Община Якоруда, България Home Page
Община Якоруда, България Home Page
 
bg
Профил на купувача
Профил на купувача
  
  
  
  
  Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (813453)
 Възложител Община Якоруда
  Получен на: 06-11-2017
  Име: „Зимно поддържане на общинската пътна мрежа при зимни условия, снегопочистване и опесъчаване на територията на община Якоруда – експлоатационен сезон 2017 г – 2018 г”.
  Описание Подробно описание на техническите параметри и изисквания се съдържа в техническата спецификация, неразделна част от настоящата документация.Зимното поддържане на пътищата представлява комплекс от дейности, насочени към осигуряване проходимостта на пътищата при зимни условия и премахване или ограничаване неблагоприятното влияние на снега и леда върху условията на движение на пътни превозни средства. Видът и обемът на работите по зимното поддържане се определят в зависимост от приетото за даден път ниво на зимно поддържане. Зимното поддържане се изразява в: събиране и предаване на информация за състоянието на пътната мрежа; снегопочистване, опесъчаване и разпръскване на материали за стопяване на снега и леда.
 Срок за получаване нa оферти 29/11/2017 17:00
Документация по проекта може да изтеглите тук rar.gifдокументация.rar (272.21 Kb)
  
 Документ: Обява
 Възложител Община Якоруда
  Получен на: 12.09.2017 г.
 Описание Извършване на строително – ремонтни работи по техническо задание на обект с предмет : „ Рехабилитация на улична мрежа на територията на Община Якоруда и съставните населени места и училищен двор в с. Юруково, община Якоруда”
 Срок за получаване нa оферти 19.09.2017 г.  17:00 ч
Документация по проекта може да изтеглите тук rar.gifдокументация.rar (178.02 Kb)
pdf.gifПротокол №1.pdf (4.81 Mb)
  
 Покана за подаване на оферти с предмет: "Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на Община Якоруда" по обособени позиции:
Обособена позиция № 1: "Чрез мобилна обществена клетъчна мрежа с национално покритие по стандарт GSM / UMTS";
Обособена позиция № 2: "Чрез фиксирана телефонна мрежа".

Документацията може да изтеглите тук: rar.gifGSM_2017_.rar (219.76 Kb)

Информация за удължаване на срока : rar.gif.rar (10.85 Kb)
pdf.gifПротокол №1 .pdf (1.39 Mb)
  
  Покана за подаване на оферти за РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ BLG2354 /II-84, ЯКОРУДА-РАЗЛОГ/Х.ТРЕЩЕНИК“ Указания.docx (15.39 Kb), КСС.xls (37 Kb) , образец - оферта.docx (21.96 Kb) качено на 27.03.2017 г.

Решение №
pdf.gif60/04.04.2017.pdf (2.05 Mb)
Решение
pdf.gif 96/03.07.2017.pdf (388.36 Kb)

Оферта на участника "ИВ КОНТРОЛ ВАРНА" ЕООД pdf.gifоферта.pdf (677.06 Kb)

Оферта на участника " ТРАФИКБИЛД" ЕООД pdf.gifоферта.pdf (578.21 Kb)
Оферта на участника "ГЕНОВ И КО"ЕООД pdf.gifоферта.pdf (620.25 Kb)
Оферта на участника "СТОЯНОВ-06"ЕООД pdf.gifоферта.pdf (959.5 Kb)
  
 Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (775571)
 Възложител Община Якоруда
 Получен на:08-03-2017
 Процедура: Публично състезание
 Име: “Доставки на хранителни продукти в натурален и консервиран вид, с транспорт на Изпълнителя, за нуждите на общинските звена на бюджетна издръжка на територията на община Якоруда.
  Описание Целта на поръчката е да се избере изпълните, който да извършва доставка на хранителни продукти в натурален и кансервиран вид за нуждите на общинските звена на бюджетна издръжка - ОДЗ–Община Якоруда; БЗ “ЗСУ-ДСП-Якоруда”; ДЦДУ – Якоруда и ОУ "Гоце Делчев", с.Смолево, Община Якоруда, като разходите за доставка са с транспорт и за сметка на Изпълнителя на обществената поръчка. Храните са обединени на базата на техния произход и състав, както следва: хляб и хлебни изделия, месо и месни произведения, мляко и млечни произведения, консерви, захарни изделия, готови закуски, варива, плодове и зеленчуци, яйца и подправки.
 Документация за  участие може да се получи до: 29/03/2017 17:00
Документация по проекта може да изтеглите тук rar.gifдокументация.rar (195.58 Kb)
  
 Пазарно проучване за доставка на оборудване и обзавеждане за обект "Дневен център за деца с увреждания" указания.docx (14.94 Kb),  КС.xlsx (30.2 Kb) качено на 19.09.2016 г.
  
 Възложител Община Якоруда
 Документ: Публична обява 9057397
 Получен на: 12.10.2016 г.
 Описание „Избор на изпълнител за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР на общински път „Конарско – Бел Камен“, находящ се на територията на община Якоруда„
 Документация за  участие може да се получи до: 19.10.2016 г.  17:00 ч.
Документация по проекта може да изтеглите тук rar.gifдокументация.rar (187.61 Kb)
pdf.gifудължаване на срока.pdf (507.47 Kb)
Протокол от заседание на комисията pdf.gifпротокол.pdf (1.15 Mb)
Договор 0800-737 / 23.12.2016г. pdf.gif_.pdf (6.03 Mb)
  
 Възложител Община Якоруда
 Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (750503)
  pdf.gifРазяснение .pdf (1.71 Mb)
 pdf.gifРазяснение 2_.pdf (524.39 Kb)
Протокол 1 pdf.gifпротокол.pdf (898.21 Kb) качено на 07.12.2016 г
Допълнение към протокол 1 pdf.gifдопълнение.pdf (116.12 Kb)
Съобщение отлагане отваряне на офертите pdf.gifсъобщение.pdf (40.14 Kb)
Съобщение за отваряне на офертите pdf.gif.pdf (96.58 Kb)
Съобщение отлагане отваряне на офертите pdf.gifсъобщение.pdf (244.23 Kb)
Съобщение за отваряне на офертите pdf.gifсъобщение.pdf (203.49 Kb)
Съобщение за отваряне на ценови предложения pdf.gifсъобщение.pdf (294.08 Kb)
pdf.gifПротокол № 2.pdf (6.46 Mb)
pdf.gifПротокол №3.pdf (401.17 Kb)
pdf.gifРешение.pdf (3.21 Mb)
   Договор 0800-360 / 21.06.2017г. pdf.gif_.pdf
   Допълнително споразумение pdf.gif_.pdf (363.49 Kb)
  Получен на: 27-09-2016
 Име: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР на общински път „Конарско – Бел Камен“, находящ се на територията на община Якоруда„
  Описание Целта на обществената поръчка е изготвяне на технически проект за възстановяване и подобряване на транспортно - експлоатационните качества и носимоспособността на настилката и пътното тяло, с оглед осигуряване условия за безопасност на движението и добро отводняване на пътя в разглежданите пътни участъкци, чрез възстановяване и замяна на конструктивни и геометрични елементи и съоръжения.За изпълнение обекта на поръчката се предвижда етапност на изпълнение на строителството, въз основа на изготвения технически проект. За реализирането му, обаче е осигурено частично финансиране. Предвид това, строителството на обекта е разделено и ще се осъществи на три етапа – първи, втори и трети етап.Третият етап на строителството, от км 0+1 400 до км. 4+715, се поставя под условие за “отложено изпълнение”, съгласно предвидената в чл. 114 от ЗОП възможност, поради обективна липса на финансов ресурс. Неговото изпълнение ще започне след осигуряване от Възложителя на необходимите финансови средства за изпълнение
  
 Документация за  участие може да се получи до: 27/10/2016 17:00
Документация по проекта може да изтеглите тук rar.gifдокументация.rar (338.68 Kb)
  
  
 Възложител Община Якоруда
 Документ: Публична обява
 Получен на: 24.08.2016 г.
 Описание „Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги, свързани с подготовка и окомплектоване на проектно предложение за кандидатстване пред Държавен фонд „Земеделие” по Програмата за развитие на селските райони за период 2014-2020 г., по три обособени позиции: 1.Обособена позиция 1: ОБЕКТ „Текущ ремонт и рехабилитация на общински път BLG2354 /II-84,Якоруда-Разлог/х.Трещеник"; 2. Обособена позиция 2: ОБЕКТ: "Изграждане на дневен център за деца с увреждания", от 0 до 18г. (Съгласно чл.36 ал.2 т.5 буква а) в УПИ II, кв. 108, по действащия регулационен план на гр. Якоруда, Община Якоруда; 3. Обособена позиция 3: ОБЕКТ: „ Рехабилитация на улична мрежа в гр.Якоруда”;
 Документация за  участие може да се получи до: 01.09.2016 г.  17:00 ч.
Документация по проекта може да изтеглите тук rar.gifдокументация.rar (382.47 Kb)
pdf.gifпротокол 1_.pdf (1.76 Mb)
pdf.gifдоговор консултантски услуги.pdf (2.67 Mb)
  
