Община Якоруда, България Home Page
Община Якоруда, България Home Page
 
bg
Проект „Корекция на река Места при град Якоруда – етап VI и етап VII”.
euflag.png
Европейски съюз
gerb.png
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България
oprr.png
Инвестираме във

          
На 01.06.2011 г. между Община Якоруда и Министерство на регионалното развитие и благоустройството, УО на ОП „Регионално развитие" е подписан Договор № BG161РО001­/4.1-04/2010/017 за изпълнение на проект „Корекция на река Места при град Якоруда - етап VI и етап VII". Проектът се осъществява с финансовота подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013г.,Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161РО001­/4.1-04/2010 "Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини". Проектът е на стойност 800 350,83 лева, от които 40 017,54 лева е собствения принос на Община Якоруда.


Обща цел: Ограничаване и предотвратяване на рисковете и щетите за живота на населението в община Якоруда, чрез прилагане на дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения. Специфични цели:
 • Предпазване на населеното място от наводнения;
 • Минимизиране на рисковете за човешкото здраве и околната среда;
 • Подобряване на екологичната инфраструктура;
 • Предпазване от наводнение населените места в Община Якоруда с цел намаляване на потенциалните неблагоприятни последици за човешкото здраве и околната среда;
 • Да се ограничат рисковете от наводнения в населените места в Община Якоруда, чрез прилагане на устойчиви мерки за борба с наводненията.
Дейности 1.Предварителен анализ и оценка на нуждата от интервенция и действия по подготовка на проектното предложения 2.Сформиране на екип за управление на проекта и реализиране на управлението на проекта; 3.Подготовка на документация за провеждане на тръжни процедури; 4.Възлагане на обществени поръчки по ЗОП и НВМОП; 5.Изпълнение на строително-монтажни работи; 6.Осъществяване на строителен надзор, инвеститорски контрол и авторски надзор; 7.Реализиране на мерки за информираност и публичност; 8.Мониторинг и отчетност на проекта; 9.Одит на проекта; Очаквани резултати Включените в проекта дейности са подбрани и планирани по начин, който да гарантира, че резултатите от тяхното изпълнение в своята съвкупност ще доведат до постигане на заложените проектни цели. Имайки предвид прилагането на интегриран подход, тук е акцентирано върху взаимосвързаността между дейности и резултати т.е. получените резултати надграждат постигнатото към момента и същевременно създават предпоставки и основа за изпълнението на последващи дейности, чиито непосредствени резултати показват степента на изпълнение на проектните цели. Преките резултати от реализирането на предвидените в проекта дейности ще бъдат:
 • Извършена корекция на река Места в регулацията на град Якоруда - в участъци VI и VII;
 • Изградени 27 броя подпорни стени по левия бряг на реката;
 • Изградени 21 дънни прагове с цел предпазване на дъното и подпорните стени при преминаването на високи води.

В дългосрочен аспект резултатите от успешното изпълнение на проекта ще се изразят в подобреното жизнено пространство на община Якоруда и в акумулирането на следните ползи за гражданите и гостите на общината:
 • Извършени мерки и създадени условия за предпазване от наводнения;
 • Подобряване на градската среда и създаване на здравословни условия за живот на населението;
 • Подобрена екологична обстановка в рамките на населеното място;
 • Намаляване на целевите средства от общинския и/или държавен бюджет, предназначени за подобни дейности, както и за покриване на щети, в случай на настъпило природно бедствие (наводнение);
 • Подобрени условията за живот на жителите и гостите на град Якоруда.