Община Якоруда, България Home Page
Община Якоруда, България Home Page
 
bg
Услуги, свързани с общинска собственост и приватизация

 


 


1.     Категоризация на заведения за хранене и развлечения

Необходими документи: Описани в заявлението

Отговорно лице за изпълнение на услугата: Гл. експерт "Търговия и услуги",

 

Срок за изпълнение на услугата: 2 месеца

Срок на валидност на издадените документи: безсрочно

Такса: Според броя на местата

Място за подаване на документите -Фронт Офис

 


 

2.     Издаване на Разрешително за удължено работно време на заведенията по Наредба №1 на ОбС - само за празници до 3 часа - Одобряване от Кмета

Необходими документи: Молба и описаните в заявлението

Отговорно лице за изпълнение на услугата: Гл. експерт "Търговия и услуги",

 

Срок за изпълнение на услугата:

Срок на валидност на издадените документи:

Такса: По тарифа

Място за подаване на документите -Фронт Офис


 

 

3.     Издаване на лицензия за търговия с алкохол и тютюн

Необходими документи: По заявление

Отговорно лице за изпълнение на услугата: Главен експерт "Лицензии и алкохол",  

Срок за изпълнение на услугата: 1 месец

Срок на валидност на издадените документи: постоянен

Такса: По тарифа

Място за подаване на документите -Фронт Офис

 


 

4.     Издаване на разрешително за поставяне на РИЕ

 

Необходими документи: По заявление

Отговорно лице за изпълнение на услугата: Мл. експерт "Общ.собств." ,  

Срок за изпълнение на услугата: 1 месец

Срок на валидност на издадените документи: по договор

Такса: По тарифа

Място за подаване на документите -Фронт Офис


 

 

5.Издаване на разрешително за улична търговия

 

Необходими документи: По заявление

Отговорно лице за изпълнение на услугата: Гл. експерт "Стопански дейности",  

Срок за изпълнение на услугата: 15 дни

Срок на валидност на издадените документи: до 1 година

Такса: По тарифа

Място за подаване на документите -Фронт Офис

 


 

6.     Издаване на разрешително за поставяне на маси, столове и сенници за търговска дейност на открито

 

Необходими документи: По заявление

Отговорно лице за изпълнение на услугата: Гл. експерт "Стопански дейности",  

Срок за изпълнение на услугата: 15 дни

Срок на валидност на издадените документи: до 1 година

Такса: По тарифа

Място за подаване на документите -Фронт Офис

 


 

7.     Проверка и изготвяне заповеди по чл.34 от ЗСПЗЗ

Необходими документи: Молба, скица, Решение от Поземлена комисия - протокол за въвод

Отговорно лице за изпълнение на услугата: Главен експерт " Земи, води и гори ", стая 306

Срок за изпълнение на услугата: 20 дни

Място за подаване на документите -Фронт Офис

 


 

8. Справка за земеделските земи

Необходими документи: Устни сведения за наследодателя

Отговорно лице за изпълнение на услугата: Главен експерт " Земи, води и гори ", стая 306

Срок за изпълнение на услугата: веднага и до 1 седмица

Място за изпълнение - стая 306


 

 

 

9.   Издаване на свидетелство за собственост на селскостопански животни

Необходими документи: Молба по образец

Отговорно лице за изпълнение на услугата: Главен експерт " Земи, води и гори ", стая 306

Срок за изпълнение на услугата: веднага

Място за изпълнение - стая 306

Такса - 2.00 лв. 

 


10.           Изготвяне на справка относно общински произход на недвижими имоти

Необходими документи: Молба по образец

Отговорно лице за изпълнение на услугата: Мл. експерт "Общ.собств." ,  

Срок за изпълнение на услугата: 14 дни

Такса: 0,70 лв.

Място за подаване на документите -Фронт Офис


 

 

11. Издаване заповед за отписване на недвижим имот от актовите книги

 

Необходими документи: Молба по образец

Отговорно лице за изпълнение на услугата: Мл. експерт "Общ.собств." ,  

Срок за изпълнение на услугата: 3 месеца

Място за подаване на документите -Фронт Офис

 


 

12. Издаване на удостоверение, че даден имот е отписан от актовата книга

Необходими документи: Молба по образец

Отговорно лице за изпълнение на услугата: Мл. експерт "Общ.собств." ,  

Срок за изпълнение на услугата: 5 дни

Такса: 0.70 лв.

Място за подаване на документите -Фронт Офис

 


 

13. Издаване на удостоверение по обстоятелствата проверка за недвижим имот

Необходими документи: Молба по образец

Отговорно лице за изпълнение на услугата: Мл. експерт "Общ.собств." ,  

Срок за изпълнение на услугата: 14 дни

Такса: 3,00 лв.

Място за подаване на документите -Фронт Офис

 


 

 

14. Картотекиране, категоризиране и включване в картотеката на нуждаещи се от жилища лица

Необходими документи: Молба и декларация, служебна бележка за доход, документ за застрах. стойност на МПС и др., документ за ТЕЛК, паспорт

Отговорно лице за изпълнение на услугата: Комисията по чл.9, ал.1 от ППЗОС, стая 317

Срок за изпълнение на услугата: 2 месеца

Такса: 0.90 лв.

Място за подаване на документите -Фронт Офис

 


 

15. Издаване на удостоверение за незадоволени жилищни нужди

Необходими документи: Молба и декларация

Отговорно лице за изпълнение на услугата: Комисията по чл.9, ал.1 от ППЗОС, стая 317

Срок за изпълнение на услугата: 1 месец

Такса: 0.70 лв.

Място за подаване на документите -Фронт Офис


 

 

16. Закупуване на общинска земя по ПМС 235

Необходими документи: Молба по образец

Отговорно лице за изпълнение на услугата: Мл. експерт "Общ.собств." ,   Срок за изпълнение на услугата: 70 дни

Място за подаване на документите -Фронт Офис


 

 

 

17. Отсичане на дървета в селскостопански фонд

Необходими документи: Молба и скица на имота

Отговорно лице за изпълнение на услугата: Специалист "Екология", стая 13

Срок за изпълнение на услугата: 20 дни

Такса: по тарифна такса на корен

Място за подаване на документите -Фронт Офис

 

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Административни услуги
Услуги по гражданско състояние