 Възложител Община Якоруда
 Документ: Публична обява
 Получен на: 23.08.2016 г.
 Описание Предмет на поръчката: „ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ВЪВ ФАЗА „ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ” ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО”. 1.Обособена позиция 1: ОБЕКТ „Текущ ремонт и рехабилитация на общински път BLG2354 /II-84,Якоруда-Разлог/х.Трещеник; 2. Обособена позиция 2: ОБЕКТ: "Дневен център за деца с увреждания", от 0 до 18 г.(Съгласно чл.36 ал.2 т.5 буква а) в УПИ II, кв. 108, по действащия регулационен план на гр. Якоруда, Община Якоруда; 3. Обособена позиция 3: ОБЕКТ: „Ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност на Oсновно училище „Неофит Рилски“;
 Документация за  участие може да се получи до: 30.08.2016 г.  17:00 ч.
Документация по проекта може да изтеглите тук rar.gifДОКУМЕНТАЦИЯ .rar (1.05 Mb) Заповед за удължаване на срока за подаване на заявления за участие в обществена поръчкаpdf.gif.pdf (823 Kb); Протокол 1- pdf.gifpdf (1.96 Mb) ; Протокол 2- pdf.gifpdf (5.12 Mb)
pdf.gifдоговор- проектантски услуги.pdf (1.22 Mb)

  
 Възложител  Община Якоруда / ПРЕКРАТЕНА/
  Документ: 
Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (745449)
 Получен на: 18-08-2016
 Име: „Рехабилитация на общински път „Конарско – Бел Камен“ от км 0+000 до км 0+600, находящ се на територията на Община Якоруда„
  Описание Целта на проекта е възстановяване и подобряване на транспортно - експлоатационните качества и носимоспособността на настилката и пътното тяло, с оглед осигуряване условия за безопасност на движението и добро отводняване на пътя в разглежданите пътни участъкци. Обектът да се изработи с технически елементи, съответстващи на проектната скорост в отделните хомогенни участъци от пътя и настоящото техническо задание, съгласно изискванията на Норми за проектиране на пътища /НПП/ и Наредба № 2 от 29 юни 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии (Обн., ДВ, бр. 86 от 2004 г.; попр., бр. 93 от 2004 г.), при условието за максимално придържане към съществуващия път. Всички изключения и допълнения от тези изисквания са дадени в заданието за проектиране.
 Документация за  участие може да се получи до: 19/09/2016 17:00
Документация по проекта може да изтеглите тук rar.gifдокументация.rar (261.22 Kb)
  
 Възложител Община Якоруда
 Документ: Обществена поръчка - обява 9053591
  Протокол от работата на комисията pdf.gifпротокол.pdf (196.36 Kb)
 Получен на: 13.06.2016 г.
 ОписаниеПредметът на настоящата обществена поръчка е: „Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Община Якоруда”
 Документация за  участие може да се получи до:23.06.2016 г.  17:00 ч.
Документация по проекта може да изтеглите тук rar.gifдокументация.rar (802.74 Kb)
  
 Възложител Община Якоруда
 Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (734208)
Получен на: 20-05-2016
 Име: “Доставки на хранителни продукти в натурален и консервиран вид, с транспорт на Изпълнителя, за нуждите на общинските звена на бюджетна издръжка на територията на община Якоруда
 Описание Целта на поръчката е да се избере изпълните, който да извършва доставка на хранителни продукти в натурален и кансервиран вид за нуждите на общинските звена на бюджетна издръжка - ОДЗ–Община Якоруда; БЗ “ЗСУ-ДСП-Якоруда”; ДЦДУ – Якоруда и ОУ "Гоце Делчев", с.Смолево, Община Якоруда, като разходите за доставка са с транспорт и за сметка на Изпълнителя на обществената поръчка. Храните са обединени на базата на техния произход и състав, както следва: хляб и хлебни изделия, месо и месни произведения, мляко и млечни произведения, консерви, захарни изделия, готови закуски, варива, плодове и зеленчуци, яйца и подправки.
 Документация за  участие може да се получи до: 10/06/2016 17:00
Документация по проекта може да изтеглите тук rar.gifдокументи.rar (238.75 Kb)
  
  
 ВъзложителОбщина Якоруда
 Документ:Обществена покана 9052590
 име/описание

Предметът на настоящата публична покана включва доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на обектите, разположени на територията на Община Якоруда, осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, както и изготвяне на графици от координатора на балансиращата група, подаването им, коригиране при необходимост на подадените графици, отговорност за балансиране и всички дейности, свързани с участие в свободния пазар на електрическа енергия на възложителя.Срокът за изпълнение на договора е за период от 12 месеца и влиза в сила от датата на регистрация на първия график за доставка. Графикът следва да се регистрира в първия месец, в който законно може да се извършва регистрация на график, след излизането на свободния пазар, съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия.

Документация за  участие може да се получи до:22.04.2016 г.
Документация по проекта може да изтеглите тук rar.gifдокументи.rar (187.6 Kb)
  
  
  
Открита процедура по ЗОП
 
"Реконструкция на разпределителната водопроводна мрежа и изграждане на напорен резервоар на с.Аврамово, община Якоруда, по две одособени позиции", както следва:Обособена позиция 1;"Реконструкция на разпределителната водопроводна мрежа на с. Аврамово, община Якоруда" и Обособена позиция 2:"Изграждане на напорен резервоар на с.Аврамово, община Якоруда".

Документацията може да изтеглите тук rar.gif.rar (373.63 Kb)
Протокол 1 pdf.gifпротокол.pdf (1.6 Mb)
Съобщение класиране pdf.gifсъобщение.pdf (120.1 Kb)
Протокол 2 pdf.gifпротокол.pdf (1.27 Mb)
Протокол 3 pdf.gifпротокол.pdf (314.93 Kb)
Решение  pdf.gifрешение.pdf (614.18 Kb)
 Документ: Обществена покана 9039468
  Протокол  4.pdf (849.31 Kb)pdf.gif
Съобщение.pdf (221.99 Kb)
pdf.gif
ОТГОВОР НА ЗАПИТВАНЕ 
pdf.gifотговор.pdf (227.06 Kb)
Протокол 1 pdf.gifпротокол.pdf (927.95 Kb)
"Рехабилитация на общинска пътна мрежа на територията на Община Якоруда по обособени позиции:ОП 1:Изкърпване на стара настилка на Път BLG 2354 / II-84, Якоруда-Разлог/х.Трещеник с дължина 13 690 м.;ОП 2:Изкърпване на стара настилка на Път BLG 1350 / II-84, Юндола-Якоруда/с.Аврамово с дължина 900 м.;ОП 3:Полагане на асфалтова настилка на Път BLG 2356,с.Конарско-Бунцево-Колюмова махала с дължина 800 м.
13.03.2015г.
Документация по проекта може да изтеглите тук rar.gif__2015.rar (196.22 Kb)
 Възложител Община Якоруда
 Получен на: 06.03.2015 г.
 име/описание Строителството е свързано с : -Почистване на повърхността от растителна почва ръчно; - Механизирано разкъртване асфалтова настилка; - Подготовка на основата за направа на пътища; - Рязане на стара асфалтова настилка; - Асфалтобетон плътна смес за горен пласт; - Полагане асфалтобетон плътна смес, включително транспорт.
  Документация за  участие може да се получи до: 
  
  
    Протокол _1.pdf pdf.gif
   Протокол 1.1 pdf.gifпротокол.pdf (579.61 Kb)
   Протокол 2 pdf.gifпротокол.pdf (1.65 Mb)
   Протокол 3 pdf.gifпротокол.pdf (1.48 Mb)
  Съобщение отваряне на оферти pdf.gifсъобщение.pdf (282.27 Kb)
 
 Възложител Община Якоруда
 име Документация   за  участие  в  открита  процедура  по  реда  на  ЗОП  за  възлагане  на  обществена  поръчка  с предмет:"Неотложни възстановителни работи по укрепване на улица между о.т.12, 20 и 27 по плана на село Черна Места, Община Якоруда"- rar.gif СМР Черна Места .rar (288.96 Kb)
  
  Документ: Обявление за обществена поръчка (635242)
 Отговор на запитване  pdf.gifотговор.pdf (266.52 Kb)
Отговор на запитване 2 pdf.gifотговор.pdf (261.07 Kb)
  
 Възложител Община Якоруда
  Отговор на запитване 3 pdf.gifотговор.pdf (340.77 Kb)
 
Отговор на запитване 4 pdf.gifотговор.pdf (349.26 Kb)
 Отговор на запитване 5 pdf.gifотговор.pdf (396.47 Kb)
 
