Община Якоруда, България Home Page
Община Якоруда, България Home Page
 
bg
проект „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за изграждане на пречиствателна станция за отпадни води и реконструкция и разширение на ВиК мрежата на територията на гр.Якоруда”
 
euflag.png


ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
КОХЕЗИОНЕН ФОНД
Инвестираме във вашето бъдеще

 
1_OPE_logo_1_resize.jpg
Оперативна програма
 „Околна среда 2007 -2013”
http://ope.moew.government.bg

 

2_3.jpg
Национална стратегическа
 референтна рамка

 

 

 

Във връзка с реализирането на проектТехническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за изграждане на пречиствателна станция за отпадни води и реконструкция и разширение на ВиК мрежата на територията на гр.Якоруда”, Договор за безвъзмездна финансова  помощ № 58-131-С135/12.01.2009 г. по приоритетна ос 1 на ОП”Околна среда 2007-2013год” Община Якоруда приключва изпълнението на предвидените по договора дейности през месец август.  Общата стойност на проекта възлиза на 1 342 800 лева.

В рамките на проекта бяха извършени предвидените по проекта дейности и бяха постигнати следните резултати:

·        Създаден бе Екип за управление на проекта;

·        проведена бе тръжна процедура за възлагане на обществена поръчка за техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект;

·        Изготвено бе прединвестиционно проучване за изграждане на ПСОВ и разширение и модернизация на ВиК мрежата на община Якоруда съгласно изискванията на Наредба 4 за обхвата на инвестиционните проекти към ЗУТ;

·        Успешно завърши  проектирането на ПСОВ И ВиК мрежата – изготвени бяха идеен и работен проект съгласно изискванията на Наредба 4 за обхвата на инвестиционните проекти към ЗУТ;

·        Изготвен бе хидро-геоложки доклад на базата на хидроложките и геоложките проучвания на терена;

·        Успешно завършиха дейности във връзка с процедурите за оценка на въздействието върху околната среда, оценка на съвместимостта и издаване на необходимите решения/разрешителни по Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие;

·        Успешно приключиха дейностите във връзка с процедурите за издаване на разрешителни по Закона за водите – разрешително за заустване на отпадни води и разрешително за право на преминаване през воден обект/р.Места/;

·        Организирани и проведени бяха обществени обсъждания във връзка с издаване на разрешителни по законодателството в областта на околната среда (ЗООС, ЗБР, ЗВ);

·        Община Якоруда получи положителни становища от съответните институции във връзка с процедури за издаване на разрешителни по Закона за водите, Закона за биологичното разнообразие, Закона за устройство на територията;

·        Успешно реализирана беше и процедурата за издаване на  разрешително за строеж;

·        Изготвен и представен в Община Якоруда бе финансов и икономически анализ, (вкл. анализ за разходите и ползите, в зависимост от оценката на бъдещата инвестиция), за бъдещия инвестиционен проект;

·        Изготвена е и  документацията за възлагане на обществени поръчки за избор на строители, независим строителен надзор и техническа помощ за управление на бъдещия инвестиционен проект;

·        Попълнен е формуляра за кандидатстване за финансиране на бъдещия  инвестиционен проект съгласно последните изисквания на МОСВ;

·        Изготвен бе доклад за съответствие на идейния и работния проект от лицензирана за това фирма.

·        Изпълнени бяха и дейности  по осигуряване на публичност (периодични публикации в пресата и др.);

·        В процес е изготвянето на одитен доклад от външен независим одитор.

 

"Проектът се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."

 

 

 
euflag.png


ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
КОХЕЗИОНЕН ФОНД
Инвестираме във вашето бъдеще
1_OPE_logo_1_resize.jpg
Оперативна програма
 „Околна среда 2007 -2013”
http://ope.moew.government.bg

 

 2_3.jpg
Национална стратегическа
 референтна рамка

Във връзка с реализирането на проектТехническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за изграждане на пречиствателна станция за отпадни води и реконструкция и разширение на ВиК мрежата на територията на гр.Якоруда”, Договор за безвъзмездна финансова  помощ № 58-131-С135/12.01.2009 г. по приоритетна ос 1 на ОП”Околна среда 2007-2013год” Община Якоруда предстои да подпише допълнително споразумение с Министерство на околната среда и водите за удължаване срока на договора до месец юли. Общата стойност на проекта възлиза на 1 342 800 лева.

През месец март приключиха съгласувателните процедури с НЕК на изготвените парцеларени планове. Същите са одобрени от Общински съвет-Якоруда и решението за това е публикувано в държавен вестник. Променено е предназначението и е утвърдена площадка за ПСОВ. Изготвени и представени от Консорциум „Еко Проно” в Община Якоруда са работните проекти за реконструкция и доизграждане на ВиК – мрежата и изграждане на ПСОВ. Същите са изпратени за становища до ВиК-Благоевград, ЧЕЗ-електроразпределение, РС „Пожарна безопасност и защита на населението” - Разлог. Поискано е становище от Басейнова дирекция Западнобеломорски район  - Благоевград относно съответствие на разработения проект с Плана за управление на речните басейни на ЗБР. В процес на изпълнение е процедурата по издаване на разрешително за заустване на отпадните води от бъдещата ПСОВ. Предстои изготвянето на доклад за съответствие от лицензирана фирма и извършването на външен одит на проекта от независим одитор.

"Проектът се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."

