Община Якоруда, България Home Page
Община Якоруда, България Home Page
 
bg
ОБЯВИ
Предложение за актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите-
общинска собственост 2017 doc.gifпредложение.doc (59 Kb)
Качено на 20.09.2017 г
Доклад за общински план 2016 doc.gifплан.doc (80 Kb) Качено на 20.09.2017 г.
Заповед за вида на предлаганата услуга по сметосъбиране pdf.gifзаповед.pdf (307.87 Kb) Качено на 24.10.2017 г.
Съобщение по чл. 32 от ДОПК doc.gifсъобщение.doc (42.5 Kb)
Качено на 22.12.2016 г.
Предложение и докладна за определяне на зони
  pdf.gifпредложение.pdf (457.83 Kb) Качено на 24.07.2017 г.
Покана за публично обсъждане на годишния отчет на бюджета за 2016 г. doc.gifпокана.doc (30 Kb)
Съобщение относно издаване на разрешително за ползване на воден обект pdf.gifсъобщение.pdf (399.16 Kb)
Качено на 27.06.2017 г.
Съобщение по чл. 32 от ДОПК Якоруда  doc.gifсъобщение.doc (41 Kb)      
Качено на 05.01.2017 г.
Заповед чл.44 ал.1 от ЗМСМА pdf.gifзаповед.pdf (271.01 Kb)
Списък на свободните земеделски имоти в Община Якоруда от ЗСПЗЗ.docx (33.15 Kb)
Заповед забрана пашуване pdf.gifЗАПОВЕД.pdf (226.37 Kb)
Обява относно изготвяне на Регионална програма за управление на отпадъците
обява.docx (22.33 Kb)
Покана за публично обсъждане на проектобюджет 2017 г. на община Якоруда pdf.gifпокана.pdf (583.07 Kb)
Качено на 19.12.2016 г.
Обявление за изработване на ПУП в м.Сливина pdf.gifобявление.pdf (198.95 Kb)
Съобщение за провеждане на среща съобщение.docx (26.44 Kb)
Заповед за определяне на границите на районите в Община Якоруда pdf.gifзаповед.pdf (517.17 Kb)
Качено на 26.10.2016 г.
Съобщение до засегнатото население pdf.gifсъобщение.pdf (247.26 Kb)
Качено на 26.09.2016 г.
Покана за среща на безработни и работодатели doc.gifпокана.doc (113 Kb)
Съобщение за провеждане на консултации и уведомление за обществено обсъждане по Доклада за ЕО, в т.ч. приложенията към него и по Проекта на ОУП на община Якоруда pdf.gif.pdf (3.21 Mb) качено на 14.07.2016г.
Предложение за промяна в структората на Община Якоруда  doc.gifпредложение.doc (129.57 Kb)
Качено на 04.05.2016 г.
Обява за отпускане на безплатна храна doc.gifобява.doc (45 Kb)

Информация за свободни работни места към 01.04.2016 г. doc.gifинформация.doc (59.5 Kb)
Презентация за деня на туберкулозата  презентация.ppt (1.9 Mb)
Заповед - забрана на пашуването в горските територии pdf.gifzapoved.pdf (2.68 Mb)
Качено на 22.02.2016 г.
Публично обявяване по заявление на Кмета на община Якоруда pdf.gifсъобщение.pdf (373.36 Kb)
Качено на 25.01.2016 г.
Обява за професионално обучение в Германия doc.gifObiava.doc (466.5 Kb)
Обява за работа в Испания и Португалия doc.gifObiava.doc (123 Kb)
Покана за публично обсъждане на проекта за бюджета на Община Якоруда за 2016 г. pdf.gifпокана.pdf (210.59 Kb)
Съобщение за обществено обсъждане pdf.gifсъобщение.pdf (630.83 Kb)
Решения за изработване на ПУП doc.gifРешения.doc (25 Kb)
Покана за участие в обща трудова борса doc.gifпокана.doc (30.5 Kb)
Качено на 9.10.2015 г.
Съобщение до населението на Община Якоруда pdf.gifсъобщение.pdf (201.06 Kb)
Протокол от извършена проверка pdf.gifпротокол.pdf (519.19 Kb)
Качено на 10.08.2015 г.
Обява за прием на заявления за топъл обяд doc.gifобява.doc (42 Kb)
Качено на 11.05.2015 г.
Правила за
издаване на разрешителни по чл. 32, ал. 2 от ЗОСИ- pdf.gif_1.pdf (366.02 Kb)
Покана за длъжност медиатор rar.gifдокументи.rar (60.34 Kb)
Покана за длъжност педагог rar.gifдокументи.rar (61.38 Kb)
Обява за прием на заявки и подбор на работодатели по програма pdf.gifобява.pdf (246.74 Kb)
Заповед
№ 62/04.05.2015 г. pdf.gifзаповед.pdf (137.69 Kb)
Заповед
№ 52/21.04.2015 г. pdf.gifзаповед.pdf (143.94 Kb)
Обява личен асистент pdf.gifобява.pdf (159.14 Kb)
Разрешение за пуп pdf.gifразрешение.pdf (133.83 Kb)
pdf.gifДекларации.pdf (23 Mb)
Заповед №11/20.01.2015 г
. pdf.gifзаповед.pdf (338.8 Kb)
Заповед-отмяна бедствено положение.pdf (242.19 Kb)pdf.gif
Заповед ДГС pdf.gifзаповед.pdf (581.28 Kb)
Покана за публично обсъждане на годишния отчет на бюджета за 2014 г. на Община Якоруда pdf.gifпокана.pdf (122.33 Kb) Качено на 02.02.2015 г.
Общински план за защита при бедствия в община Якоруда за 2015 г. rar.gifплан.rar (10.12 Mb)  Качено на 26.01.2015 г.
Предложение за проектобюджет 2015 pdf.gifпредложение.pdf (1.6 Mb) Качено на 26.01.2015 г.
План на бюджета за 2014 г. pdf.gifплан.pdf (658.44 Kb)  Качено на 26.01.2015 г.
Общински план за младежта 2015г. план.docx (143.44 Kb) Качено на 28.01.2015 г.
Обява за избор на здравен медиатор  Обява.docx (27.87 Kb) Качено на 26.01.2015 г.
 Съобщение относно:Публично обявление по заявление  от ЕТ"Салихе Бракаданова-Сали", гр.Якоруда за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект-р.Чесна/ Трещеник, чрез изградени съоръжения 1.pdf (282.83 Kb)pdf.gif