Протокол 1  pdf.gifпротокол.pdf (6.51 Mb)
 Съобщение за отваряне на цените pdf.gifсъобщение.pdf (334.69 Kb)
Протокол 2 pdf.gifprotokol_2.pdf (18.94 Mb)
Протокол 3  pdf.gifprotokol_.pdf (1.15 Mb)
Решение  pdf.gifreshenie.pdf (1.73 Mb)
  Получен на: 26-11-2014
   Име Строително-монтажни работи по проект № 01/321/01472 от 12.12.2013 г. „Рехабилитация на общински път и реконструкция на селищна водопроводна мрежа” по мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., по обособени позиции” Обособена позиция 1: Рехабилитация на общински път Обособена позиция 2: Реконструкция на селищна водопроводна мрежа
 Описание Строително-монтажни работи по проект № 01/321/01472 от 12.12.2013 г. „Рехабилитация на общински път и реконструкция на селищна водопроводна мрежа” по мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., по обособени позиции: Обособена позиция 1: Рехабилитация на общински път; Пътят, предмет на инвестицията по проекта, се намират в землищата на с. Смолево и с. Бел Камен. В настоящия момент пътят е в експлоатация, но движението по него е затруднено поради множество дупки, пропадания, запушване на съоръжения и т.н. Проектното решение предвижда рехабилитация на общински път BLG 1351 /II-84, Юндола-Черна Места/-Смолево, I етап: „Спирка Смолево-с.Смолево”, II етап: „с. Смолево – с. Бел Камен” с дължина 6 672,5 м. Обособена позиция 2: Реконструкция на селищна водопроводна мрежа. Проектното решение предвижда подмяна на всички етернитови водопроводни клонове в село Конарско. Общата дължина на подменяните участъци ф 90 ПЕВП е 5097 м и сградни водопроводни отклонения ф 25 ПЕВП – 450 броя с дължина 2700 м.
  Документация за  участие може да се получи до: 08/01/2015 17:00
Документация по проекта може да изтеглите тук rar.gifдокументация.rar (1.27
  
  
  Отговор на запитване- rar.gif2.rar (109.02 Kb)
 Документ: Обявление за обществена поръчка (634703)
 Протокол 1  pdf.gifпротокол.pdf (3.57 Mb)
Съобщение .pdf (1
pdf.gif99.95 Kb) (199.95 Kb)
Протокол 2 pdf.gifпротокол.pdf (2.28 Mb)
Протокол 3 pdf.gifпротокол.pdf (770.01 Kb)
Протокол 4 pdf.gifпротокол.pdf (1.09 Mb)
Решение  pdf.gifreshenie.pdf (502.34 Kb)
 Възложител Община Якоруда
  Получен на: 24-11-2014
  Име Упражняване на строителен надзор, по проект № 10/321/01472 „Рехабилитация на общински път и реконструкция на селищна водопроводна мрежа” мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.
 Описание Изпълнителят ще осъществява функциите по строителен надзор по време на изпълнението на строително-монтажни работи за изпълнение на проект „Рехабилитация на общински път и реконструкция на селищна водопроводна мрежа”, като е предвидено да извършва следните дейности: • Упражняване на непрекъснат строителен надзор; • Координиране на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали с договорите за изпълнение на строителството, както и други дейности - предмет на договора; • Осигуряване на качествено изпълнение на СМР, гарантиращо постигане на основните технологични параметри и нормалната експлоатация на обекта за гаранционните срокове на видовете СМР; • Осигуряване на законосъобразното започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация на обектите, с оглед избягване на бъдещи имуществени претенции, свързани с изпълнението на СМР по количество и качество, както и ясно дефиниране на отговорностите, свързани с бъдещи дефекти на обектите; • Контрол по спазване плана по безопасност и здраве (ПБЗ) и Наредба №2/ 22.03.2004 г. на МРРБ и МТСП за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; • Упражняване на инвеститорски контрол по спазване на: количествата и качеството на изпълняваните СМР, единичните анализни цени на всички видове работи от КСС, спазване на Линейния календарен график; • Подписване на количествените и количествено-стойностните сметки, представени от изпълнителя за извършените СМР; • Осигуряване съставянето на актовете и протоколите в съответствие с изискванията на ЗУТ и Наредба № 3 / 2003 год. на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; • Подписване на всички междинни и окончателни актове и протоколи; • Изготвяне на ежемесечни доклади за хода на СМР, относно спазване изискванията по ЗЗБУТ, ЗУТ, ТС2009 на НАПИ, графиците и диаграмите и наличието на нередности, констатирани от него; • Участие в изготвянето на екзекутивната документация, необходима за предаване на органа, издал разрешението за строеж; • Съставяне на констативен акт обр.15 след завършване на строително-монтажните работи, съвместно с възложителя, проектанта и строителя, удостоверяващ, че строежът е изпълнен съобразно одобрените проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежа и условията на сключения договор; • Изготвяне на окончателен доклад до възложителя относно готовността на строежа за въвеждане в експлоатация, заедно с технически паспорт на обекта, съставен на основание чл. 176а от ЗУТ и Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите (обн., ДВ, бр.7 от 23.01.2007 г.). • Внасяне в ДНСК на писмено искане от името на възложителя за назначаване на Държавна приемателна комисия, придружено от необходимите документи, съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. • Участие в заседанията на Държавната приемателна комисия и запознаването й с изпълнения строеж съгласно съставения окончателен доклад и приложената документация към него. Услугата се извършва съгласно действащите в Република България нормативни актове в съответната област.
 Документация за  участие може да се получи до:22/12/2014 17:00
Документация по проекта може да изтеглите тук rar.gifдокументация.rar (1.02 Mb)
  
  
 Документ: Обявление за обществена поръчка (634225)
 Отговор на запитване- rar.gif1.rar (144.82 Kb)
 Отговор на запитване  pdf.gifотговор.pdf (322.43 Kb)
  Декларация образец 5 _Deklaraciq.docx (54.94 Kb)
 Съобщение отваряне на оферти  pdf.gifсъобщение.pdf (153.02 Kb)
 
Протокол 1  pdf.gifпротокол .pdf (1.41 Mb)
 
Протокол 2 pdf.gifпротокол.pdf (670.75 Kb)
 
Протокол 3  pdf.gifпротокол.pdf (574.48 Kb)
 
Протокол 4  pdf.gifпротокол.pdf (882.74 Kb)
 
Решение  pdf.gifрешение.pdf (1.41 Mb)
  Възложител Община Якоруда
  Получен на: 20-11-2014
  Име Консултантски услуги за изпълнение и отчитане на дейностите по проект № 10/321/01676 „Изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води от канализационната система на село Юруково, община Якоруда” мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.
 Описание Консултантски услуги за изпълнение и отчитане на дейностите по проект № 10/321/01676 „Изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води от канализационната система на село Юруково, община Якоруда” мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. Дейност 1: Разработване и/или актуализиране на правила и процедури, във връзка с управлението и изпълнението на проект № 10/321/01676 „Изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води от канализационната система на село Юруково, община Якоруда” мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. Под-дейност 1 Изготвяне на становища/съвети и преглед/подготовка на документи, които са необходими на Възложителя за изпълнение на текущите задачи, предвидени и необходими за изпълнение на проекта, включително осъществяване на координация между различните заинтересовани страни по проекта, имащи компетенции, задължения и отговорности по отделните етапи от изпълнението му, планиране и техническо обслужване на Звеното за изпълнение на проекта в Общината /ЗИП/ и съгласуване на проектните дейности и оперативно ръководство съгласно план-графика. Под-дейност 2 Изготвяне на становища/съвети, които са необходими на Възложителя и преглед/подготовка на документите за текущо, междинно и окончателно финансово отчитане, включително за процедурите за искания за плащане, финансово управление и контрол върху плащанията по отделните договори, както и проектно счетоводство. Под-дейност 3 Преглед/подготовка на необходимите документи, във връзка с мониторинг на изпълнението на дейностите по отделните договори по проекта за съответствие на постигнатите резултати със заложените цели, включително преглед на изготвяните месечни, тримесечни, годишни и окончателен доклади по напредъка.
 Документация за  участие може да се получи до: 18/12/2014 17:00
Документация по проекта може да изтеглите тук rar.gifдокументация.rar (1.15 Mb)
  
 Документ: Обявление за обществена поръчка (633970)
  Възложител  Община Якоруда
 Получен на: 18-11-2014
 Име “Доставки на хранителни продукти в натурален и консервиран вид, с транспорт на Изпълнителя, за нуждите на общинските звена на бюджетна издръжка на територията на община Якоруда за срок от 12 /дванадесет/ месеца”
 Описание Целта на поръчката е да се избере изпълните, който да извършва доставка на хранителни продукти в натурален и кансервиран вид за нуждите на общинските звена на бюджетна издръжка - ОДЗ–Община Якоруда; БЗ “ЗСУ-ДСП-Якоруда”; ДЦДУ – Якоруда и ДДЛРГ "Асен Златаров"- гр.Якоруда , ОУ "Гоце Делчев", с.Смолево, Община Якоруда, като разходите за доставка са с транспорт и за сметка на Изпълнителя на обществената поръчка. Храните са обединени на базата на техния произход и състав, както следва: хляб и хлебни изделия, месо и месни произведения, мляко и млечни произведения, консерви, захарни изделия, готови закуски, варива, плодове и зеленчуци, яйца и подправки.
  Документация за  участие може да се получи до: 18/12/2014 17:00
  Документация по проекта може да изтеглите тук rar.gifдокументация.rar (171.44 Kb)
  