 

 

 

 
euflag.png


ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
КОХЕЗИОНЕН ФОНД
Инвестираме във вашето бъдеще
 
 
1_OPE_logo_1_resize.jpg
Оперативна програма
 „Околна среда 2007 -2013”
http://ope.moew.government.bg

 

2_3.jpg
Национална стратегическа
 референтна рамка

 

Във връзка с реализирането на проектТехническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за изграждане на пречиствателна станция за отпадни води и реконструкция и разширение на ВиК мрежата на територията на гр.Якоруда”, одобрен за финансиране по приоритетна ос 1 на ОП”Околна среда 2007-2013год” Община Якоруда подписа допълнително споразумение с Министерство на околната среда и водите за удължаване срока на договора от 18 на 24 месеца. Продължават съгласувателните процедури с НЕК на изготвения парцеларен план, след което същият ще бъде обявен на засегнатото население. Провежда се процедура по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки за изготвянето на доклад за съответствие на частите на инвестиционния проект със съществуващите изисквания към строежите съгласно Закона за устройство на територията. Предстои извършването на външен одит на проекта от независим одитор.

Проектът се изпълнява с финансовата помощ на Европейския съюз /Кохезионен фонд и национално съфинансиране.


 
euflag.png


ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
КОХЕЗИОНЕН ФОНД
Инвестираме във вашето бъдеще
 
1_OPE_logo_1_resize.jpg
Оперативна програма
 „Околна среда 2007 -2013”
http://ope.moew.government.bg

 

 
 2_3.jpg
Национална стратегическа
 референтна рамка

Приключи прединвестиционното проучване за изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води, реконструкция и разширение на ВиК мрежата на гр.Якоруда, възложено от община Якоруда по проектТехническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за изграждане на пречиствателна станция за отпадни води и реконструкция и разширение на ВиК мрежата на територията на гр.Якоруда”, одобрен за финансиране по приоритетна ос 1 на ОП”Околна среда 2007-2013год”.

            Задълбоченият анализ на съществуващото положение и на възможностите за социално-икономическо развитие на община Якоруда показа необходимост от

провеждане на прединвестиционни проучвания за:

 

1. Оценка на състоянието на ВиК инфраструктурата;

2. Оценка на нарастващите нужди на града в бъдеще по отношение на водоснабдяване, отвеждане на отпадъчните води и третирането им;

3. Оценяване на проектните параметри на пречиствателната станция за отпадъчни води за поемане на бъдещи хидравлични натоварвания и натоварвания

от замърсители;

4. Оценяване на необходимата площ за изграждане на ПСОВ;

5. Инжнерно-геоложки замервания за установяване на нивото на подпочвените води и геоложката структура на почвата в района на площадката за ПСОВ;

6. Изготвяне на количествено -стойностна сметка за необходимите финансови

ресурси за осъществяване на инвестицията;

7. Планиране на инвестицията с оглед последователността на дейностите и тяхната продължителност (гантови диаграми).

 

Основните резултати от прединвестиционното проучване са:

 

1. Идентифициране на проблемите на водоснабдителната и канализационната

инфраструктура и предложение за реконструкция/доизграждане на мрежата;

2. Предложение и сравняване на два варианта на технологични схеми на ПСОВ

за третиране на отпадъчната вода, които ще осигурят необходимото качество на

пречистваната вода в съответствие с изискванията на европейското и българското

законодателство;

3. Инженерно -геоложко проучване;

4. Геолектрично 2D проучване;

5. Изготвяне на количествено -стойностни сметки за необходимите финансови

ресурси за осъществяване на инвестицията;

6. Изготвяне на календарни планове за дейностите по изпълнение на нвестицията.

 

Предложени са следните мерки за реконструкция на водопроводната мрежа:

 

1. Подмяна изцяло на участъците с диаметри под O 80, неотговарящи на

нормативните изисквания;

2. Подмяна изцяло на етернитовата водопроводна мрежа, което ще доведе до рязко

намаляване на нивата на аварии и загубите на вода и ще повиши качеството на обслужване на населението;

3. Обособяване на зони за управление на налягането, което ще доведе до намаляване на авариите в ниските зони;

4. Осигуряване на обслужващи арматури (обезвъздушители, изпускатели и пожарни хидранти) за нормалното експлоатиране и поддръжка на водоснабдителната система.

 

Мерките за подобряване на канализационната инфраструктура ще бъдат:

 

5. Изграждане на канализационна система от изцяло смесен тип, която ще включва отвеждане на атмосферни води от целия град на базата на новата уточнена водосборна област. Израждане на нови дъждоприемни шахти и преливници;

6. Подмяна на участъците с диаметри, по-малки от нормативните;

7. Детайлно проучване на главните колектори на града /вкл. геодезическо заснемане и геометрични размери на канализационните шахти/, за да се установи

дали имат капацитета да приемат новите изчислени водни количества. Детайлно

проучване на дъждопреливниците;

8. Изграждане на събирателен колектор от последната точка на съществуващата канализацията до новоизградената ПСОВ;

9. Отвеждане на отпадните и дъждовни води от новите части на града, които не са

били включени в мрежата, както и някои ключови големи консуматори;

10. Изработка в идейна фаза на проект на канализационната мрежа на нов квартал,

заложен в плана за развитие на града, който да се включи в общата схема на гр.Якоруда.

 

За изграждане на  Пречиствателна станция за  отпадъчните води са предложени два варианта:

1. Класическа схема на пречистване с биобасейн с продължителна аерация;

2. Съвременна технология с използване на модулно комбинирано съоръжение

(биобасейни вторичен утаител).

 

Сравнението на двата варианта на пречистване по четири показателя в прединвестиционното проучване показа, че по-добър е II вариант, тъй като той е по-евтин, изисква по-малко време за строителство и е с по-лесна експлоатация.

 

 

Според направените количествено-стойностни сметки в прединвестиционното проучване общата стойност за строително-монтажни работи по водопровода е оценена на 6 773 193 лева, а общата стойност за строително-монтажни работи по канализацията е оценена на 10 188 920 лева.