Община Якоруда, България Home Page
Община Якоруда, България Home Page
 
bgen
Заместник кмет

 

АВТОБИОГРАФИЯ

Предвидена функция по проекта: ръководител на проекта

Фамилно име:       Карапетрова

Собствено и бащино име:       Цветанка Живкова

Дата на раждане: 17.01.1978  

Гражданство:       българско

Семейно положение: омъжена        

Образование:       висше

Учебно заведение

[ от дата - до дата ]

Придобити образователни степени и дипломи:

Университет за национално и световно стопанство - София

Септ. 1997 - март 2003

Специалност „Международни отношения" - магистър

Университет за национално и световно стопанство - София

Септ. 1999 -  март 2004

 

Специалност „Счетоводство и контрол" - бакалавър

Университет за национално и световно стопанство - София

Септ. 2004 -  март 2006

 

Специалност „Застраховане и социално дело" - магистър

 Езикови умения:  Оценка от 1 до 5 за степен на владеене на езика (1 - отлично; 5 - основно)

Език

четене

говоримо

писане

Немски език

1

2

1

Английски език

1

2

2

Руски език

2

2

2

 

 

 

 

Членство в професионални организации:

 • член на СНЦ „Местна инициативна група - Якоруда",
 • член на Кооперация „Шанс 2004"

Други умения:  (например компютърна грамотност и др.)

 • Компютърни умения - Wоrd, Excel, Power Point, Интернет;
 • Умение за работа в екип;
 • Умения за комуникация;
 • Умения за управление на проекти;

 

 Настояща длъжност: Заместник кмет на Община Якоруда          

 От колко години работи за този работодател? - 3 години    

 Основни квалификации:  (свързани с предмета на проекта)

 • Управленски умения и умения за работа в екип за изпълнението на инфраструктурни проекти, проекти на общинско и регионално ниво за подобряване на жизнения стандарт на етническите малцинства, проекти за икономическо развитие и развитие на туризма в община Якоруда.
 • Управление и опит като проектен ръководител/или финансист в проекти :
 • „Развитие на устойчив риболовен туризъм в местностите Лееве и Нехтеница - средство за опазване природното наследство на община Якоруда", финансирани от ФАР , програма „Добросъседство" България - Македония, бюджетна линия 2004/016-786;
 • Проект за енергийна ефективност на ОДЗ-Якоруда, финансиран от СИФ;
 • Проект Регионална инициатива "Места- Чепино" за интегриране на малцинствата, финансиран от ФАР, Министерство на финансите, Бюджетна линия: BG 0204.02;
 • Проект „Устойчиво развитие на селските райони", финансиран от ПРООН и МЗГ, в обхвата на който са финансирани 3 общественополезни проекта, пет иновативни проекта и обучения за развитие на гражданското общество и т.н.

 Конкретен опит от работа в региона:

Държава

от дата . до дата

България, Национална конференция за развитие на селските райони

октомври, 2005

България, Обучение за модератори

Юни-септември, 2006

Унгария, конференция на тема „Лидер" в новите страни-членки

ноември, 2006

България Сертификационно обучение „Управление на проекти"към Американски университет - София

Октомври 2007 - май 2008

Професионален опит

от дата - до дата

място

фирма

длъжност

описание

януари 2008-до момента

Община Якоруда

Община Якоруда

Заместник кмет

Финанси и икономическо развитие на общината;

Координира разработването и изпълнението на проекти, финансирани от предприсъединителните и структурните фондове на ЕС;

Координира провеждането на тръжни процедури по ЗОП

Октомври 2005-декември 2007

Община Якоруда

Община Якоруда

Експерт „Международни програми и сътрудничество"

Разработване и изпълнение на проекти, подготовка на счетоводни отчети, договори, подготовка на документи за провеждане на търгове и участие в комисии

Юни 2004 - януари 2007

Община Якоруда

Проект „Устойчиво развитие на селските райони"

Финансов асистент

Разработване и изпълнение на проекти, разработване на бизнес-планове, подготовка на счетоводни отчети, договори, подготовка на документи за провеждане на търгове и участие в комисии

май 2000 - юни 2004

Община Якоруда

„Дървообработване и прецизност"ООД

Счетоводител

Подготовка на счетоводни документи, изготвяне на договори

Май-юни 2001

София

Министерство на финансите, отдел „Европейска интеграция"

преводач

преводи

Друга информация (напр. публикации)