Община Якоруда, България Home Page
Община Якоруда, България Home Page
 
bg
Проект “Грижа в семейна среда на хора с увреждания и самотно живеещи хора от община Якоруда чрез предоставяне на услугите “социален асистент” и “домашен помощник”
euflag.png
ПРОЕКТ BG051PO001/5.2.07 -0199 – С-0001
“Грижа в семейна среда на хора с увреждания и самотно живеещи хора от община Якоруда чрез предоставяне на услугите “социален асистент” и “домашен помощник”
по Схема BG 051PO001/5.2-07 “Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора – дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник”- фаза 3
 ESF_logo_BG_resize.jpg


ИФОРМАЦИЯ

относно реализирането на дейностите по проект “Грижа в семейна среда на хора с увреждания и самотно живеещи хора от община Якоруда чрез предоставяне на услугите “социален асистент” и “домашен помощник”

 

Проектът на Община Якоруда „Грижа в семейна среда на хора с увреждания и самотно живеещи хора от община Якоруда чрез предоставяне на услугите “социален асистент” и “домашен помощник” е част от Схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.07 “Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” - фаза 3 на ОП „РЧР”.

Продължителността на проекта  е 14 месеца, а продължителността на предоставянето на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник” е една година.

         Предоставянето на услугите стартира по предварително одобрения график-на 01.02.2011 г.

Потребители на двете услуги са лица, с различни видове  увреждания, чиито ограничения от здравословен характер ги поставят в изолация и/или невъзможност сами да организират социалния си живот и самотно живеещи хора , които поради различни причини от здравословен характер не са в състояние сами да организират бита си и да поддържат хигиената в дома си. Те бяха избрани след предварителен  подбор, извършен на база оценка а техните потребности, която беше направена от наети за целта специалисти в областта на социалните услуги.

Към момента се обслужват 68 лица: 60 лица, с различни видове  увреждания и 8 самотно живеещи хора.

След проведено интервю, с цел установяване на степента на ангажираност и мотивация, бяха подбрани и назначени 17 домашни помощници и 17 социални асистенти, безработни лица,  които и към момента предоставят двете услуги на пълен работен ден.

Ежемесечно екипът на проекта извършва посещения по домовете на потребителите, за да установи удовлетвореността от качеството на услугите, които им се предоставят, следи за евентуални усложнения в здравословното им състояние, събира мнения и препоръки, които след това обсъжда и със съответния домашен помощник/социален асистент.

През месец август, в съответствие с разпоредбите на ППЗСП оценката на потребностите на потребителите беше актуализирана. Бяха актуализирани и техните индивидуални планове.

 

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Якоруда носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме  като официална позиция на Европейския съюз или Агенция за социално подпомагане.

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Инвестира във вашето бъдеще!