Община Якоруда, България Home Page
Община Якоруда, България Home Page
 
bg
„Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
 
_____________.jpg

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Устав на МИГ Якоруда-Белица doc.gifУСТАВ.doc (133.5 Kb)


Покана за учредително събрание на Местна инициативна група

ЯКОРУДА – БЕЛИЦА

Уважаеми жители на  общините Якоруда и Белица,

представители на бизнеса,

публичния и нестопанския сектор,

земеделски производители,

след проведеното широко обществено обсъждане с обществеността, бизнеса и неправителствения сектор на територията на община Якоруда и община Белица, Ви  каним да вземете участие в учредително събрание за създаване на МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЯКОРУДА – БЕЛИЦА, по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Учредителното събрание ще се проведе  на 01.08.2016 г., от 17.00 часа, в гр.Якоруда, в сградата на Малък читалищен салон , ул."Цар Борис III“ №111, при следния дневен ред:

Вземане на решение за учредяване на Сдружение с нестопанска цел „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЯКОРУДА - БЕЛИЦА”:

1.      Приемане на Устав на сдружението;

2.      Избор на Управителен съвет на сдружението;

3.      Други.

Местната инициативна група ще бъде регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел като сдружение в общественополезна дейност.

Всички лица желаещи да участват в учредителното събрание на Местната инициативна група трябва да имат постоянен адрес за физически лица и адрес на управление за юридически лица на територията на  община Якоруда или община Белица.

Всички участници е необходимо да попълнят заявление за участие в учредителното събрание, което заедно с писмените материали по дневния ред, може да намерите на сайта на  двете общини:

Община Якоруда - http://www.yakoruda.gateway.bg/page.php?category=120

Община Белица –http://www.belitsa.acstre.com/subsection-459-evroproekti.html

Лица за контакти:

Йълдъз Парова- Общинска администрация Белица,стая 103

Тел.0886555658, e-mail:yildiz1968@abv.bg

Магдалена Богданова – Общинска администрация Якоруда, ет.1,

Тел.0888969642, e-mail: magi_bb@abv.bg

 

ЕКИПА ПО ПРОЕТАП О К А Н А

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с изпълнението на дейности свързани с разходи за подготовка на Стратегията за ВОМР и чл.15, т. 3 от Договор № РД 50-168/07.12.2015 г., сключен между Министерство на земеделието и храните - гр. София, Държавен фонд „Земеделие" - РА - гр.София и Народно читалище „Светлина" - гр.Якоруда, Ви уведомяваме, че на 29.07.2016 г. /петък/ ще се проведе обществено обсъждане на разработваната стратегия за ВОМР /Поддейност 5.4 „Обществено обсъждане"/

Мястото на събитието е:

Заседателната зала на община Белица, гр.Белица, ул. „Георги Андрейчин" 15. Начален час на събитието 15.00 часа.

Заседателната зала на ОбС - Якоруда, гр.Якоруда, ул. „Васил Левски" 1. Начален час на събитието 17.30 часа.

 


С уважение,

Екип по проекта
П О К А Н А


 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с изпълнението на дейности свързани с разходи за подготовка на Стратегията за ВОМР /поддейност 5.3 „Информационни срещи свързани с консултиране с местната общност"/ и чл.15, т. 3 от Договор № РД 50-168/07.12.2015 г., сключен между Министерство на земеделието и храните - гр. София, Държавен фонд „Земеделие" - РА - гр.София и Народно читалище „Светлина" - гр.Якоруда, Ви уведомяваме, че на 15.07.2016 г. /петък/ ще се проведе еднодневна информационна среща за 20 участника.

 Мястото на събитието е:

Заседателната зала на община Белица, гр.Белица, ул. „Георги Андрейчин" 15 . Начален час на събитието 11.30 часа.

Заседателната зала на ОбС - Якоруда, гр.Якоруда, ул. „Васил Левски" 1. Начален час на събитието 13.00 часа.

 

С уважение,

Екип по проектаП О К А Н А


 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с изпълнението на дейности свързани с разходи за подготовка на Стратегия за ВОМР и чл.15, т. 3 от Договор № РД 50-168/07.12.2015 г., сключен между Министерство на земеделието и храните - гр. София, Държавен фонд „Земеделие" - РА - гр.София и Народно читалище „Светлина" - гр.Якоруда, Ви уведомяваме, че на 01.07.2016 г. /петък/ ще се проведе еднодневна информационна среща за 20 участника.

 Мястото на събитието е Малък читалищен салон при НЧ „Светлина 1907" гр.Якоруда, ул. „Цар Борис III". Начален час на събитието 16.30 часа.

