Община Якоруда, България Home Page
Община Якоруда, България Home Page
 
bg
Проект “Създаване на звено за услуги в домашна среда на територията на община Якоруда”
euflag.png

ПРОЕКТ BG051PO001-5.1.04-0188-С0001

             “Създаване на звено за услуги в домашна среда на територията на община Якоруда”

 Схема BG 051PO001-5.1.04 „ПОМОЩ В ДОМА”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 ESF_logo_BG_resize.jpg


Наименование на проекта

“Създаване на звено за услуги в домашна среда на територията на община Якоруда”

 

Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001/5.1.04-0188–С0001

Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ и на проекта е 230 530,40 лева.

Източник на финансиране: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013”, Схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-5.1.04 “ПОМОЩ В ДОМА”

Роля на община ЯкорудаБенефициент

Период на изпълнение

18 месеца, стартира на 01.02.2013 г.

 

Обща цел на проекта е създаване на устойчив модел за осигуряване на достоен живот в Община Якоруда и предоставяне на услуги в домашна среда за 105 лица, които са в частична или пълна невъзможнност за самообслужване и са в риск от социална изолация.

Специфични цели, които си поставя Община Якоруда с реализирането на проекта, са:

1.Разширяване на дейността на съществуващия към общината Домашен социален патронаж, където по иновативен начин ще се предоставят три типа почасови услуги – за лична помощ, за социална подкрепа и за помощ при комунално-битови дейности.

2. Доусъвършенстване и доразвиване на услугите “личен асистент”,  “социален асистент” и “домашен помощник” на територията на община Якоруда и оптимално задоволяване на потребностите на нуждаещите се от услуги лица.

3. Създаване на възможности хората, нуждаещи се от социални услуги, да повишат независимостта си и да взимат самостоятелни решения за организиране на ежедневието и живота си.

4. Подкрепа на възрастните хора и лицата с увреждания да се чувстват самостоятелни в обичайна домашна среда.

5.Създаване на 45 нови работни места в сектора на социалните услуги на територията на община Якоруда.

 

Основните видове дейности при реализацията на проекта:

1. Управление на проекта.

2. Кандидатстане, оценка и подбор на потребителите на социалната услуга.

3. Подбор  на персонала за предоставяне на услуги в домашна среда.

4. Осигуряване на въвеждащо обучение на подбрания персонал на звеното.

5. Предоставяне на почасови социални услуги на потребителите. Управление на риска за потребителите и персонала зает в Звеното в процеса на ползване на услугата.

6. Дейност за осигуряване на публичност.

7. Финално отчитане по проекта

8. Одит на проекта

Дейностите  по  предоставяне  на  качествени почасови услуги в домашна среда  на  лица с различни видове трайни увреждания и възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване следват предварително разработения план­график и допринасят за подобряване качеството на живот на целевата група.  Ще бъдат обслужвани 105  потребители на  социални  услуги , от които 50 лица ще ползват услугата «лична помощ», 25 лица - услугата  „социална подкрепа” и 30 лица -  услугата „комунално-битови дейности”.

Кой може да се възползва от услугите, предоставяни по проекта?

1.   Лица /в това число и деца/ с различни видове трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване или

2.   Възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване.

 

Какви лица могат да бъдат наемани по програмата?

1.    Безработни лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране

Какви документи подават кандидатите – потребители на услугите?

1.   Заявление от кандидата (по образец) или от негов законен представител;

2.   Документ за самоличност на лицето и на законния му представител - настойник, родител, попечител, в случаите, в които това е приложимо – за справка;

3.   Експертно решение на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК, ЛКК (копие);

4.   Амбулаторен картон (копие)  с данни за личния лекар на кандидата или друг медицински документ, доказващ здравословното състояние на лицето /епикризи и други/;

5.   Декларация, че към момента на кандидатстване лицето не ползва социална услуга „личен асистент”, „социален асистент” или „домашен помощник” по други национални програми или по програми, финансирани от други източници или по друг ред (в случай, че ползва към момента на подаването -  лицето вписва данни за срока на услугата, по която е потребител) – по образец

Какви документи подават кандидатите, желаещи да предоставят услугите?

1. Заявление от кандидата (по образец);

2. Копие от Документ за самоличност на лицето;

3. Професионална автобиография;

4. Свидетелство за съдимост;

5. Служебна бележка, относно регистрация в Бюро по труда 

6. Копие на сертификат/и за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти (или декларация – по образец, че няма завършен обучителен курс)

 

Къде се подават документите?

  В офиса на проекта – сградата на Общинска администрация гр.Якоруда, ул. “Васил Левски” №1, етаж 2, стая на мл.специалист “Международни програми и проекти” Иван Станоев.

  Срок за подаване : 04.03.2013 г.-22.03.2013 г. вкл.

Информация по всички въпроси, свързани с проекта можете да получите от сайта на община Якоруда: http://yakoruda.gateway.bg , както и от:

Община Якоруда, Айше Робовакоординатор на проекта, тел. 07442/23 34 и Иван Станоевадминистратор по проекта, тел. 07442/2637.

 

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Якоруда  носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенция за социално подпомагане”

Инвестира във вашето бъдеще!