Община Якоруда, България Home Page
Община Якоруда, България Home Page
 
bg
Услуги по гражданско състояние

 

КАТАЛОГ

 

на извършваните услуги в Общинска администрация -

 град Якоруда


 Учредяване на настойничество и попечителство pdf.gifдокументи.pdf (1.08 Mb)

 

 1.   Подаване на заявление за постоянен адрес

Необходими документи: Документ за самоличност на лицето и акт за раждане

Отговорно лице за изпълнение на услугата: Гл. специалист " ЕСГРАОН",  

Срок за изпълнение на услугата: веднага

Срок на валидност на издадения документ: без срок

Такса: 5.00 лв.

Място за подаване на документите -стая на ЕСГРАОН


 

 

2.     Адресна карта за настаняване

Необходими документи: Документ за самоличност на лицето и акт за раждане

Отговорно лице за изпълнение на услугата:Гл. специалист " ЕСГРАОН",  

Срок за изпълнение на услугата: веднага

Срок на валидност на издадения документ: без срок

Място за подаване на документите -стая на ЕСГРАОН


 

 

3.     Издаване на удостоверение за идентичност на име

Необходими документи: Документ за самоличност на лицето

Отговорно лице за изпълнение на услугата:Гл. специалист " ЕСГРАОН",  

Срок за изпълнение на услугата: до 2 дни

Срок на валидност на издадения документ: 6 месеца

Такса: 5.00 лв.

Място за подаване на документите -Фронт Офис


4. Издаване на дубликати на актове по гражданско състояние - за раждане, за брак, препис - извлечение от актове за смърт

Необходими документи: Документ за самоличност на лицето

Отговорно лице за изпълнение на услугата: Гл. специалист " ЕСГРАОН"

Срок за изпълнение на услугата: до 2 дни

Срок на валидност на издадения документ: без срок

Такса: 5.00 лв.

Място за подаване на документите -Фронт Офис


 

 

5. Издаване удостоверение за наследници

 

Необходими документи: Документ за самоличност на лицето; молба-декларация

Отговорно лице за изпълнение на услугата: Гл. специалист "ЕСГРАОН"

Срок за изпълнение на услугата: до 3 дни

Срок на валидност на издадения документ: 6 месеца

Такса: 2.00 лв.

- за наследствена пенсия - без такса;

- за нотариус и др. институции -5.00 лв.

Място за подаване на документите -Фронт Офис

 


 

6. Издаване на удостоверение за семейно положение

 

Необходими документи: Документ за самоличност на лицето; декларация

Отговорно лице за изпълнение на услугата:  Гл.специалист"ЕСГРАОН",  

Срок за изпълнение на услугата: 2 дни

Срок на валидност на издадения документ: 6 месеца

Такса: 5.00 лв.

Място за подаване на документите -Фронт Офис


 

 

7. Издаване на удостоверение за многодетна майка

 

Необходими документи: Документ за самоличност на лицето; актове за раждане

Отговорно лице за изпълнение на услугата: Гл. специалист "ЕСГРАОН"

Срок за изпълнение на услугата: 3 дни

Срок на валидност на издадения документ: 6 месеца

Такса: 5.00 лв.

Място за подаване на документите -Фронт Офис


 

 

 

8. Издаване на удостоверение за установяване трудов стаж на жените майки и осиновителки

 

Необходими документи: Документ за самоличност на лицето; трудова книжка

Отговорно лице за изпълнение на услугата: Гл. специалист " ЕСГРАОН",  

Срок за изпълнение на услугата: 3 дни

Срок на валидност на издадения документ: 6 месеца

Място за подаване на документите -Фронт Офис


 

 

9. Издаване на удостоверение за вписване в картотечния регистър на населението

 

Необходими документи: Документ за самоличност на лицето

Отговорно лице за изпълнение на услугата: Гл.специалист " ЕСГРАОН",  

Срок за изпълнение на услугата: до 3 дни

Срок на валидност на издадения документ: 6 месеца

Такса: 5.00 лв.

Място за подаване на документите -Фронт Офис


 

 

10. Издаване на удостоверение за семейното положение на чужденци

Необходими документи: Документ за самоличност

Отговорно лице за изпълнение на услугата: Гл.специалист " ЕСГРАОН",  

Срок за изпълнение на услугата: 3 дни

Срок на валидност на издадения документ: 6 месеца

Такса: 5.00 лв.

Място за подаване на документите -Фронт Офис


 

 

11. Издаване на удостоверение за родствени връзки

Необходими документи: Декларация - образец

Отговорно лице за изпълнение на услугата:  Гл.специалист"ЕСГРАОН",  

Срок за изпълнение на услугата: 2 дни

Срок на валидност на издадения документ: 6 месеца

Такса: 5.00 лв.

Място за  подаване на документите:Фронт Офис

 


 

 

12. Издаване на удостоверение за осиновяване

Необходими документи: Документ за самоличност, служебна бележка от съда, документ за доходите, декларация

Отговорно лице за изпълнение на услугата: Гл. специалист "ЕСГРАОН"  

Срок за изпълнение на услугата: 3 дни

Срок на валидност на издадения документ: без срок

Място за подаване на документите -Фронт Офис


 

 

13. Удостоверение за не съставен акт за раждане или смърт

Необходими документи: Молба

Отговорно лице за изпълнение на услугата: Гл. специалист " ЕСГРАОН"

Срок за изпълнение на услугата: до 3 дни

Такса: 5.00 лв.

Място за подаване на документите -Фронт Офис


 

 

14. Издаване на удостоверение за българско гражданство

Необходими документи: Молба

Отговорно лице за изпълнение на услугата: Гл. специалист " ЕСГРАОН"

Срок за изпълнение на услугата: веднага

Такса: 5.00 лв.

Място за подаване на документите -Фронт Офис

 


 

 

 15.   Легализация на документ по гражданско състояние за чужбина

 

Необходими документи : Молба

Отговорно лице за изпълнение на услугата: Гл.специалист " ЕСГРАОН"

Срок за изпълнение на услугата: до 3 дни

Срок на валидност на издадения документ: без срок

Такса: 5.00 лв.

Място за подаване на документите -Фронт Офис

Бланки може да изтеглите тук rar.gifblanki.rar (4.36 Mb)


СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Административни услуги
Услуги по гражданско състояние
Услуги, свързани с общинска собственост и приватизация
Услуги, свързани с данъчни и други