Община Якоруда, България Home Page
Община Якоруда, България Home Page
 
bg

ТЪРГОВИЯ

08.02.2008
1.РЕГИСТРИРАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ

1Необходимите документи за регистриране на търговски обекти са:

1. Заявление-декларация / по образец/ за регистриране на търговски обект;

2. Удостоверение или разрешение за съдебна регистрация;

3. Документ доказващ собствеността и ползването на обекта

4. Карта за идентификация по регистър “БУЛСТАТ” на Национален статистически институт

5. Документ за изплатени данъчни задължения;

6. Удостоверение за регистрация от Териториална хигиенно-епидемиологична инспекция;

7. Документ от Държавен ветеринарно-санитарен контрол за хранителни магазини.

8. Акт за приемане на търговския обект, разрешение за ползване на новопостроен, реконструиран, модернизиран или разширен търговски обект или заключение от техническа служба,в съответствие с изискванията на ЗУТ.

 

За издаване на други разрешения / издаване на удостоверение на регистрация на търговски обект/ – 20,00 лв.

БЛАНКА: BLANKA (26 Kb)