  
 Документ: Обявление за обществена поръчка (633393)
 Протокол 1  pdf.gifпротокол 1.pdf (779.37 Kb)
Протокол 2  pdf.gifпротокол .pdf (550.62 Kb)
Протокол 3 pdf.gifптотокол.pdf (573.81 Kb)
Решение  pdf.gifрешение.pdf (573.81 Kb)
 Възложител Община Якоруда
 Получен на: 14-11-2014
 Име “Доставка на гориво за отопление за нуждите на общинска администрация, социални и образователни заведения на територията на Община Якоруда ”
 Описание Целта на поръчката е да се избере изпълните, който да извършва доставка на гориво за отопление за нуждите на общинска администрация, социални и образователни заведения на територията на Община Якоруда .
 Документация за  участие може да се получи до: 15/12/2014 17:00
Документация по проекта може да изтеглите тук rar.gifдокументация.rar (170.94 Kb)
  
  
  Документ: Обявление за обществена поръчка (633259)
 Протокол 1 pdf.gifпротокол.pdf (349.37 Kb)
Съобщение за отваряне на оферти  pdf.gifсъобщение.pdf (266.5 Kb)
 Протокол 2 pdf.gifпротокол.pdf (1.4 Mb)
 Протокол 3 pdf.gifprotokol_3.pdf (759.42 Kb)
 Решение pdf.gifreshenie_.pdf (359.68 Kb)
 Възложител  Община Якоруда
 Получен на: 13-11-2014
 Име "Упражняване на строителен надзор със следните обособени позиции: 1. Обособена позиция 1 : Упражняване на строителен надзор на обект: “Корекция на река Места – VІІІ и ІХ етап" и 2. Обособена позиция 2 : Упражняване на строителен надзор на обект “Укрепване на улица с осови точки №12-20-27 и коритото на река Черна Места”
 Описание Целта на тази поръчка е Възложителят да избере Изпълнител, който качествено да упражнява строителен надзор на обект: “Корекция на река Места – VІІІ и ІХ етап" и “Укрепване на улица с осови точки №12-20-27 и коритото на река Черна Места”
  Документация за  участие може да се получи до: 12/12/2014 17:00
 Документация по проекта може да изтеглите тук rar.gifдокументация.rar (187.39 Kb)
  
  
  
  
 Документ pdf.gifПротокол 1.pdf (983.57 Kb)
Отговор на запитване pdf.gifтук.pdf (301.15 Kb)
 Отговор на запитване 2 pdf.gifтук.pdf (258.2 Kb)
Отговор на запитване 3 pdf.gif тук.pdf (416.44 Kb)
Декларация към отговор 3 05_Deklaraciq.docx (55.1 Kb)
Отговор на запитване 4 pdf.gifотговор.pdf (342.16 Kb)
Съобщение отваряне на оферти pdf.gifсъобщение.pdf (437.63 Kb)
Протокол 2  pdf.gifprotokol_2.pdf (6.97 Mb)
Протокол 3 pdf.gifprotokol_3.pdf (808.73 Kb)
Протокол 4  pdf.gifprotokol_4.pdf (2.32 Mb)
Решение pdf.gifрешение.pdf (1.11 Mb)
Протокол 1  pdf.gifprotokol_1.pdf (1.57 Mb)
Решение за прекратяване на процедурата pdf.gifрешение.pdf (1.18 Mb) 
качено на 24.07.2015 г.
 Документ: Обявление за обществена поръчка (632783)
 Възложител Община Якоруда
 Получен на: 11-11-2014
   Име Консултантска услуга за изпълнение и отчитане на дейностите по проект № 10/321/01472 „Рехабилитация на общински път и реконструкция на селищна водопроводна мрежа” мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.
 Описание Консултантска услуга за изпълнение и отчитане на дейностите по проект № 10/321/01472 „Рехабилитация на общински път и реконструкция на селищна водопроводна мрежа” мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. Дейност 1: Разработване и/или актуализиране на правила и процедури, във връзка с управлението и изпълнението на проект „Рехабилитация на общински път и реконструкция на селищна водопроводна мрежа”, разработване на съответните образци на документи, които общинската администрация на Община Якоруда да прилага, по отношение на: • Управление на проекта и мониторинг; • Финансово управление и контрол на проекта; • Възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки; • Администриране и докладване на нередности. Дейност 2: Подкрепа на общинска администрация Якоруда при осъществяване на дейностите, свързани с организацията и управлението на проект „Рехабилитация на общински път и реконструкция на селищна водопроводна мрежа”, финансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и държавния бюджет на Република България по „Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.”, мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”. Под-дейност 1 Изготвяне на становища/съвети и преглед/подготовка на документи, които са необходими на Възложителя за изпълнение на текущите задачи, предвидени и необходими за изпълнение на проекта, включително осъществяване на координация между различните заинтересовани страни по проекта, имащи компетенции, задължения и отговорности по отделните етапи от изпълнението му, планиране и техническо обслужване на Звеното за изпълнение на проекта в Общината /ЗИП/ и съгласуване на проектните дейности и оперативно ръководство съгласно план-графика. Под-дейност 2 Изготвяне на становища/съвети, които са необходими на Възложителя и преглед/подготовка на документите за текущо, междинно и окончателно финансово отчитане, включително за процедурите за искания за плащане, финансово управление и контрол върху плащанията по отделните договори, както и проектно счетоводство. Под-дейност 3 Преглед/подготовка на необходимите документи, във връзка с мониторинг на изпълнението на дейностите по отделните договори по проекта за съответствие на постигнатите резултати със заложените цели, включително преглед на изготвяните месечни, тримесечни, годишни и окончателен доклади по напредъка
 Документация за  участие може да се получи до: 11/12/2014 17:00
 Документация по проекта може да изтеглите тук rar.gifдокументация.rar (1.2 Mb)

  
 Документ: Обявление за обществена поръчка (632629)
 Протокол 1  pdf.gif2_protokol.pdf (989.68 Kb)
Съобщение класиране pdf.gifсъобщение.pdf (255.8 Kb)
Протокол 2 pdf.gifпротокол.pdf (6.01 Mb)
Протокол 3 pdf.gifпротокол.pdf (651.63 Kb)
Протокол 4 pdf.gifпротокол.pdf (1.37 Mb)
Решение pdf.gifрешение.pdf (400.04 Kb)
  Възложител Община Якоруда
 Получен на: 10-11-2014
  Име Упражняване на строителен надзор по проект с ИД № 01/321/01676 “Изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води от канализационната система на с.Юруково, община Якоруда".
  Описание Целта на тази поръчка е Възложителят да избере Изпълнител, който качествено да упражнява строителен надзор по проект с ИД № 01/321/01676 "Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води от канализационната система на с. Юруково, Община Якоруда".
 Документация за  участие може да се получи до: 09/12/2014 17:00
 Документация по проекта може да изтеглите тук rar.gifдокументация.rar (221.87 Kb)
 
  Отговор на запитване pdf.gifотговор.pdf (1.87 Mb)
 Задание за Общ устройствен план rar.gifзадание.rar (37.47 Mb)
 Протокол 1 pdf.gifпротокол.pdf (750.68 Kb)
 Отваряне на ценовата оферта pdf.gifтук.pdf (244.75 Kb)
 Съгласуване с МК pdf.gifсъгласуване.pdf (368.18 Kb)
 Протоколи  и решение pdf.gif тук.pdf (2.34 Mb)
 Документ: Обявление за обществена поръчка (626152)
 Възложител Община Якоруда
  Получен на: 30-09-2014
   име Предмет на настоящата обществена поръчка е "Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Якоруда (ОУПО)", включващ Екологична оценка (ЕО) и Оценка за съвместимост (ОС).
    описание Предмет на настоящата обществена поръчка е изработване на проект за Общ устройствен план на Община Якоруда (ОУПО), включващ Екологична оценка (ЕО) и Оценка за съвместимост (ОС).
   Документация за  участие може да се получи до: 28/10/2014 17:00
Документация по проекта може да изтеглите тук rar.gifдокументация.rar (226.98 Kb)
  
  Уведомление pdf.gifсвали.pdf (250.03 Kb)
 Протокол 1  pdf.gif свали.pdf (1.89 Mb)
 Документ: Обявление за обществена поръчка (618313)
 Възложител: Община Якоруда
 Получен на: 06-08-2014
  име «Доставка на художествени материали и консумативи за изпълнение на дейности по проект “ Ние учим, пеем и спортуваме винаги заедно” Договор BG051PO001- 4.1.05 – 02424.1.05 – 0242 »
   описание Предметът на обществената поръчка включва доставка на артикули по вид и брой, описани в Техническото задание от настоящата документация. Доставки по поръчката ще се извършват до изтичане срока на договора, считано от деня на подписването му, но не по късно от 30.09.2014г. Доставките се извършват след получаване на заявката от страна на Възложителя. Доставените художествени материали и консумативи да са фабрично нови. Доставките ще се извършват франко в Административната сграда на Община Якоруда, с адрес: общ. Якоруда, гр.Якоруда, ул.”Васил Левски” №1.
  Документация за  участие може да се получи до:02/09/2014 17:00
Документация по проекта може да изтеглите тук rar.gifдокументация.rar (88.84 Kb)
  