  Заповед за забрана на продажба на пиротехнически средства pdf.gifzapoved.pdf (159.49 Kb)
Предложение за изменение и допълнение на  Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от община Якоруда  pdf.gifпредложение.pdf (172.34 Kb)Качено на 13.11.2014 г.

Заповед №156/31.10.2014 г. на кмета на Община Якоруда pdf.gifзаповед.pdf (474.74 Kb) Качено на 31.10.2014 г.
Покана за избор на юрист rar.gifдокументи.rar (75.91 Kb)
Покана за избор на социален работник 2 rar.gifдокументи.rar (74.72 Kb)
Покана за избор на социален работник 1 rar.gifдокументи.rar (77.16 Kb)
Покана за избор на психолог rar.gifдокументи.rar (81.74 Kb)
Покана за избор на педиатър rar.gifдокументи.rar (79.95 Kb)
Покана за избор на медицинска сестра rar.gifдокументи.rar (80.89 Kb)
Покана за избор на медиатор rar.gif документи.rar (61.69 Kb)
Покана за избор на гинеколог rar.gifдокументи.rar (60.35 Kb)
Покана за избор на акушерка rar.gifдокументи.rar (61.44 Kb)
Обява за публично обсъждане на проекта  за бюджета на Община Якоруда за 2015 pdf.gifОбява.pdf (219.62 Kb)
Заповед №137/10.10.2014 г. на кмета на Община Якоруда
pdf.gif137.pdf (728.16 Kb)
Заповед №138/10.10.2014 г. на кмета на Община Якоруда pdf.gif138.pdf (886.39 Kb)
Заповед №139/10.10.2014 г. на кмета на Община Якоруда pdf.gif139.pdf (752.36 Kb)
Заповед №140/10.10.2014 г. на кмета на Община Якоруда pdf.gif140.pdf (917.48 Kb)
Заповед №141/10.10.2014 г. на кмета на Община Якоруда pdf.gif141.pdf (915.22 Kb)
Заповед №137/10.10.2014 г. на кмета на Община Якоруда
Заповед №142/10.10.2014 г. на кмета на Община Якоруда pdf.gif142.pdf (878.29 Kb)
Заповед №137/10.10.2014 г. на кмета на Община Якоруда

Заповед №30А/28.03.2014 г. на кмета на Община Якоруда
Заповед №111А/15.08.2014 г.
pdf.gifзаповед.pdf (147 Kb)
Покана за избор на социален работник rar.gif документ .rar (17.96 Kb)
Покана за избор на медиатор rar.gif1 документ.rar (173.67 Kb)
Съобщение относно публично обявяване на Агенция пътна инфрастроктура за издаване на разрешително за
ползване на воден обект pdf.gifсъобщение.pdf (490.98 Kb  )Качено на 11.08.2014 г.

