Община Якоруда, България Home Page
Община Якоруда, България Home Page
 
bg

МКБППМН - ОБЩИНА ЯКОРУДА

МКБППМН - ОБЩИНА ЯКОРУДА
25.11.2013
МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ /МКБППМН/ – ОБЩИНА ЯКОРУДА В Община Якоруда, на основание Чл. 6 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните...
Още