНА ЯКОРУДА

25.11.2013
За нас

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ /МКБППМН/ – ОБЩИНА  ЯКОРУДА

 

            В Община Якоруда, на основание Чл. 6 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и съгласно Заповед на  Кмета на Община Якоруда  е създадена  Местна комисия за борба срещу  противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

            Местната  комисия  за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ - Община Якоруда има основна задача – дейности по предотвратяване на противообществени прояви и тяхната ранна превенция, както и осигуряване на нормално развитие и възпитание на малолетните  и непълнолнолетните.

      Комисията:

  • Организира и координира социално-превантивната дейност на територията на Община Якоруда.
  • Издирва и установява съвместно с инспекторите при Детска педагогическа стая - Разлог и Дирекция "Социално подпомагане" - Якоруда малолетните и непълнолетните, които се нуждаят от помощ, и взема мерки за тяхната социална защита и развитие .
  • Разглежда противообществени прояви, извършени от малолетни и непълнолетни по сигнали от прокуратура, съд, полиция, граждани и налага възпитателни мерки съгласно Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, както и прави предложения до съда за налагане на възпитателните мерки.
  • Подпомага родителите, които срещат затруднения при възпитанието на децата си.  Осигурява консултации на деца, родители и семейства.
  • Съдейства на органите на образованието за обхващане на подлежащите на   задължително образование деца и за тяхното неотпадане от училище.
  • Съдейства на децата, излезли от Социално-педагогически интернати, Възпитателни училища-интернати, Поправителни домове пред компетентните органи за уреждане на основните им битови, трудови и социални проблеми.
  • Разработва и изпълнява програми по превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.
  • Изучава състоянието и причините за противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в общината и прави  предложения пред съответните държавни органи и обществени организации.  Анализира тенденциите на престъпността и противообществените прояви на деца и на рисковите фактори, които оказват влияние върху нейната динамика.