Дирекция „Бюро по труда” – Разлог организира среща между безработни лица и работодатели
Obqva.docx (11.36 Kb)
Обявлвние за изработване на ПУП с. Аврамово pdf.gifобявление.pdf (236.15 Kb)
Обявлвние за изработване на ПУП с. Бунцево pdf.gifобявление.pdf (237.89 Kb)

Обявлвние за изработване на ПУП с. АврамовоУведомление за инвестиционно предложение pdf.gifуведомление.pdf (280.22 Kb)
Заповед №79/16.07.2014 г. на кмета на Община Якоруда
pdf.gifзаповед.pdf (127.61 Kb)

Съобщение за корекция на р. Места 9 етап pdf.gifсъобщение.pdf (390.82 Kb)
Съобщение за корекция на р. Места 10 етап pdf.gifсъобщение.pdf (392.86 Kb)
Съобщение за корекция на р. Места 11 етап pdf.gifсъобщение.pdf (561.66 Kb)

Покана за информационна среща doc.gifпокана.doc (195.5 Kb)
Уведомление за инвестиционно предложение doc.gifУведомление.doc (82 Kb)
Качено на 20.06.2014 г.

Заповед №30А/28.03.2014 г. на кмета на Община Якорудаpdf.gifзаповед.pdf (168.36 Kb)
Заповед №30Б/28.03.2014 г. на кмета на Община Якоруда pdf.gifзаповед.pdf (167.57 Kb)
Заповед №10А/07.02.2014 г. на кмета на Община Якоруда pdf.gifзаповед.pdf (123.57 Kb)
Заповед №10Б/07.02.2014 г. на кмета на Община Якоруда pdf.gifзаповед.pdf (124.95 Kb)

Заповед №47/10.05.2014 г
. за изработване на ПУП pdf.gifзаповед.pdf (244.92 Kb)

Заповед №40/23.04.2014 г. за изработване на ПУП pdf.gifзаповед.pdf (140.65 Kb)

Заповед №39/22.04.2014 г
. за спиране на пашуването на територията на общината pdf.gifзаповед.pdf (510.42 Kb)

Обява да изчистим българия за един ден pdf.gifОбява.pdf (396.57 Kb)
Заповед №34/10.04.2014 г
. pdf.gifзаповед.pdf (139.86 Kb) 

Приложение №2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната
среда
doc.gifприложение 2.doc (180 Kb) Качено на 10.03.2014 г.


ОБЯВА на агенция "Пътна инфраструктура" pdf.gifОбява.pdf (371.33 Kb)
Публично обявяване на заявление за издаване на разрешително за водовземане
 от подземни води  pdf.gifсъобщение .pdf (381.56 Kb)
Качено на 20.02.2014 г.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА ЯКОРУДА pdf.gifпокана.pdf (517.69 Kb) Качено на 11.02.2014 г.

Обявление за месечна приемна на регионалния представител гр. Благоевград на Комисията за защита
от дискриминацията
pdf.gifобявление.pdf (254.2 Kb)

Обява за публично обсъждане на годишния отчет на  бюджета на Община Якоруда за 2013 г. pdf.gifпокана.pdf (363.9 Kb) Качено на 27.01.2014 г.


Проекто - решение отчет 2013 г. pdf.gifdoc.pdf (370.86 Kb) Качено на 24.01.2014 г.

Проекто-решение Бюджет 2014 г. pdf.gifdoc.pdf (891.85 Kb)  Качено на 24.01.2014 г.

Публично обявяване на заявление за издаване на разрешително за водовземане
 от подземни води
pdf.gifсъобщение.pdf (352.65 Kb) качено 27.01.2014 г.

Заповед №8/24.01.2014 г. pdf.gifЗаповед.pdf (559.96 Kb)

Становище относно публично обявление за заустване на отпадъчни води pdf.gifстановище.pdf (14.28 Mb)  Качено на 19.12.2013 г.

Публично обявяване на заявление за издаване на разрешително за водовземане
 от подземни води pdf.gifсъобщение.pdf (679.76 Kb)
Качено на 30.12.2013 г.

Бюджет на ОУ "Васил Левски" pdf.gifDocument.pdf (932.88 Kb)

Бюджет на ОУ"Братя Миладинови" pdf.gif1_1.pdf (778.82 Kb)

Проект на предложение  Актуализация към Приложение 1 doc.gifпредложение.doc (56 Kb) Качено на 13.01.2014г.

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на ОУ"Братя Миладинови" pdf.gif2_2.pdf (683.14 Kb)

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на ОУ"Васил Левски" към 2013 г. pdf.gif_New_.pdf (2.31 Mb)
Предложение за одобряване на план сметка pdf.gifПредложение.pdf (875.27 Kb)  Качено на 29.11.2013 г.
Предложение за изменение и допълнение на 
Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от община Якоруда 2013 г  pdf.gifпредложение.pdf (1.29 Mb) Качено на 29.11.2013 г.