 

 

С уважение,

Екип по проектаП О К А Н А

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с изпълнението на дейности свързани с популяризиране на подхода ВОМР в процеса на изпълнение на стратегията и чл.15, т. 3 от Договор № РД 50-168/07.12.2015 г., сключен между Министерство на земеделието и храните - гр. София, Държавен фонд „Земеделие" - РА - гр.София и Народно читалище „Светлина" - гр.Якоруда, Ви уведомяваме, че на 06.06.2016 г. /понеделник/ ще се проведе еднодневна среща за 20 участника.

 Мястото на събитието е Заседателната зала на община Белица, гр.Белица, ул. „Георги Андрейчин" 15 . Начален час на събитието 11.30 часа.

 

С уважение,

Екип по проекта

П О К А Н А

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с изпълнението на дейности свързани с популяризиране на подхода ВОМР в процеса на изпълнение на стратегията и чл.15, т. 3 от Договор № РД 50-168/07.12.2015 г., сключен между Министерство на земеделието и храните - гр. София, Държавен фонд „Земеделие” – РА - гр.София и Народно читалище „Светлина” – гр.Якоруда, Ви уведомяваме, че на 27.05.2016 г. /петък/ ще се проведе еднодневна информационна среща за 20 участника.

 Мястото на събитието е Заседателната зала на община Белица, гр.Белица, ул. „Георги Андрейчин” 15 . Начален час на събитието 11.30 часа.

 

С уважение,

Екип по проекта

 П О К А Н А


 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с изпълнението на дейности свързани с популяризиране на подхода ВОМР в процеса на изпълнение на стратегията и чл.15, т. 3 от Договор № РД 50-168/07.12.2015 г., сключен между Министерство на земеделието и храните - гр. София, Държавен фонд „Земеделие" - РА - гр.София и Народно читалище „Светлина" - гр.Якоруда, Ви уведомяваме, че на 28.04.2016 г. /четвъртък/ ще се проведе еднодневна информационна среща за 20 участника.

 Мястото на събитието е Заседателната зала на община Белица, гр.Белица, ул. „Георги Андрейчин" 15 . Начален час на събитието 16.30 часа.

 

 

С уважение,

Екип по проекта
П О К А Н А


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с изпълнението на дейности свързани с обучение на екипа на МИГ, в т.ч. представители на партньорите и местни лидери и чл.15, т. 3 от Договор № РД 50-168/07.12.2015 г., сключен между Министерство на земеделието и храните - гр. София, Държавен фонд „Земеделие" - РА - гр.София и Народно читалище „Светлина" - гр.Якоруда, Ви уведомяваме, че на 15.04.2016 г. /петък/ и 16.04.2016 г. /събота/ ще се проведе двудневно обучение на местни лидери.
Мястото на събитието е Комплекс „Романтика", община Сърница, Орлино 4633. Начален час на събитието 11.00 часа.


С уважение,
Екип по проекта

 

П О К А Н А

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с изпълнението на дейности свързани с популяризиране на подхода ВОМР в процеса на изпълнение на стратегията и чл.15, т. 3 от Договор № РД 50-168/07.12.2015 г., сключен между Министерство на земеделието и храните - гр. София, Държавен фонд „Земеделие” – РА - гр.София и Народно читалище „Светлина” – гр.Якоруда, Ви уведомяваме, че на 28.03.2016 г. /понеделник/ ще се състои еднодневна информационна конференция. Мястото на събитието е гр.Якоруда, конферентна зала на   х-л „Хелиер” от 11,00 часа.

 

С уважение,

Екип по проекта

 

П О К А Н А

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с изпълнението на дейности свързани с популяризиране на подхода ВОМР в процеса на изпълнение на стратегията и чл.15, т. 3 от Договор № РД 50-168/07.12.2015 г., сключен между Министерство на земеделието и храните - гр. София, Държавен фонд „Земеделие” – РА - гр.София и Народно читалище „Светлина” – гр.Якоруда, Ви уведомяваме, че на 12.02.2016 г. /петък/ ще се проведе еднодневна информационна среща за 20 участника.

 Мястото на събитието е Заседателната зала на община Якоруда, гр.Якоруда, ул. „Васил Левски” 1 . Начален час на събитието 17.30 часа.

С уважение,

Екип по проекта

 


П О К А Н А

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с изпълнението на дейности свързани с популяризиране на подхода ВОМР в процеса на изпълнение на стратегията и чл.15, т. 3 от Договор № РД 50-168/07.12.2015 г., сключен между Министерство на земеделието и храните - гр. София, Държавен фонд „Земеделие” – РА - гр.София и Народно читалище „Светлина” – гр.Якоруда, Ви уведомяваме, че на 29.01.2016 г. /петък/ ще се проведе еднодневна информационна среща за 20 участника.

 Мястото на събитието е Заседателната зала на община Якоруда, гр.Якоруда, ул. „Васил Левски” 1 . Начален час на събитието 11.30 часа.

 

С уважение,

Екип по проекта