 Отговор на запитване  pdf.gifотговор.pdf (639.16 Kb)
Отговор на запитване 2 pdf.gif_отговор pdf (651.58 Kb)
Отговор на запитване 3 pdf.gif отговор pdf (188.15 Kb)
Уведомление pdf.gifуведомление.pdf (259.09 Kb)
Протокол 1 pdf.gifпротокол.pdf (521.96 Kb)
Решение и протоколи  pdf.gifтук.pdf (9.37 Mb)
  Документ: Обявление за обществена поръчка (617737)
  Възложител: Община Якоруда
 Получен на: 01-08-2014
 име "Корекция на река Места” със следните обособени позиции : Обособена позиция 1 – “Изграждане на корекция на река Места при епап VІІІ “ и Обособена позиция 2 – Изграждане на корекция на река места при епап ІХ"
  описание Целта на тази поръчка е Възложителят да избере Изпълнител, притежаващ професионална квалификация и практически опит, който да гарантира законосъобразното изпълнение на строителните работи свързани на следния обект: "Корекция на река Места” със следните обособени позиции : Обособена позиция 1 – “Изграждане на корекция на река Места при епап VІІІ “ и Обособена позиция 2 – Изграждане на корекция на река места при епап ІХ"
  Документация за  участие може да се получи до: 01/09/2014 17:00
Документация по проекта може да изтеглите тук rar.gifдокументация.rar (315.85 Kb)
  
  Разяснителна записка pdf.gifразяснения.pdf (715.07 Kb)
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  doc.gifтук.doc (1.25 Mb)
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА ксс.xls (46.5 Kb)
ЗАПИТВАНЕ ОТНОСНО ПРОЕКТА pdf.gif3АПИТВАНЕ.pdf (180.8 Kb)
Отговор на запитване pdf.gifОтговор.pdf (583.56 Kb)
Детайли pdf.gifтук.pdf (1.5 Mb)
Детайли 1 pdf.gifтук.pdf (1.63 Mb)
Детайли 2 тук.pdf (2.21 Mb)
Детайли 3 pdf.gifтук.pdf (3.49 Mb)
Отговор на запитване 2 pdf.gifотговор.pdf (297.79 Kb)
Решение за прекратяване на процедурата doc.gifрешение.doc (48 Kb) качено на 29.07.2014 г.
 Документ: Обявление за обществена поръчка (613392)
 Възложител: Община Якоруда
 Получен на: 30-06-2014
 име Строително-монтажни работи по проект № 01/321/01472 от 12.12.2013 г. „Рехабилитация на общински път и реконструкция на селищна водопроводна мрежа” по мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., по обособени позиции: Обособена позиция 1: Рехабилитация на общински път; Обособена позиция 2: Реконструкция на селищна водопроводна мрежа.
 описание Строително-монтажни работи по проект № 01/321/01472 от 12.12.2013 г. „Рехабилитация на общински път и реконструкция на селищна водопроводна мрежа” по мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., по обособени позиции: Обособена позиция 1: Рехабилитация на общински път; Пътят, предмет на инвестицията по проекта, се намират в землищата на с. Смолево и с. Бел Камен. В настоящия момент пътят е в експлоатация, но движението по него е затруднено поради множество дупки, пропадания, запушване на съоръжения и т.н. Проектното решение предвижда рехабилитация на общински път BLG 1351 /II-84, Юндола-Черна Места/-Смолево, I етап: „Спирка Смолево-с.Смолево”, II етап: „с. Смолево – с. Бел Камен” с дължина 6 672,5 м. Обособена позиция 2: Реконструкция на селищна водопроводна мрежа. Проектното решение предвижда подмяна на всички етернитови водопроводни клонове в село Конарско. Общата дължина на подменяните участъци ф 90 ПЕВП е 5097 м и сградни водопроводни отклонения ф 25 ПЕВП – 450 броя с дължина 2700 м.
  Документация за  участие може да се получи до: 29/07/2014 17:00
Документация по проекта може да изтеглите тук rar.gifдокументация.rar (1.18 Mb)
  
  Документ: Обявление за обществена поръчка (613401)
 Възложител: Община Якоруда
 Получен на: 30-06-2014
  име Упражняване на строителен надзор, по проект № 10/321/01472 „Рехабилитация на общински път и реконструкция на селищна водопроводна мрежа” мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.
 описание Изпълнителят ще осъществява функциите по строителен надзор по време на изпълнението на строително-монтажни работи за изпълнение на проект „Рехабилитация на общински път и реконструкция на селищна водопроводна мрежа”, като е предвидено да извършва следните дейности: • Упражняване на непрекъснат строителен надзор; • Координиране на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали с договорите за изпълнение на строителството, както и други дейности - предмет на договора; • Осигуряване на качествено изпълнение на СМР, гарантиращо постигане на основните технологични параметри и нормалната експлоатация на обекта за гаранционните срокове на видовете СМР; • Осигуряване на законосъобразното започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация на обектите, с оглед избягване на бъдещи имуществени претенции, свързани с изпълнението на СМР по количество и качество, както и ясно дефиниране на отговорностите, свързани с бъдещи дефекти на обектите; • Контрол по спазване плана по безопасност и здраве (ПБЗ) и Наредба №2/ 22.03.2004 г. на МРРБ и МТСП за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; • Упражняване на инвеститорски контрол по спазване на: количествата и качеството на изпълняваните СМР, единичните анализни цени на всички видове работи от КСС, спазване на Линейния календарен график; • Подписване на количествените и количествено-стойностните сметки, представени от изпълнителя за извършените СМР; • Осигуряване съставянето на актовете и протоколите в съответствие с изискванията на ЗУТ и Наредба № 3 / 2003 год. на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; • Подписване на всички междинни и окончателни актове и протоколи; • Изготвяне на ежемесечни доклади за хода на СМР, относно спазване изискванията по ЗЗБУТ, ЗУТ, ТС2009 на НАПИ, графиците и диаграмите и наличието на нередности, констатирани от него; • Участие в изготвянето на екзекутивната документация, необходима за предаване на органа, издал разрешението за строеж; • Съставяне на констативен акт обр.15 след завършване на строително-монтажните работи, съвместно с възложителя, проектанта и строителя, удостоверяващ, че строежът е изпълнен съобразно одобрените проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежа и условията на сключения договор; • Изготвяне на окончателен доклад до възложителя относно готовността на строежа за въвеждане в експлоатация, заедно с технически паспорт на обекта, съставен на основание чл. 176а от ЗУТ и Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите (обн., ДВ, бр.7 от 23.01.2007 г.). • Внасяне в ДНСК на писмено искане от името на възложителя за назначаване на Държавна приемателна комисия, придружено от необходимите документи, съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. • Участие в заседанията на Държавната приемателна комисия и запознаването й с изпълнения строеж съгласно съставения окончателен доклад и приложената документация към него. Услугата се извършва съгласно действащите в Република България нормативни актове в съответната област.
 Документация за  участие може да се получи до: 30/07/2014 17:00
Документация по проекта може да изтеглите тук rar.gifдокументи.rar (1.16 Mb)
  
 ЗАПИТВАНЕ ОТНОСНО ПРОЕКТА  pdf.gifЗАПИТВАНЕ.pdf (479.28 Kb)
 Документ: Обявление за обществена поръчка (613410)
 Възложител: Община Якоруда
 Получен на: 30-06-2014
 име Консултантска услуга за изпълнение и отчитане на дейностите по проект № 10/321/01472 „Рехабилитация на общински път и реконструкция на селищна водопроводна мрежа” мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.
   описание Консултантска услуга за изпълнение и отчитане на дейностите по проект № 10/321/01472 „Рехабилитация на общински път и реконструкция на селищна водопроводна мрежа” мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. Дейност 1: Разработване и/или актуализиране на правила и процедури, във връзка с управлението и изпълнението на проект „Рехабилитация на общински път и реконструкция на селищна водопроводна мрежа”, разработване на съответните образци на документи, които общинската администрация на Община Якоруда да прилага, по отношение на: • Управление на проекта и мониторинг; • Финансово управление и контрол на проекта; • Възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки; • Администриране и докладване на нередности. Дейност 2: Подкрепа на общинска администрация Якоруда при осъществяване на дейностите, свързани с организацията и управлението на проект „Рехабилитация на общински път и реконструкция на селищна водопроводна мрежа”, финансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и държавния бюджет на Република България по „Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.”, мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”. Под-дейност 1 Изготвяне на становища/съвети и преглед/подготовка на документи, които са необходими на Възложителя за изпълнение на текущите задачи, предвидени и необходими за изпълнение на проекта, включително осъществяване на координация между различните заинтересовани страни по проекта, имащи компетенции, задължения и отговорности по отделните етапи от изпълнението му, планиране и техническо обслужване на Звеното за изпълнение на проекта в Общината /ЗИП/ и съгласуване на проектните дейности и оперативно ръководство съгласно план-графика. Под-дейност 2 Изготвяне на становища/съвети, които са необходими на Възложителя и преглед/подготовка на документите за текущо, междинно и окончателно финансово отчитане, включително за процедурите за искания за плащане, финансово управление и контрол върху плащанията по отделните договори, както и проектно счетоводство. Под-дейност 3 Преглед/подготовка на необходимите документи, във връзка с мониторинг на изпълнението на дейностите по отделните договори по проекта за съответствие на постигнатите резултати със заложените цели, включително преглед на изготвяните месечни, тримесечни, годишни и окончателен доклади по напредъка.
 Документация за  участие може да се получи до: 31/07/2014 17:00
Документация по проекта може да изтеглите тук rar.gifдокументация.rar (1.16 Mb)
  