Предложение за изменение и допълнение на 
Наредба за определяне и администриране на местните данъци
предоставяни от община Якоруда 2013 г  pdf.gifпредложение.pdf (1.28 Mb)Качено на 29.11.2013 г

Обява за публично обсъждане на проекта за бюджета на Община Якоруда за 2014 г.
pdf.gifпокана.pdf (178.4 Kb) Качено на 22.11.2013 г
Макрорамка на проектобюджета 2014 doc.gifмакрорамка.doc (61 Kb) Качено на 22.11.2013 г

Заповед №133 за изработване на ПУП за застрояванеpdf.gifPUP_PZ.pdf (122.69 Kb)

Решения №32 и №53/протокол №ОбС-06/23.05.201306/23.05.2013 г.
pdf.gifprotokol.pdf (283.03 Kb)

Решение №45/протокол №ОбС-05/15.04.201305/15.04.2013 г.
pdf.gifРешение.pdf (100.69 Kb)

Обявления за
отчуждаване на имоти, частна собственост за обект:  Пречиствателна станция за отпадъчни води - с.Юруково, Община Якоруда    doc.gifobqvlenie_1.doc (55 Kb)   doc.gifobqvlenie_2.doc (54.5 Kb)


Обявления за отчуждаване на имоти, частна собственост  за обект „Изменение на плана за улична регулация между о.т. 78 и от   81 /улица между кв.18  и   кв.19/ " по плана на с.Юруково, Община Якоруда pdf.gifobqvlenie.pdf (418.26 Kb)   Качено на 03.10.2012 г.

Предписание за ПУП
pdf.gifpredpisanie.pdf (122.49 Kb)
Заповед за изготвяне на план за цех за пелети
pdf.gifzapoved.pdf (127.92 Kb)

Заповед за откриване на търг - шивашки цех doc.gifzapoved.doc (58.5 Kb)
Заповед за откриване на търг - пазар
doc.gifzapoved.doc (68 Kb)
Заповед за откриване на търг - трещеник doc.gifzapoved.doc (68 Kb)
Заповед за откриване на търг - дърводелски цех
doc.gifzapoved.doc (59 Kb)

Общински план за младежта 2013 г.pdf.gifплан.pdf (859.01 Kb) Качено на 01.02.2013 г.

Предписание за разработване на комплексен план pdf.gifПредписание.pdf (136.74 Kb)

Заповед 62/08.03.2013 г.
pdf.gifЗаповед.pdf (39.98 Kb)

Опис на комплектования лесосечен фонд за 2013 г. на територията на ТП"ДСГ-Якоруда"

pdf.gifОпис.pdf (123.5 Kb)

Проект на нова структора на Общинска администрация -гр.Якоруда doc.gifСтруктора.doc (42 Kb) Качено на 01.02.2013 г.ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТ 2012 г. и  ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2013 г. НА ОБЩИНА ЯКОРУДА

rar.gifсвали.rar (121.62 Kb)Качено на 24.01.2013 г.

Актуализация на Общинска програма за овладяване на популацията на
безстопанствените кучета
doc.gifПрограма.doc (283 Kb) Качено на 24.01.2013 г.

 ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА ЯКОРУДА  ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ПОЛИТИКИ 2012 – 2014  doc.gifYakoruda_Plan_Integracia.doc (339 Kb) Качено на 21.12.2012 г.

Проект за предложение за одобряване  план-сметка за необходимите приходи и разходи за сметосъбиране, сметоизвозване, депониране   на   битови   отпадъци   и   поддържане   чистотата   на   териториите   за обществено ползване pdf.gifПредложение.pdf (422.05 Kb) Качено на 23.11.2012 г.

Предложение за промяна на програмата за Общинска собственост pdf.gif6_Untitled.pdf (53.71 Kb)Качено на 13.07.2012 г.
Предложение за изменение и допълнение на наредбата за определяне и администриране

на местни такси и цени на услуги pdf.gifpredloj.pdf (581.26 Kb) Качено на 25.05.2012 г.

Заповед №253 /12.11.2012 г. pdf.gifзаповед.pdf (624.94 Kb) Качено на 20.11.2012 г.
Проект за правилник за дейността на общинско предприятие "СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ
- ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ – ГР. ЯКОРУДА”
правилник.docx (44.68 Kb) Качено на 25.09.2013 г.
Заповед № 221/28,10,2013 г. pdf.gifЗаповед.pdf (2.02 Mb) Качено на 28.10.2013 г.
Заповед № 223/04,11,2013 г. pdf.gifзаповед.pdf (429.92 Kb)
Заповед № 224/04,11,2013 г pdf.gifзаповед.pdf (202.46 Kb)