Община Якоруда, България Home Page
Община Якоруда, България Home Page
 
bgen
Кметове на кметства

Кмет на с. Аврамово 
Име: Ахмед Мустафа Уцьов
Дата на раждане:15.10.1960 г.

с. Аврамово
Образование и обучение:средно


Кмет на с. Бунцево  
Име: Джемиле Муса Карафеиз
Дата на раждане: 10.02.1972 г., с. Бунцево
Образование и обучение:
основно образование - гр.Якоруда
средното образование - гр.Благоевград

висше: Магистър сп-ст "Българска фиология"
Трудов стаж:
от 1992 - 1995 г.Медицинска сестра в с. Бунцево

1995 - 2007 г семеен бизнес

Кмет на с. Черна Места
Име: Джемал Муса Шарански
Дата на раждане:
Семейно положение: женен, с две деца
Образование и обучение:
средно образование -
Трудов стаж:

Кмет на с.Бел Камен 
Име: Сали Коренарски
Дата на раждане:14.05.1960 г.

с. Бел Камен
Образование и обучение:
средно образование
Трудов стаж:


Кмет на с. Конарско
Име: Ахмед Ахмед
Дата на раждане: 17.02.1977 г.

с. Конарско
Трудов стаж:
Семейно положение: женен, с две деца.


Кмет на с. Юруково
Име: Емине Мехмедова Еланска
Дата на раждане: 18.10.1981 г

с. Юруково
Семейно положение: омъжена, с две деца
Образование и обучение:
висше образувание-

Трудов стаж:
от 2011 г. до момента кмет на с. Юруково

Кмет на с. Смолево
Име: Юсуф Хасан Илански
Дата на раждане: 03.03.1959 г.,

с. Смолево
Семейно положение: женен, с едно дете
Образование и обучение:
Техникум по автотранспорт, гр. Разлог
ПИ гр.Ямбол
Трудов стаж:
от 1984 до 1999 преподавател в ОСО гр. Благоевград
от 1990 до момента кмет на с. Смолево

Правомощия:
Съгласно ЗМСМА
Чл. 46.
(1) Кметът на район или кметство:
1. изпълнява бюджета на общината в частта му за района или кметството;
2. организира провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия;
3. отговаря за стопанисването на определени от общинския съвет обекти на общинската собственост;
4. назначава и освобождава служителите от общинската администрация в района или кметството, които подпомагат неговата дейност, в съответствие с утвърдената численост и структура;
5. приема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и организира охраната на полските имоти;
6. води регистрите на населението и за гражданското състояние и изпраща актуализационни съобщения до ЕСГРАОН;
7. осигурява извършването на административни услуги на физически и юридически лица;
8. осигурява спазването на обществения ред, има правомощията по чл. 61, 63, 68, 69, 71, 72 и 74 от Закона за Министерството на вьтрешните работи, на сьответната територия до пристигане на полицейския орган;
9. организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии;
10. представлява района или кметството пред населението, пред обществени и политически организации и пред други райони или кметства