 ЗАПИТВАНЕ ОТНОСНО ПРОЕКТА  pdf.gifЗАПИТВАНЕ.pdf (324.25 Kb)
 Документ: Обявление за обществена поръчка (610179)
  Възложител: Община Якоруда
 Получен на: 23-06-2014
  име “Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води от канализационната система на с.Юруково, община Якоруда и доставка и монтаж на технологично оборудване за функционирането на ПСОВ”, проект № 01/321/01676 от 19.12.2013 г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
  описание Предвижда се изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води, която ще се намира в землището на с.Юруково, община Якоруда. Същата ще бъде разположена в ПИ №029014 и ПИ №029015, с обща площ на двата имота - 3 735 м2, извън границите на населеното място. До площадката има осигурен транспортно-комуникационен достъп по съществуващ местен път от север. Дължината на довеждащия път е 123 м, а неговата ширина – 6 м.
  Документация за  участие може да се получи до: 24/07/2014 17:00
Документация по проекта може да изтеглите тук rar.gifдокументи.rar (192.17 Kb)
  
 Документ: Публична покана 9030100
 Възложител: 
 Получен на: 
  име/описание Строителството е свързано с : -Почистване на повърхността от растителна почва ръчно; - Механизирано разкъртване асфалтова настилка; - Подготовка на основата за направа на пътища; - Рязане на стара асфалтова настилка; - Асфалтобетон плътна смес за горен пласт; - Полагане асфалтобетон плътна смес, включително транспорт.
   Документация за  участие може да се получи до: 
  
  
  
 
  
 Получен на: 
 име/описание Повишаване на енергийната ефективност на сградата на Общинска поликлиника – гр.Якоруда
  Документация за  участие може да се получи до: 
  
  Документ: Обявление за обществена поръчка (598362)
  Възложител: Община Якоруда
  Получен на: 08-04-2014
  име “Доставки на хранителни продукти в натурален и консервиран вид, с транспорт на Изпълнителя, за нуждите на общинските звена на бюджетна издръжка на територията на община Якоруда за срок от 12 /дванадесет/ месеца”.
  описание Доставки на хранителни продукти в натурален и консервиран вид, с транспорт на Изпълнителя, за нуждите на общинските звена на бюджетна издръжка на територията на община Якоруда за срок от 12 /дванадесет/ месеца. Храните са обединени на базата на техния произход и състав, както следва: хляб и хлебни изделия, месо и месни произведения, мляко и млечни произведения, консерви, захарни изделия, готови закуски, варива, плодове и зеленчуци, яйца и подправки.
  Документация за  участие може да се получи до: 08/05/2014 17:00
Документация по проекта може да изтеглите тук rar.gifдокументи.rar (130.25 Kb)
  
 Документ: Обявление за обществена поръчка (598157)
 Възложител: Община Якоруда
 Получен на: 07-04-2014
 име Извършване на СМР във връзка с ремонта и обновяването на Спортна зала І-ви етап в гр. Якоруда, общ. Якоруда, обл. Благоевград.
 описание Извършване на СМР във връзка с ремонта и обновяването на спортната зала в гр.Якоруда, с цел реализиране на масовия спорт в община Якоруда.Проектът е част от Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”, съгласно ПМС № 19/2014 г.
 Документация за  участие може да се получи до: 07/05/2014 17:00
Документация по проекта може да изтеглите тук rar.gifдокументи.rar (150.91 Kb)
  
 Документ: Публична покана 9025391
  Възложител: Община Якоруда
  Получен на: 03.02.2014 г.
  име/описание Дейностите, предмет на поръчката, са част от изпълнението на проект: „Формулиране и въвеждане на механизми за мониторинг и контрол при формиране и реализация на общински политики в община Якоруда“ в рамките на приоритетна ос I. „Добро управление“, подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики” на Оперативна програма „Административен капацитет“, по който Община Якоруда е бенефициент съгласно ДПБФП № 13-13-6/25.11.2013г.
  Документация за  участие може да се получи до: 10.02.2014 г.
Документация по проекта може да изтеглите тук rar.gifдокументи.rar (1.1 Mb)
  
   Документ: Публична покана 9022289
 Възложител:  Община Якоруда
  Получен на: 14.11.2013 г.
  име/описание Дейностите, предмет на поръчката, са част от изпълнението на проект: „Оптимизиране на структурата и повишаване на ефективността на Общинска администрация Якоруда“ в рамките на приоритетна ос I. „Добро управление“, подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация” на Оперативна програма „Административен капацитет“ по който Община Якоруда е бенефициент.
  Документация за  участие може да се получи до: 21.11.2013 г.
Документация по проекта може да изтеглите тук rar.gifдокументация_.rar (1.19 Mb)
  
    Документ: Обявление за обществена поръчка (568520)
  Възложител: Община Якоруда
 Получен на: 06-11-2013
  име/описание “Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа, с обща дължина 46.500 км., за експлоатационния сезон 2013/2014 година на територията на община Якоруда, включващо почистване от лед и сняг, третиране против заледяване на пътните настилки и съоръженията.”
  Документация за  участие може да се получи до: 17/12/2013 17:00
Документация по проекта може да изтеглите тук rar.gifdokumentaciq.rar (72.33 Kb)
  
   Документ: Обявление за обществена поръчка (569500)
  Възложител: Община Якоруда
 Получен на: 12-11-2013
 име/описание “Доставка на гориво за отопление за нуждите на общинска администрация, социални и образователни заведения на територията на Община Якоруда ”
 Документация за  участие може да се получи до:06/01/2014 17:00
Документация по проекта може да изтеглите тук rar.gifdokumentaciq.rar (79.82 Kb)
  
  
  Документ:Обявление за обществена поръчка (514243)
    Възложител: Община Якоруда
  Получен на:  17-12-2012
   име «Усъвършенстване на системата за организационно сметосъбиране и транспортиране на отпадъците на територията на Община Якоруда» по обособени позиции: ОП №1„Доставка чрез покупка на нов специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване; ОП №2 „Доставка чрез покупка на съдове за събиране на битови отпадъци” .
  Описание: територията на Община Якоруда» с две обособени позиции: ОП №1 "Доставка на специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване - Високо проходима 6 х 4 + надстройка с полезен товар 20куб.м.+гребло за сняг. Гаранционният срок на автомобила като цяло и за всички възли и агрегати на надстройката да е минимум 24 месеца; ОП №2 "Доставка на съдове за събиране на битови отпадъци - 388 броя контейнери тип "Бобър" с обем 1100л., горещо поцинковани,подходящи за събиране на твърди битови отпадъци . Гаранционен срок - да е минимум 24 месеца. Разходите за доставката са за сметка на Изпълнителя на обществената поръчка.
 Документация за  участие може да се получи до: 06/02/2013 17:00
Документация по проекта може да изтеглите тук rar.gifДокументация.rar (100.8 Kb)
  
  
  Документ: Обявление за обществена поръчка (505547)
  Възложител: Община Якоруда
 Получен на: 23-10-2012
 име “Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа за експлоатационния сезон 2012/2013 година на територията на община Якоруда, включващо почистване от лед и сняг, третиране против заледяване на пътните настилки и съоръженията.”
 Описание: “Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа за експлоатационния сезон 2012/2013 година на територията на община Якоруда, включващо почистване от лед и сняг, третиране против заледяване на пътните настилки и съоръженията.”
 Документация за  участие може да се получи до: 27/11/2012 17:00
Документация по проекта може да изтеглите тук rar.gifобразци.rar (56.85 Kb)
  
 Документ: Обявление за обществена поръчка
  Възложител: Община Якоруда
 Получен на: 31.07.2012
име
 «Закупуване и доставка на материали и консумативи , необходими за функционирането на социално предприятие – обществена трапезария гр.Якоруда” по обособени позиции.
 Описание: Закупуване и доставка на материали и консумативи , необходими за функционирането на социално предприятие – обществена трапезария гр.Якоруда” по обособени позиции, финансирани по договор №BG051PO001-5.1.02-00435.1.02-0043-C0001, сключен между Агенция за социално подпомагане и Община Якоруда за реализиране на дейностите по проект „Разкриване на социално предприятие - обществена трапезария на територията на гр.Якоруда”, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: “НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ”, Бюджетна линия BG051PO001-5.1.02
 Документация за  участие може да се получи до: 20-08-2012
Документация по проекта може да изтеглите тук rar.gifОбразци.rar (5.34 Mb)
  
  
  
   Документ:Обявление за малка обществена поръчка (471167)
 Възложител: Община Якоруда
 Получен на: 24-02-2012
  Преписка: 00616-2012-0003 (Отворена)
  Процедура: Открит конкурс по НВМОП
 Име: ЗАТВАРЯНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СТАРО ДЕПО ЗА ТБО – ЯКОРУДА
 Описание: ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ПО ЗАТВАРЯНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СТАРО ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ( ТБО) – ЯКОРУДА.Проектът включва рекултивация на двете зони на сметището - западната и източна с допълнително предепониране на отпадъци от околните терени. Предвиждат се следните дейности по техническа рекултивация - подравняване, доставка, насипване и уплътняване с булдозер, полагане на газов дренажен слой, почвен слой и хумус. Едновременно ще се изпълняват и газови кладенци. Другите дейности са свързани с управление на инфилтратните води, управление на повърхностните води чрез изграждане на канавки, изграждане на газоотвеждаща система на депото, мониторингова система и биологична рекултивация на три етапа.
 

