Община Якоруда, България Home Page
Община Якоруда, България Home Page
 
bg
Правомощия на заместник кметовете
Чл.13.(1) Заместник-кметовете на общината:
Кметът на общината назначава заместник-кметове в съответствие с одобрената численост и структура на общинската администрация и определя със заповед /длъжностна характеристика техните функции;
Заместник-кметовете подпомагат кмета на общината, съобразно този правилник и възложените им функции;
 Изпълняват задачите, които им се възлагат от кмета на общината или произтичат от нормативни актове в сферите на дейност, за които отговарят и се отчитат пред него за изпълнението им;
Изпълняват писмено делегираните им от кмета на общината негови правомощия.
По компетентност присъстват на заседанията на общинския съвет и неговите комисии с право на съвещателен глас;
Заместник-кмет може да бъде освободен без предизвестие със заповед на кмета на общината;
Ръководят дейността на редица помощни органи, които се създават по силата на действащите закони или актове на Министерски съвет, или заповеди на кмета;
Дават разпореждания за изпълнение на решенията на общинския съвет и заповедите и/или разпоредбите на кмета на общината;
За дейността си заместник-кметовете носят отговорност пред кмета на общината;
Заместник-кметовете не могат да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат контрольори, управители или прокуристи в търговскои дружества, търговски пълномощници, търговски представители, търговски посредници, синдци, ликвидатори или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата;
Кметът на общината определя със заповед заместник-кмет, който да изпълнява функциите му при негово отсъствие от общината.