Документация за  участие

може да се получи до:

 22-03-2012
Документация по проекта може да изтеглите тук doc.gifDokumentacia_DEPO_Yakoruda.doc (1.51 Mb)
  
  
  Документ: Обявление за малка обществена поръчка (470465)
   Възложител: Община Якоруда
  Получен на: 23-02-2012
 Преписка: 00616-2012-0002
  Процедура:  Открит конкурс по НВМОП
 Име: „Упражняване на независим строителен надзор в процеса на изпълнение на СМР във връзка с Договор за безвъзмездна финансова помощ № ВG161PO001-4.1-04/2010/017, финансиран от ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. за проект: „Корекция на река Места при град Якоруда - етап VІ и етап VІІ”
 Описание: Обект на настоящата обществена поръчка е услуга. Предмет на поръчката е упражняване на независим строителен надзор в процеса на изпълнение на СМР във връзка с Договор за безвъзмездна финансова помощ № ВG161PO001-4.1-04/2010/017, финансиран от ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. за проект: „Корекция на река Места при град Якоруда - етап VІ и етап VІІ. Обектът представлява изграждане на подпорни стени за корекция на коритото на река Места, съответно разпределени на два етапа- VI и VII етап: VI ЕТАП – обхваща изграждането на подпорна стена от съществуваща изградена подпорна стена при отклонението за м.Трещеника до крилото на стомано-бетонов мост, при ВиК и „Топливо” АД, по левия бряг по течението на река Места. Общата Дължина на участъка е 217.48 метра. Изграждането на подпорната стена е от км 0+0.000 до 0+217.48 км, със средна надморска височина 896.949 м . VII ЕТАП – обхваща изграждането на подпорна стена от стоманобетонов мост при ВиК и „Топливо” АД до моста на местността „Честна” в гр. Якоруда, по левия бряг по течението на река Места. Общата Дължина на участъка е 76 метра. Изграждането на подпорната стена е от км 0+0.000 до 0+076.00 км, със средна надморска височина 900,125 м . Обектът е свързан със защита от наводнения и на основание чл. 137, ал. 1, т. 1, б. „в” от Закона за устройство на територията (ЗУТ), се определя като обект първа категория. Пълният обхват на дейностите, дължими от изпълнителя и точната индивидуализация на обектите, са посочени в Действащото законодателство и Техническите спецификации – част от одобрената документация.
 

Документация за  участие

може да се получи до:

 21-03-2012
Образци може да изтеглите тук doc.gifобразци.doc (1.16 Mb)
  
  
 Документ: Обявление за малка обществена поръчка (468820)
  Възложител:  Община Якоруда
 Получен на: 15-02-2012
 Преписка: 
 Процедура: Открит конкурс по НВМОП
 Име: Упражняване на строителен надзор по време на строителството за обект: “Рехабилитация на улично осветление в гр. Якоруда, с. Юруково, с. Конарско, с. Аврамово, с. Черна места”, в изпълнение на: Договор с идентификационен номер 01/322/00622/27.06.201100622/27.06.2011г. "Рехабилитация на улично осветление в град Якоруда и съставни населени места на общината. Изграждане на система за управление и мониторинг на уличното осветление в общината", с финансиране от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. /ПРСР/
 Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е Упражняване на строителен надзор по време на строителството за обект: “Рехабилитация на улично осветление в гр. Якоруда, с. Юруково, с. Конарско, с. Аврамово, с. Черна места”, в изпълнение на: Договор с идентификационен номер 01/322/00622/27.06.201100622/27.06.2011г. "Рехабилитация на улично осветление в град Якоруда и съставни населени места на общината. Изграждане на система за управление и мониторинг на уличното осветление в общината", с финансиране от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. /ПРСР/ В рамките на настоящата обществена поръчка Изпълнителят следва да извърши следните дейности: Упражняване на строителен надзор, съгласно изискванията на ЗУТ и приложимите подзаконови нормативни актове по време на строителните работи, така че да се гарантира изпълнението им в съответствие с проектите, изискванията на българското законодателство и на възложителя. Издаване на всички актове, протоколи и други документи по време на строителството, необходими за получаване на разрешение за ползване, в съответствие с действащото българско законодателство. Осигуряване на своевременно и безпрепятствено издаване на разрешение за ползване на обекта, по реда на действащото законодателство. Извършване на дейностите в срока за съобщаване на дефекти, съгласно действащото българско законодателство, Техническите спецификации към настоящата документация и договора за възлагане на обществената поръчка. Пълният обхват на дейностите, дължими от изпълнителя са посочени в Техническите спецификации и проекта на договор. За изпълнение на тази поръчка, изпълнителят следва да докаже възможност да изпълни видове дейности, описани в Техническите изисквания и спецификации, да представи изискуемите сертификати, лицензи и/или други нормативно определени документи за това и предложи цена за изпълнението на поръчката. Основните цели, които са представени пред възложителя, чрез реализация на настоящата обществена поръчка, са намаляване разходите за подръжка и удовлетворяване на съвременните европейски норми в уличното осветление на град Якоруда и съставните населени места на територията на Община Якоруда и като следствие от това-намаляване на разходваните средства, осигуряване на качествено осветление и обезопасяване на движението в зоните с натоварено движение, както и на централните улици в населените места. Тези цели могат да бъдат постигнати чрез нови енергийноефективни тела за улично осветление, както и чрез реализацията на технологичния процес на тяхната експлоатация, чрез внедряване на съвременна система за управление на уличното осветление.
 

Документация за  участие

може да се получи до:

 13-03-2012
Обявление и решение pdf.gifrio.pdf (4.28 Mb)
Образци може да изтеглите тук doc.gifОбразци.doc (418.5 Kb)
  
  Документ: Обявление за обществена поръчка (461662)
  Възложител: Община Якоруда
 Получен на: 27-12-2011
 Преписка: 
 Процедура: Открита процедура по ЗОП
 Име: Строително-монтажни работи за „Рехабилитация на улично осветление в гр. Якоруда и съставни населени места на общината. Изграждане на система за управление и мониторинг на уличното осветление в общината”
 Описание: Строително-монтажните работи се свеждат до извършването на изпълнението на улични осветителни уредби и изграждане на система за централизирано радио-управление на уличното осветление на територията на град Якоруда и съставни населени места на територията на община Якоруда. Също така СМР обхващат извършването на реконструкция/подмяна и/или изграждане на стълбове и осветителни тела, осигуряващи нормативно изискуемата яркост, осветеност и равномерност на осветеността върху уличните платна в град Якоруда и съставни населени места на територията на община Якоруда . Общите видове и количества работи, които следва да бъдат извършени, както и материалите, машините и съоръженията, които следва да бъдат доставени и монтирани, са подробно описани в техническите спецификации и количествената сметка. СМР, които следва да бъдат изпълнени, са съгласно одобрения инвестиционен проект : - Проект „Рехабилитация на улици и улично осветление в гр. Якоруда и съставни населени места на общината. Изграждане на система за управление и мониторинг на уличното осветление в общината”. Основните цели, които са поставени пред Възложителя чрез реализацията на настоящата обществена поръчка, са намаляване на разходите за поддръжка и удовлетворяване на съвременните Европейски норми в уличното осветление град Якоруда и съставни населени места на територията на община Якоруда и като следствие от това – намаляване на разходваните средства, осигуряване на качествено осветление и обезопасяване на движението в зоните с натоварено движение, както и на централните улици в населените места. Тези цели могат да бъдат постигнати чрез нови енергоефективни тела за уличното осветление, както и чрез реализацията на технологичния процес на тяхната експлоатация чрез внедряването на съвременна система за управление на уличното осветление.
 

Документация за  участие

може да се получи до:

 27-01-2012
Документация по проекта може да изтеглите тук pdf.gifdokumentaciq.pdf (13.24 Mb)  качено на 27.12.2011 г
Инвестиционния проект може да изтеглите тук rar.gifproekt.rar (296.87 Mb) качено на 27.12.2011 г
Образци може да изтеглите тук doc.gifобразци.doc (357 Kb) качено на 27.12.2011г
  
 Документ: Обявление за обществена поръчка (462422)
 Възложител: Община Якоруда
 Получен на: 30-12-2011
 Преписка: 
 Процедура: Открита процедура по ЗОП
 Име: СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ПО РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПРОЕКТ: “РЕКОНСТРУКЦИЯ И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА В С.ЮРУКОВО, ОБЩИНА ЯКОРУДА”
 Описание: Извършване на строителни работи по реализирането на проект: “Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа в с.Юруково, община Якоруда”.
 

Документация за  участие

може да се получи до:

 31-01-2012
Образци може да изтеглите doc.gifтук_.doc (1.92 Mb)
  
  Документ: Обявление за малка обществена поръчка (412302)

  Възложител:

   Община Якоруда
   Получен на:   07-10-2010
   Преписка: 00616-2010-0002 (Отворена) Открит
   Процедура: конкурс по НВМОП
   Име:   Доставка на гориво за отопление за нуждите на общинска администрация, социални
 Описание:    Доставка на гориво за отопление за нуждите на общинска администрация, социални

Документация за

 участие

може да се получи до:

   20-10-2010

Документация може да изтеглите rar.giftuk.rar (66.48 Kb)

 

  
 Документ:    Обявление за малка обществена поръчка (410989)
  Възложител:   Община Якоруда
  Получен на: 23-09-2010
   Преписка: 00616-2010-0001 (Отворена)
  Процедура:  Открит конкурс по НВМОП
  Име: "Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа за експлоатационни: включващо почистване от лед и сняг, третиране против заледяване на пътните настилка
 Описание:   "Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа за експлоатационни: включващо почистване от лед и сняг, третиране против заледяване на пътните настилка
  Документация за

 участие

може да се получи до:

  04-11-2010

Документация може да изтеглите rar.giftuk.rar (45.38 Kb)

  
 Документ: Обявление за малка обществена поръчка (412732)
Възложител: Община Якоруда
 Получен на: 11-10-2010
 Преписка: 00616-2010-0003    (Отворена)
 Процедура: Открит конкурс по НВМОП
 Име: Доставки на хранителни продукти в натурален и консервиран вид, с транспорт на Изпълнителя, за нуждите на общинските звена на бюджетна издръжка на територията на община Якоруда за периода 01.01.2011г. до 31.12.2011г."
 Описание: Доставки на хранителни продукти в натурален и консервиран вид, с транспорт на Изпълнителя, за нуждите на общинските звена на бюджетна издръжка на територията на община Якоруда за периода 01.01.2011г. до 31.12.2011г. Храните са обединени на базата на техния произход и състав, както следва: хляб и хлебни изделия, месо и месни произведения, мляко и млечни произведения, консерви, захарни изделия, готови закуски, варива, плодове и зеленчуци, яйца и подправки.
 Документация за участие може да се получи до:

 08-11-2010

Документация може да изтеглитеrar.giftuk.rar (151.13 Kb)

  
 Документ: Обявление за обществена поръчка (440815)
 Възложител: Община Якоруда
 Получен на: 09-06-2011
 Преписка: 00616-2011-0004  (Отворена)
  Процедура: Открита процедура по ЗОП
 Име: СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ПО РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПРОЕКТ: "РЕКОНСТРУКЦИЯ И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА В С.ЮРУКОВО, ОБЩ.ЯКОРУДА"
 Описание: Извършване на строителни работи по реализирането на проект: "Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа в с.Юруково, община Якоруда"
 Документация за участие може да се получи до:

 08-07-2011

Образци можете да изтеглите тукrar.gifОбразци .rar (109.06 Kb)

  
  Документ: Обявление за малка обществена поръчка (441789)
  Възложител: Община Якоруда
  Получен на: 20-06-2011
 Преписка:            00616-2011-0005       (Отворена)
 Процедура: Открит конкурс по НВМОП
 Име: Упражняване на строителен надзор при изпълнението на СМР по проект: «Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа в с.Юруково, община Якоруда»
 Описание: Упражняване на строителен надзор при изпълнението на обект: «Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа в с.Юруково, община Якоруда»
 Документация за участие може да се получи до: 15-07-2011
Образци можете да изтеглите тук rar.gifobrazci.rar (97.52 Kb)
    Документ: Обявление за малка обществена поръчка (454663)
 Възложител: Община Якоруда
  Получен на: 25-10-2011
  
  Преписка: 00616-2011-0006 (Отворена)
  

 Процедура: Открит конкурс по НВМОП
  Име: “Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа за експлоатационния сезон 2011/2012 година на територията на община Якоруда, включващо почистване от лед и сняг, третиране против заледяване на пътните настилки и съоръженията.”
  Описание: “Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа за експлоатационния сезон 2011/2012 година на територията на община Якоруда, включващо почистване от лед и сняг, третиране против заледяване на пътните настилки и съоръженията.”
 Документация за участие може да се получи до: 15-11-2011
Образци можете да изтеглите тук rar.gif1.rar (90.73 Kb)
  
    Документ: Обявление за малка обществена поръчка (458200)
 Възложител: Община Якоруда
 Получен на: 24-11-2011
 Преписка: 00616-2011-0008
 Процедура: Открит конкурс по НВМОП
  Име: Доставки на хранителни продукти в натурален и консервиран вид, с транспорт на Изпълнителя, за нуждите на общинските звена на бюджетна издръжка на територията на община Якоруда за периода 01.01.2012г. до 31.12.2012г."
   Описание: Доставки на хранителни продукти в натурален и консервиран вид, с транспорт на Изпълнителя, за нуждите на общинските звена на бюджетна издръжка на територията на община Якоруда за периода 01.01.2012г. до 31.12.2012г. Храните са обединени на базата на техния произход и състав, както следва: хляб и хлебни изделия, месо и месни произведения, мляко и млечни произведения, консерви, захарни изделия, готови закуски, варива, плодове и зеленчуци, яйца и подправки.
 Документация за участие може да се получи до: 21-12-2011
Образци можете да изтеглите тук rar.gifproceura_hrani.rar (155.16 Kb)
  
 Документ: Обявление за малка обществена поръчка (458111)
 Възложител:  Община Якоруда
 Получен на: 24-11-2011
 Преписка:  00616-2011-0007
 Процедура: Открит конкурс по НВМОП
  Име: Доставка на гориво за отопление за нуждите на общинска администрация, социални и образователни заведения на територията на Община Якоруда
  Описание: Доставка на гориво за отопление за нуждите на общинска администрация, социални и образователни заведения на територията на Община Якоруда
 Документация за участие може да се получи до: 22-12-2011
Образци можете да изтеглите тук rar.gifprocedura_gorivo.rar (117.02 Kb)
  
 Документ: Обявление за малка обществена поръчка (459451)
 Възложител:  Община Якоруда
 Получен на: 24-11-2011
  Преписка: 00616-2011-0009
  Процедура: Открит конкурс по НВМОП
  Име: „Изпълнение на СМР във връзка с Договор за безвъзмездна финансова помощ № ВG161PO001-4.1-04/2010/017, финансиран от ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013г. ЗА ПРОЕКТ: „Корекция на река Места при град Якоруда - етап VІ и етап VІІ”
 Описание: Обект на настоящата обществена поръчка е строителство. Предмет на поръчката е извършване на строителни и монтажни работи (СМР) за корекция на река Места при град Якоруда. Обектът представлява изграждане на подпорни стени за корекция на коритото на река Места, съответно разпределени на два етапа- VI и VII етап: VI ЕТАП – обхваща изграждането на подпорна стена от съществуваща изградена подпорна стена при отклонението за м.Трещеника до крилото на стомано-бетонов мост, при ВиК и „Топливо” АД, по левия бряг по течението на река Места. Общата Дължина на участъка е 217.48 метра. Изграждането на подпорната стена е от км 0+0.000 до 0+217.48 км, със средна надморска височина 896.949 м . VII ЕТАП – обхваща изграждането на подпорна стена от стоманобетонов мост при ВиК и „Топливо” АД до моста на местността „Честна” в гр. Якоруда, по левия бряг по течението на река Места. Общата Дължина на участъка е 76 метра. Изграждането на подпорната стена е от км 0+0.000 до 0+076.00 км, със средна надморска височина 900,125 м . Обектът е свързан със защита от наводнения и на основание чл. 137, ал. 1, т. 1, б. „в” от Закона за устройство на територията (ЗУТ), се определя като обект първа категория. Пълният обхват на дейностите, дължими от изпълнителя и точната индивидуализация на обектите, са посочени в Техническите спецификации, приложения инвестиционен проект и проекта на договор – част от одобрената документация.
 Документация за участие може да се получи до: 20-12-2011
Образци можете да изтеглите тук  rar.gif11.rar (191.14 Kb)